Program działający jako aplikacja i applet jednocześnie

Odpowiedz Nowy wątek
2012-06-11 20:11

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Zastanawia mnie, czy program w java może być jednocześnie appletem i aplikacją? Na razie mam aplikację. Nie wiem czy polecenie zostało dobrze zrozumiane przeze mnie.

Czy ktoś pomógłby przerobić ten kod? Wydaje mi się, że trzeba dodać extends Applet ale co zrobić z extends JFrame?

Mój kod:

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GraphicsConfiguration;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.HeadlessException;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRootPane;
import javax.swing.JScrollBar;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.ChartUtilities;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;

public class Pro extends JFrame implements ActionListener, AdjustmentListener{

    JMenuItem newItem=new JMenuItem("New"), saveItem=new JMenuItem("Save"), exitItem=new JMenuItem("Exit");
    JMenuItem infoItem=new JMenuItem("O zjawisku"), autorItem=new JMenuItem("O autorach");
    JPanel pright;
    PanelDoRysowania pleft;
    JScrollBar sc1, sc2, sc3, sc4, sc5;
    JLabel e, e1, e2, e3, e4, e5;

    JFreeChart w;
    double d=20;
    double a=1;
    double pi=3.14;
    int N=1;
    double L=100;
    double lambda=380;
    double k=0.01745;
    double xx=0, yy=0;
    double s1=0,s2=0,s3=0,M=0; 
    XYSeries series = new XYSeries("XYGraph");
    JLabel lblChart = new JLabel();
    JFileChooser fc;

    public Pro() throws HeadlessException {

        super();
        setTitle("Dyfrakcja i interferencja");
    setSize(900,600);
    setResizable(true);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JMenuBar menuBar=new JMenuBar();
    JMenu fileMenu=new JMenu("File"), infoMenu=new JMenu("Info");  
    menuBar.add(fileMenu);
    menuBar.add(infoMenu);
    fileMenu.add(newItem);
    fileMenu.add(saveItem);
    fileMenu.add(exitItem);
    infoMenu.add(infoItem);
    infoMenu.add(autorItem);
    JRootPane root=getRootPane();
    root.setJMenuBar(menuBar);
    setLayout(new BorderLayout());
    pleft=new PanelDoRysowania();
    pright=new JPanel();
    pright=doPanel();
    add(pleft, BorderLayout.WEST);
    add(pright, BorderLayout.EAST);
    pleft.repaint();
        newItem.addActionListener(this);
        saveItem.addActionListener(this);
        exitItem.addActionListener(this);
        infoItem.addActionListener(this);
        autorItem.addActionListener(this);        

        setVisible(true);

    }

    public Pro(GraphicsConfiguration arg0) {
        super(arg0);
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    public Pro(String arg0) throws HeadlessException {
        super(arg0);
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    public Pro(String arg0, GraphicsConfiguration arg1) {
        super(arg0, arg1);
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Object source=e.getSource();
        if(source==newItem){
            sc1.setValue(380);
            sc2.setValue(20);
            sc3.setValue(1);
            sc4.setValue(1);
            sc5.setValue(100);
            series.clear();
            pleft.repaint();
            pleft.revalidate();
        }
        if(source==saveItem){
           // Zapisywanie wykresu do pliku JPG:

          fc=new JFileChooser();
          int retVal=fc.showSaveDialog(this);
          if(retVal==JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            File file=fc.getSelectedFile();
            try {
              ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File(file.getAbsolutePath()), w, 800, 600);

            }
            catch (IOException ex) {
              JOptionPane.showMessageDialog(this, "Błąd.");
              System.exit(4);
            }
          }
        }
        if(source==exitItem){
            System.exit(0);
        }
        if(source==infoItem){
            Okno okno = new Okno();
            okno.setVisible(true);
        }
        if(source==autorItem){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Autorki:\n Katarzyna Mazur\n Magdalena Owerko");
        }
    }

    public JPanel doPanel()
  {
        JPanel panel=new JPanel();
        ImageIcon obrazek = new ImageIcon("tecza.jpg");
        panel.setSize(350,600);

        sc1=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL, 380, 10, 380, 770); 
        sc2=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,20,1,20,41); 
        sc3=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,1,1,1,11);
        sc4=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,1,1,1,11); 
        sc5=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,100,10,100,210);
        sc1.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc2.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc3.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc4.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc5.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc1.addAdjustmentListener(this);
        sc2.addAdjustmentListener(this);
        sc3.addAdjustmentListener(this);
        sc4.addAdjustmentListener(this);
        sc5.addAdjustmentListener(this);
        e=new JLabel("Opcje:");
        e1=new JLabel("Dlugosc fali: "+sc1.getMinimum()+" [nanometrow]");
        e2=new JLabel("Stala siatki: "+sc2.getMinimum()+" [mikrometrow]");
        e3=new JLabel("Szerokosc szczelin: "+sc3.getMinimum()+" [mikrometrow]");
        e4=new JLabel("Ilosc szczelin: "+sc4.getMinimum());
        e5=new JLabel("Odległosc siatki od ekranu: "+sc5.getMinimum()+" [centymetrow]");

        panel.setLayout(new GridLayout(12,1));    
        panel.add(e);
        JLabel etykieta2 = new JLabel();        
        etykieta2.setIcon(obrazek);
        panel.add(etykieta2);
        panel.add(sc1);
        panel.add(e1);
        panel.add(sc2);
        panel.add(e2);
        panel.add(sc3);
        panel.add(e3);
        panel.add(sc4);
        panel.add(e4);
        panel.add(sc5);
        panel.add(e5);    

        return panel;
  }

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Pro a=new Pro();

    }

    @Override
    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int i =e.getValue();
        if(e.getSource()==sc1){
            e1.setText("Dlugosc fali: "+i+" [nanometrow]");
            lambda=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
                     }
        if(e.getSource()==sc2){
            e2.setText("Stala siatki: "+i+" [mikrometrow]");
            d=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
                }
        if(e.getSource()==sc3){
            e3.setText("Szerokosc szczelin: "+i+" [mikrometrow]");
            a=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
        }
        if(e.getSource()==sc4){
            e4.setText("Ilosc szczelin: "+i);
            N=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
        }
        if(e.getSource()==sc5){
            e5.setText("Odległosc siatki od ekranu: "+i+" [centymetrow]");
            L=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
        }
    }

    class PanelDoRysowania extends JPanel 
    {
        public PanelDoRysowania() 
        {}

            protected void paintComponent(Graphics g) {
              super.paintComponent(g);

              Container cp = getContentPane();
              series.clear();
                    for(int m=-200;m<201;m++){
                      if(m==0){
                        xx=0;
                        int n=m-1;
                        int p=m-2;
                        double y1, y2;
                        s1=Math.sin(k*pi*N*n);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*n/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*n);
                        M=pi*a*n/d;
                        y1=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3); 
                        s1=Math.sin(k*pi*N*p);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*p/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*p);
                        M=pi*a*p/d;
                        y2=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3);
                        yy=y1+(y1-y2)/3;
                        series.add(xx, yy);
                      }
                      else{
                        xx=m*lambda*L/(100000*d);
                        s1=Math.sin(k*pi*N*m);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*m/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*m);
                        M=pi*a*m/d;
                        yy=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3);                        
                        series.add(xx, yy); 
                      } 
                    }

                    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
                    dataset.addSeries(series);

                    w=ChartFactory.createXYLineChart(
                        "", "", "Natezenie", dataset,
                        PlotOrientation.VERTICAL, false, false, false);

                  ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(w);
                    chartPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(300, 200));
                    cp.add(chartPanel);

            }    

    }
    }
edytowany 1x, ostatnio: pigwabest, 2012-06-11 20:51

Pozostało 580 znaków

2012-06-11 23:15

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Znalezione w sieci o apleto-aplikacjach http://liza.umcs.lublin.pl/~abaran/java/2/2.htm#tth_sEc5 ale nie umiem chyba zmienić w mojego programu. Cały czas coś się wykrzacza. Jest błąd, który wydaje mi się nie do pokonania bez całkowitej zmiany programu. Czepia się

JRootPane root=getRootPane();

oraz Container cp = getContentPane();

To był mój pomysł:
```java
import java.applet.Applet;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GraphicsConfiguration;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.HeadlessException;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.AdjustmentEvent;
import java.awt.event.AdjustmentListener;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRootPane;
import javax.swing.JScrollBar;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.ChartUtilities;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;

public class Pro extends Applet implements ActionListener, AdjustmentListener{

    JMenuItem newItem=new JMenuItem("New"), saveItem=new JMenuItem("Save"), exitItem=new JMenuItem("Exit");
    JMenuItem infoItem=new JMenuItem("O zjawisku"), autorItem=new JMenuItem("O autorach");
    JPanel pright;
    PanelDoRysowania pleft;
    JScrollBar sc1, sc2, sc3, sc4, sc5;
    JLabel e, e1, e2, e3, e4, e5;

    JFreeChart w;
    double d=20;
    double a=1;
    double pi=3.14;
    int N=1;
    double L=100;
    double lambda=380;
    double k=0.01745;
    double xx=0, yy=0;
    double s1=0,s2=0,s3=0,M=0; 
    XYSeries series = new XYSeries("XYGraph");
    JLabel lblChart = new JLabel();
    JFileChooser fc;

    public void init() {
      resize(900,600);

    JMenuBar menuBar=new JMenuBar();
    JMenu fileMenu=new JMenu("File"), infoMenu=new JMenu("Info");  
    menuBar.add(fileMenu);
    menuBar.add(infoMenu);
    fileMenu.add(newItem);
    fileMenu.add(saveItem);
    fileMenu.add(exitItem);
    infoMenu.add(infoItem);
    infoMenu.add(autorItem);
    JRootPane root=getRootPane();
    root.setJMenuBar(menuBar);
    setLayout(new BorderLayout());
    pleft=new PanelDoRysowania();
    pright=new JPanel();
    pright=doPanel();
    add(pleft, BorderLayout.WEST);
    add(pright, BorderLayout.EAST);
    pleft.repaint();
        newItem.addActionListener(this);
        saveItem.addActionListener(this);
        exitItem.addActionListener(this);
        infoItem.addActionListener(this);
        autorItem.addActionListener(this);        

        setVisible(true);

    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Object source=e.getSource();
        if(source==newItem){
            sc1.setValue(380);
            sc2.setValue(20);
            sc3.setValue(1);
            sc4.setValue(1);
            sc5.setValue(100);
            series.clear();
            pleft.repaint();
            pleft.revalidate();
        }
        if(source==saveItem){
           // Zapisywanie wykresu do pliku JPG:

          fc=new JFileChooser();
          int retVal=fc.showSaveDialog(this);
          if(retVal==JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
            File file=fc.getSelectedFile();
            try {
              ChartUtilities.saveChartAsJPEG(new File(file.getAbsolutePath()), w, 800, 600);

            }
            catch (IOException ex) {
              JOptionPane.showMessageDialog(this, "Błąd.");
              System.exit(4);
            }
          }
        }
        if(source==exitItem){
            System.exit(0);
        }
        if(source==infoItem){
            Okno okno = new Okno();
            okno.setVisible(true);
        }
        if(source==autorItem){
            JOptionPane.showMessageDialog(this,"Autorki:\n Katarzyna Mazur\n Magdalena Owerko");
        }
    }

    public JPanel doPanel()
  {
        JPanel panel=new JPanel();
        ImageIcon obrazek = new ImageIcon("tecza.jpg");
        panel.setSize(350,600);

        sc1=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL, 380, 10, 380, 770); 
        sc2=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,20,1,20,41); 
        sc3=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,1,1,1,11);
        sc4=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,1,1,1,11); 
        sc5=new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL,100,10,100,210);
        sc1.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc2.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc3.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc4.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc5.setPreferredSize(new Dimension(300,10));
        sc1.addAdjustmentListener(this);
        sc2.addAdjustmentListener(this);
        sc3.addAdjustmentListener(this);
        sc4.addAdjustmentListener(this);
        sc5.addAdjustmentListener(this);
        e=new JLabel("Opcje:");
        e1=new JLabel("Dlugosc fali: "+sc1.getMinimum()+" [nanometrow]");
        e2=new JLabel("Stala siatki: "+sc2.getMinimum()+" [mikrometrow]");
        e3=new JLabel("Szerokosc szczelin: "+sc3.getMinimum()+" [mikrometrow]");
        e4=new JLabel("Ilosc szczelin: "+sc4.getMinimum());
        e5=new JLabel("Odległosc siatki od ekranu: "+sc5.getMinimum()+" [centymetrow]");

        panel.setLayout(new GridLayout(12,1));    
        panel.add(e);
        JLabel etykieta2 = new JLabel();        
        etykieta2.setIcon(obrazek);
        panel.add(etykieta2);
        panel.add(sc1);
        panel.add(e1);
        panel.add(sc2);
        panel.add(e2);
        panel.add(sc3);
        panel.add(e3);
        panel.add(sc4);
        panel.add(e4);
        panel.add(sc5);
        panel.add(e5);    

        return panel;
  }

    /**
     * @param args
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Pro h=new Pro();
        h.init();

        JFrame f = new JFrame("Dyfrakcja i interferencja");
        f.resize(900, 600);

        f.add("Center", h);
        f.show();

    }

    @Override
    public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int i =e.getValue();
        if(e.getSource()==sc1){
            e1.setText("Dlugosc fali: "+i+" [nanometrow]");
            lambda=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
                     }
        if(e.getSource()==sc2){
            e2.setText("Stala siatki: "+i+" [mikrometrow]");
            d=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
                }
        if(e.getSource()==sc3){
            e3.setText("Szerokosc szczelin: "+i+" [mikrometrow]");
            a=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
        }
        if(e.getSource()==sc4){
            e4.setText("Ilosc szczelin: "+i);
            N=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
        }
        if(e.getSource()==sc5){
            e5.setText("Odległosc siatki od ekranu: "+i+" [centymetrow]");
            L=i;

            pleft.repaint();
      pleft.revalidate();
        }
    }

    class PanelDoRysowania extends JPanel 
    {
        public PanelDoRysowania() 
        {}

            protected void paintComponent(Graphics g) {
              super.paintComponent(g);

              Container cp = getContentPane();
              series.clear();
                    for(int m=-200;m<201;m++){
                      if(m==0){
                        xx=0;
                        int n=m-1;
                        int p=m-2;
                        double y1, y2;
                        s1=Math.sin(k*pi*N*n);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*n/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*n);
                        M=pi*a*n/d;
                        y1=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3); 
                        s1=Math.sin(k*pi*N*p);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*p/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*p);
                        M=pi*a*p/d;
                        y2=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3);
                        yy=y1+(y1-y2)/3;
                        series.add(xx, yy);
                      }
                      else{
                        xx=m*lambda*L/(100000*d);
                        s1=Math.sin(k*pi*N*m);
                        s2=Math.sin(k*pi*a*m/d);
                        s3=Math.sin(k*pi*m);
                        M=pi*a*m/d;
                        yy=s1*s1*s2*s2/(M*M*s3*s3);                        
                        series.add(xx, yy); 
                      } 
                    }

                    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
                    dataset.addSeries(series);

                    w=ChartFactory.createXYLineChart(
                        "", "", "Natezenie", dataset,
                        PlotOrientation.VERTICAL, false, false, false);

                  ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(w);
                    chartPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(300, 200));
                    cp.add(chartPanel);

            }    

    }
    }

Jakby co dołączone biblioteki to:
itex-1.3.jar
jcommon-0.9.7.jar
jfreechart-0.9.21.jar

Pozostało 580 znaków

2012-06-12 00:15
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

 1. Zmieńcie dwa wiersze
  import java.applet.applet;
  //na
  import javax.swing.JApplet;
  //oraz
  public class Pro extends Applet implements ActionListener, AdjustmentListener{
  //na 
  public class Pro extends JApplet implements ActionListener, AdjustmentListener{
 2. Poczytajcie o podpisywaniu apletów. Niepodpisany aplet nie utworzy obiektu klasy JFileChooser.
 3. Aplet nie może odczytywać plików z dysku lokalnego, zmieńcie sposób odczytywania
  ImageIcon obrazek = new ImageIcon(Pro.class.getResource("tecza.jpg"));
 4. Metoda main jest niedobrze napisana, używa metod, które są obsolete i deprecated. Brakuje też jednej instrukcji.

    public static void main(String[] args) {
        Pro h=new Pro();
        h.init();
  
        JFrame f = new JFrame("Dyfrakcja i interferencja");
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        f.setSize(new Dimension(900, 600));
  
        f.add(h,BorderLayout.CENTER);
        f.setVisible(true);
    }
 5. Pomysł by kończyć program gdy nie powiedzie się zapisanie wykresu do pliku jest, delikatnie mówiąc, osobliwy. Prawdę mówiąc, jest głupi i wkurzający użytkownika. Piszecie dokument w Wordzie, program w IDE, ... klikacie przycisk Zapisz, a program wyświetla okienko z napisem "Błąd" i kończy pracę.
 6. Dlaczego nie używacie polskich liter?

To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
edytowany 6x, ostatnio: bogdans, 2012-06-12 07:55

Pozostało 580 znaków

2012-06-12 08:39

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0

Dzięki wielkie za pomoc po raz enty bogdans.
A liter polskich nie używam, bo błędy wywala na debianie. To pewnie kwestia ustawień, ale nieważne.

edytowany 1x, ostatnio: pigwabest, 2012-06-12 08:40

Pozostało 580 znaków

2012-06-12 09:10
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Wypada zaznaczyć/zaakceptować odpowiedź, która rozwiązała problem.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
No problemo. Zrobiłabym to prędzej czy później. Dzięki za wszelką pomoc raz jeszcze. - pigwabest 2012-06-12 11:10

Pozostało 580 znaków

2012-06-12 20:04
Moderator

Rejestracja: 11 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

1

Rozwiązanie, które stosujesz (tzn. wykonywanie obliczeń w metodzie paintComponent) ma dwie wady:

 • wydajnościowa, obliczenia są wykonywane nie tylko wtedy gdy są konieczne (bo użytkownik przesunął suwak), ale również wtedy gdy są całkowicie niepotrzebne (użytkownik zmienił rozmiar okna),
 • merytoryczna, wykonujesz obliczenia i podmieniasz panel z rysunkiem ale nie odrysowujesz (nie możesz, bowiem wywołanie repaint wytworzyło by nieskończona rekurencję), zatem wykres jest zawsze spóźniony - dotyczy "poprzedniego" położenia suwaków.
  Przemyśl też, czy jeśli uruchamiasz program jako aplet, powinna być w menu możliwość kończenia programu. Zamyka to JVM u użytkownika, nie zamyka strony. Użytkownik nadal widzi stronę, z której zniknął aplet. Aplety przestają tez działać na innych stronach otwartych w tej samej przeglądarce.

To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell
edytowany 2x, ostatnio: bogdans, 2012-06-13 09:03

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0