Wiatam mam problem, potrzebuje zawartość Panela DrawArea wpakować do BufferedImage, mam taki kod:

import java.awt.* ;
import java.awt.event.* ;
import java.awt.image.* ;
import javax.imageio.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
/**
 *
 * @author mitrydates
 */
public class ocrWindow extends Frame{
  int x,y;
  Panel drawArea ;
  int drawPoints[][] = new int[10][20] ;

  public ocrWindow(){
    this.addWindowListener(new ocrWindowAdapter());
    this.setSize(500, 500);

    Panel buttonPanel = new Panel();
    Panel drawPanel = new Panel() ;

    buttonPanel.setBackground(Color.BLUE);
    buttonPanel.setComponentOrientation(ComponentOrientation.LEFT_TO_RIGHT);

    Button bClear = new Button("clear") ;
    ButtonClearAdapter bC = new ButtonClearAdapter();
    bClear.addActionListener(bC);

    Button bOk = new Button("OK");
    ButtonOkAdapter bO = new ButtonOkAdapter();
    bOk.addActionListener(bO);

    buttonPanel.add(bClear);
    buttonPanel.add(bOk) ;

    BorderLayout inL = new BorderLayout();
    inL.setHgap(140);
    inL.setVgap(140);
    drawPanel.setLayout(inL);
    drawArea = new Panel() ;
    drawArea.setBackground(Color.GRAY);

    drawPanel.add(new Panel(),BorderLayout.NORTH);
    drawPanel.add(new Panel(),BorderLayout.SOUTH);
    drawPanel.add(new Panel(),BorderLayout.WEST);
    drawPanel.add(new Panel(),BorderLayout.EAST);

    drawPanel.add(drawArea,BorderLayout.CENTER );
    drawPanel.setBackground(Color.CYAN);

    drawAreaAdapter drow = new drawAreaAdapter();
    drawArea.addMouseListener(drow);
    drawArea.addMouseMotionListener(drow);

    this.setLayout(new BorderLayout());
    this.add(buttonPanel,BorderLayout.SOUTH );
    this.add(drawPanel,BorderLayout.CENTER );

    //mainWindow.pack();
    this.setVisible(true);
  }
   /*
   * 
   * function add point to Draw area and table
   * 
   */ 
  public void addPoint(int x, int y){

    Graphics g = drawArea.getGraphics() ;
    g.setColor(Color.RED);
    g.drawLine(this.x, this.y, x, y);
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
   /*
   * 
   * function clear draw area
   * 
   */ 
  public void clearDrawArea(){
    Graphics g = drawArea.getGraphics() ;
    g.clearRect(0, 0, drawArea.getWidth() ,drawArea.getHeight() );
  }
  public void computDrawArea(){
    //Graphics g = drawArea.getGraphics() ;
    //Graphics2D g2d = (Graphics2D)drawArea.getGraphics() ;
    //g2d.setBackground(Color.GRAY);
    //g2d.setColor(Color.BLACK);
    //g2d.drawString("ggg", 10, 10);
    //g2d.scale(0.5, 0.5);
    //g2d.drawString("hhh", 5, 5);
    //g2d.
    //BufferedImage bI = new BufferedImage(drawArea.getWidth(),drawArea.getHeight(),BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY);

BufferedImage bi = new BufferedImage(drawArea.getWidth(),
drawArea.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics2D g = (Graphics2D)bi.createGraphics();
//g.setBackground(Color.WHITE);
//drawArea.pa
//g.setBackground(Color.GRAY);
//g.setColor(Color.RED);
//g.clearRect(0, 0, drawArea.getWidth(), drawArea.getHeight());
//g.drawString("gg", 10, 10);
drawArea.paint(g);
//g.scale(0.5, 0.5) ;
g.dispose();
    try {
     ImageIO.write(bi, "png", new File("twopanels.png"));
    }
    catch(IOException ioe) {
     System.out.println(ioe.getMessage());
    }
//drawArea.paintComponent(g);

//    BufferedImage bI = drawArea.getGraphicsConfiguration().createCompatibleImage(drawArea.getWidth(), drawArea.getHeight());
 //   Graphics2D g2db = (Graphics2D)bI.getGraphics() ;
  //  g2db.setBackground(Color.GRAY);
   // g2db.setColor(Color.WHITE);
    //g2db.drawString("xxx", 10, 10);
    Graphics2D g2d = (Graphics2D)drawArea.getGraphics() ;
    g2d.drawImage(bi, 0, 0, null);
    //g.drawImage(bI, 0, 0, null);
    // Graphics2D bIg2d = (Graphics2D)bI.getGraphics() ;
   // bIg2d.drawImage(g2d, 0, 0, null);
    //drawArea.
    //bIg2d = (Graphics2D)g2d.create() ;
    //bI
    //g.setClip() ;
    //drawPoints ;
  }
   /*
   * 
   * Function start application 
   * 
   */ 
  public static void main(String args[]){

    ocrWindow mainWindow = new ocrWindow();

  }
   /*
   * 
   * function set insets in BorderLayout
   * 
   */ 
  public Insets getInsets(){
    return new Insets(50, 50, 50, 50);
  }
   /*
   * 
   * class catch window actions like drawing 
   * 
   */
  class ocrWindowAdapter extends WindowAdapter {
    public void windowClosing(WindowEvent ev){
      System.exit(0);
    }
  }// ocrWindowAdapter
  /*
   * 
   * class catch draw area actions like drawing 
   * 
   */
  class drawAreaAdapter extends MouseAdapter {
    public void mouseClicked(MouseEvent me){
    //  add();
      //repaint() ;
    }
    public void mouseReleased(MouseEvent me){
     // start = false ;
    }
    public void mousePressed(MouseEvent me){
      x = me.getX() ;
      y = me.getY() ;
      //add() ;
    }
    public void mouseDragged(MouseEvent me){
      addPoint(me.getX(), me.getY()) ;
    }
  }// end class drawAreaAdapter
   /*
   * 
   * class catch button CLEAR actions 
   * 
   */ 
  class ButtonClearAdapter implements ActionListener {

    public void actionPerformed(ActionEvent ae){
      clearDrawArea();
    }
  }// ButtonClearAdapter
     /*
   * 
   * class catch button CLEAR actions 
   * 
   */ 
  class ButtonOkAdapter implements ActionListener {

    public void actionPerformed(ActionEvent ae){
      computDrawArea();
    }
  }// ButtonClearAdapter
}

Musicie coś narysować w szarym panelu na srodku po czym nacisnac OK

tutaj uruchamiana jest funkcja computDrawArea ma ona przeliczać różne bzdury ale to później na poczatek chce z Panelu zczytać dane do BufferedImage ale gdy zrobie:
Panel.paint(g) ;
dostaje tylko czarny kwadrat bez narysowanej zawartosci :).