Witam.
Bardzo prosiłbym o pomoc.
Dostaliśmy zadanie:

Komunikacja TCP i UDP

 1. Ze strony WWW należy pobrać przykłady dotyczące komunikacji. Zapoznać się z działaniem serwera TCP w pliku MultiServer.java. Napisać program klienta współpracujący z tym serwerem. Klient ma działać w następujący sposób: odebrać komunikat powitalny serwera (data i godzina), w pętli nieskończonej pobierać tekst z klawiatury, wysłać pobrany tekst do serwera, odebrać komunikat wysłany przez serwer i wyświetlić go na konsoli. (3 punkty)
 2. Zapoznać się z działaniem plików ChatterServer.java oraz ChatterClient.java. Na ich podstawie napisać aplikację rozsyłającą tekst z aktualną pogodą. Zakładamy, że serwer oczekuje na zgłoszenie się trzech klientów, a następnie przechodzi w stan rozsyłania informacji. Tekst z pogodą rozsyłać co pięć sekund (Thread.sleep). Klienci natomiast wpierw rejestrują się na serwerze (zachować odebrany przez serwer adres IP oraz port), po czym przechodzą w stan odbierania

Zadanie pierwsze jako tako udało się ogarnąć. Wklejam kod pliku otrzymanego MultiServer oraz program który należało wykonać

MultiServer.java

import java.net.*;
import java.io.*;

/** klasa obsługująca połączenie pomiędzy serwerem i klientem */
class SingleService extends Thread
{
  /** gniazdo reprezentujące połączenie między serwerem i klientem */
  private Socket socket;

  /** buforowany strumień wejściowy */
  private BufferedReader in;

  /** strumień wyjściowy */
  private PrintWriter out;

  /**
   * konstruktor obiektu
   * @param s gniazdo reprezentujące połączenie pomiędzy serwerem a klientem
   * @throws IOException błąd podczas pobierana strumienia wyjściowego z
   *       gniazda
   */
  public SingleService(Socket s) throws IOException
  {
    socket = s;

    // bufor wyjściowy (do niego będziemy zapisywać dane wysyłane do
    // klienta); true oznacza auto-flush
    out = new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket
        .getOutputStream())), true);

    // bufor wejściowy (z niego będziemy odczytywać dane od klienta)
    in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));

    // uruchom wątek
    start();
  }

  /** metoda wątku */
  public void run()
  {
    try
    {
      // wyślij do klienta komunikat powitalny - aktualną datę i godzinę
      out.println(new java.util.Date().toString());

      // odbieraj dane od klienta
      while (true)
      {
        // odbierz dane i odeślij je z powrotem do klienta
        String str = in.readLine();
        out.println(str);

        // odebrano słowo "quit" - koniec połączenia
        if (str.equals("quit"))
          break;

        // wyświetl odebrane dane
        System.out.println(str);
      }

      System.out.println("zamykanie...");
    }
    catch (IOException e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
    finally
    {
      try
      {
        socket.close(); // zamknij gniazdo reprezentujące połączenie
      }
      catch (IOException e)
      {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    }
  }
}

/** klasa implementująca serwer w oparciu o protokół TCP */
public class MultiServer
{
  /** numer portu na którym serwer będzie nasłuchiwał zgłoszeń */
  static final int PORT = 8000;

  /**
   * główna metoda aplikacji
   * @param args argumenty wywołania programu
   * @throws IOException błąd podczas tworzenia gniazda
   */
  public static void main(String args[]) throws IOException
  {
    // utwórz klasę serwera
    ServerSocket server = new ServerSocket(PORT);

    System.out.println("Server started");

    try
    {
      while (true)
      {
        // zatrzymanie aż do nawiązania połączenia, metoda zwraca
        // odnośnik do gniazda reprezentującego połączenie
        Socket client = server.accept();

        try
        {
          // utwórz obiekt obsługujący połączenie reprezentowane przez
          // "client"
          new SingleService(client);
        }
        catch (IOException e)
        {
          client.close();
          System.out.println(e.getMessage());
        }
      }
    }
    finally
    {
      // "zamknij" serwer
      server.close();
    }
  }

} 
Klient.java

 import java.io.*;
import java.net.*;

public class Klient extends Thread{

  private static Socket socket = null;
  private static BufferedReader in = null;
  private static PrintWriter out = null;
  private static InputStreamReader wylot = null;
  private static int port;
  private static String host, txt, end;  
  private static boolean polacz = false, trwaj = false;

  public static void main(String args[]){ 

    try{
    host = "127.0.0.1";
    port = 8000;

      wylot = new InputStreamReader(System.in);
      in = new BufferedReader(wylot);

      polacz();
      odbieraj();
      do{
        try{

          wyslij();
          odbieraj();
        }catch(Exception e){}

      }while(polacz == true);
      //if(polacz){
      //System.out.println("Nadac ponownie T/N");
      //try{
      // end = in.readLine();
      //}catch(IOException er){}
      //if(end.equals("N")||end.equals("n")){
      // trwaj = true;
      //}
    // }

    }catch(ArrayIndexOutOfBoundsException er){
      System.out.println("Usage: Host(Adress IP) port");
    }
  }

  public static void polacz(){
    if(!polacz){
      try{
        socket = new Socket(host, port);
        in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
        out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
        polacz = true;       
        System.out.println("Polaczono");

      }catch(UnknownHostException er){System.out.println("Blad polaczenia");}
      catch(IOException er){System.out.println("Brak serwera");}     
    }  
  }

  public static void wyslij(){
    if(polacz){
      wylot = new InputStreamReader(System.in);
      in = new BufferedReader(wylot);     
      System.out.println("Wpisz wiadomosc");
      try{
        txt = in.readLine();
      }catch(IOException er){};
      if(!txt.equals("")){
        out.println(txt);
        System.out.println("Wiadomosc wyslana");        
      }

    }
  }
  public static void odbieraj(){
    if(polacz){
      BufferedReader we = null;
      PrintWriter wy = null;
      try{
        //Socket s = new Socket( "127.0.0.1" , 8000 );

        we = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(socket.getInputStream()));

        wy = new PrintWriter(
                new BufferedWriter(
                  new OutputStreamWriter(
                    socket.getOutputStream())), true);
        }catch(Exception e){

        }
      try
      {

          // odbierz dane 
          String str = we.readLine();
          System.out.println(str);

      }catch(Exception e){

      }
    }
    }

}

Pliki otrzymane do zadania drugiego:

ChatterClient.java

import java.lang.Thread;
import java.net.*;
import java.io.*;

/** klasa implementująca klienta w oparciu o protokół UDP */
public class ChatterClient extends Thread
{
  /** gniazdo do wysyłania i przyjmowania pakietów */
  private DatagramSocket s;

  /** numer portu na którym odbędzie się komunikacja z serwerem */
  static final int PORT = 1711;

  /** adres serwera */
  private InetAddress hostAddress;

  /** bufor do przechowywania danych */
  private byte[] buf = new byte[1000];

  /** identyfikator klienta */
  private int id;

  /**
   * konstruktor obiektu klienta
   * @param identifier identyfikator klienta
   */
  public ChatterClient(int identifier)
  {
    id = identifier;

    try
    {
      // utwórz gniazdo
      s = new DatagramSocket();

      // adres serwera
      hostAddress = InetAddress.getByName("localhost");
    }
    catch (UnknownHostException e)
    {
      System.err.println("Serwer nieznany!");
      System.exit(1);
    }
    catch (SocketException e)
    {
      System.err.println("Nie można nawiązać połączenia!");
      e.printStackTrace();
      System.exit(1);
    }

    System.out.println("Klient " + id + " uruchomiony");
  }

  /** metoda wątku klienta */
  public void run()
  {
    try
    {
      // wyślij 25 porcji danych do serwera
      for (int i = 0; i < 25; i++)
      {
        // pakiet danych
        DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buf, buf.length);

        // dane wysyłane do serwera
        String outMessage = "Client #" + id + ", message #" + i;

        // skopiuj do bufora dane do wysłania
        byte[] buf = outMessage.getBytes();

        // wyślij pakiet danych
        s.send(new DatagramPacket(buf, buf.length, hostAddress, PORT));

        // odbierz echo z serwera
        s.receive(dp);

        // dane odebrane z serwera wraz z adresem i numerem portu
        String rcvd = "Client #" + id + ", rcvd from "
            + dp.getAddress() + ", " + dp.getPort() + ": "
            + new String(dp.getData(), 0, dp.getLength());

        // wyświetl odebrane dane
        System.out.println(rcvd);
      }
    }
    catch (IOException e)
    {
      e.printStackTrace();

      System.exit(1);
    }
  }

  /**
   * główna metoda aplikacji
   * @param args argumenty wywołania programu
   */
  public static void main(String[] args)
  {
    // utwórz 5 klientów
    for (int i = 0; i < 5; i++)
      new ChatterClient(i).start();
  }
} 

ChatterServer.java

import java.net.*;
import java.io.*;

/** klasa implementująca serwer w oparciu o protokół UDP */
public class ChatterServer
{
  /** port na którym serwer będzie nasłuchiwał zgłoszeń */
  static final int PORT = 1711;

  /** bufor do przechowywania danych */
  private byte[] buf = new byte[1000];

  /** gniazdo do wysyłania i przyjmowania pakietów */
  private DatagramSocket socket;

  /** konstruktor obiektu serwera */
  public ChatterServer()
  {
    try
    {
      // utwórz gniazdo
      socket = new DatagramSocket(PORT);

      System.out.println("Server started");
      while (true)
      {
        // pakiet danych
        DatagramPacket dp = new DatagramPacket(buf, buf.length);

        // odbierz pakiet danych
        socket.receive(dp);

        // odebrane dane wraz z adresem i numerem portu
        String rcvd = new String(dp.getData(), 0, dp.getLength())
            + ", from address: " + dp.getAddress() + ", port: "
            + dp.getPort();

        // wyświetl odebrane dane
        System.out.println(rcvd);

        // dane które zostaną wysłane z powrotem do klienta - echo
        String echoString = "Echoed: " + rcvd;

        // skopiuj do bufora do wysłania (echo)
        buf = echoString.getBytes();

        // utwórz pakiet danych
        DatagramPacket echo = new DatagramPacket(buf, buf.length, dp
            .getAddress(), dp.getPort());

        // wyślij do klienta
        socket.send(echo);
      }
    }
    catch (SocketException e)
    {
      System.err.println("Nie można nawiązać połączenia!");
      System.exit(1);
    }
    catch (IOException e)
    {
      System.err.println("Błąd podczas połączenia!");
      e.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * główna metoda aplikacji
   * @param args argumenty wywołania programu
   */
  public static void main(String[] args)
  {
    // utwórz egzemplarz klasy serwera
    new ChatterServer();
  }
}

Moja prośba. Czy dałby ktoś rade to wykonać? Niestety nie wiem jak się zabrać za tą część. Jeśli trzeba to zapłacę. Na wykonanie zadania mam 1h

Z gory dziekuje