Rozwiązad problem z pustym polem pomiędzy kolejnymi owalami (można wykorzystad
obiekty klas BasicStroke i Graphics2D),
Problem polega na tym ze jak rysuje wolno to painter rysuje ciagla linie a gdy pociagne szybko to ja kropkuje jak temu zaradzic?
oto kod:

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.EventListener;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;

import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JColorChooser;
import javax.swing.JComponent;

import javax.swing.JFrame;

public class Painter extends JFrame implements MouseListener, MouseMotionListener, ActionListener, ChangeListener {

  private JButton clearButton; //Pole danych do przechowywania przycisku czyszczacego
  private JPanel menu;
  private JPanel workspace;

  private JSlider suwak;
  int size;
  private JButton klik;
  private Color kolor;

  public ArrayList<Integer> points = new ArrayList<>();

  public void mouseMoved(MouseEvent e) {}
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {}
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
  public void mouseExited(MouseEvent e) {}
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {}
//usunalem maina, bo tu nic nie robil a dawal bledy

  public Painter(int sz, int w) {
    //Stworzenie interfejsu graficznego (GUI)
    this.setLayout(new BorderLayout()); //Ustawienie sposobu ukladania komponentow
    menu = new JPanel(); //Stworzenie panelu menu
    menu.setLayout(new FlowLayout()); //Ustawienie layout dla tego panelu
    menu.setBackground(Color.LIGHT_GRAY); //Ustawienie koloru tła
    clearButton = new JButton("Clear"); //Stworzenie nowego przycisku
    menu.add(clearButton); // Dodanie przycisku do panelu menu
    this.add(menu, BorderLayout.NORTH); // Dodanie menu na górze okna
    workspace = new JPanel(); //Stworzenie panelu pola do rysowania
    // dodanie obsługi zdarzeń kliknięcia i ruchu po panelu
    workspace.addMouseListener(this);
    workspace.addMouseMotionListener(this);
    this.add(workspace, BorderLayout.CENTER); // Dodanie pola do rysowania w środku okna
    this.setSize(sz,w); // Ustawienie wymiarów okna
    this.setTitle("Painter"); // Nazwa okna
    clearButton.addActionListener(this); //Aktywowanie obslugi przycisku

    suwak = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 5, 25, 10);
    suwak.setMajorTickSpacing(10);
    suwak.setMinorTickSpacing(1);
    suwak.setPaintTicks(true);
    suwak.setPaintLabels(true);
    suwak.addChangeListener(this);
    menu.add(suwak);
    size=10;

    klik = new JButton("Set Color");
    klik.addActionListener(this);
    menu.add(klik);
  }

  public void paint(Graphics g)
  {
  // wywołanie metody paint klasy JFrame
  super.paint(g);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
  // TODO Auto-generated method stub
  if(e.getSource() == clearButton) //Sprawdzenie czy zrodlem zdarzenia jest przycisk
  {
  //Czyszczenie pola roboczego
  workspace.getGraphics().clearRect(0, 0, workspace.getWidth(), workspace.getHeight());

  } 
  if(e.getSource() == klik) //Sprawdzenie czy zrodlem zdarzenia jest przycisk
  {

  kolor = JColorChooser.showDialog(null, "Choose a color", kolor);

  }
  }
  //Rysowanie w momencie przeciagania myszy (przycisniety przycisk + mysz w ruchu)
  @Override
  public void mouseDragged(MouseEvent e) {
  Graphics g = workspace.getGraphics();
  g.setColor(kolor);
  g.fillOval(e.getX()-5, e.getY()-(size/2), size, size);
  e.consume();
  }

  //Rysowanie w momencie przycisniecia przycisku myszy
  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
  Graphics g = workspace.getGraphics();
  g.setColor(kolor);
  g.fillOval(e.getX()-5, e.getY()-(size/2), size, size);
  e.consume();

    points.add(e.getX());
    points.add(e.getY());

    if(points.size()==4)
    {

      g.fillRect( points.get(2)-((points.get(2)-points.get(0))),points.get(3)-(points.get(3)-points.get(1)) , points.get(2)-points.get(0), points.get(3)-points.get(1));

        //prostokat

          g.fillOval( points.get(2)-((points.get(2)-points.get(0))),points.get(3)-(points.get(3)-points.get(1)) , points.get(2)-points.get(0), points.get(3)-points.get(1));
        //owal
          points.clear();
    }

  }

  public static void main(String[] args)
  {
  Painter paint = new Painter(500,500); //Ustawienia rozmiarów okna
  //Ustalenie operacji po kliknięciu na X
  paint.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  paint.setVisible(true); // Ustawienie widoczności okna

  }

  public void stateChanged(ChangeEvent e)
  {
  if(e.getSource() == suwak) //Sprawdzenie czy zrodlem zdarzenia jest przycisk
  {

    size = suwak.getValue();
  } 
  }

}