VBA - FTP , ucinanie 2 pierwszych liter nazwy pliku

Odpowiedz Nowy wątek
2019-10-28 19:14
0

Witam
Znalazłem kod, który łączy się z serwerem FTP i ściąga nazwy plików z folderu. Wszystko działa, ale nie wiem dlaczego - ucina 2 pierwsze litery

plik : "Przykładowa nazwa.xls" jest wyświetlany jako "zykładowa nazwa.xls".
Dodam, że działam na Excelu 64bit i być może tu jest problem, bo musiałem trochę przerobić deklaracje funkcji, żeby w ogóle to działało.
Prośba o podpowiedź, gdzie w ogóle szukać problemu.
Dziękuję

Kod:

Option Explicit

Private Type WIN32_FIND_DATA_W
dwFileAttributes As Long
ftCreationTime As Currency
ftLastAccessTime As Currency
ftLastWriteTime As Currency
nFileSizeHigh As Long
nFileSizeLow As Long
dwReserved0 As Long
dwReserved1 As Long
cFileName(520) As Byte
cAlternateFileName(28) As Byte
End Type

Private Declare PtrSafe Function InternetOpenA Lib "wininet.dll" (
ByVal sAgent As String,

ByVal lAccessType As Long,
ByVal sProxyName As String,

ByVal sProxyBypass As String, _
ByVal lFlags As Long) As Long

Private Declare PtrSafe Function InternetConnectA Lib "wininet.dll" (
ByVal hInternetSession As Long,

ByVal sServerName As String,
ByVal nServerPort As Long,

ByVal sUsername As String,
ByVal sPassword As String,

ByVal lService As Long,
ByVal lFlags As Long,

ByVal lcontext As Long) As Long

Private Declare PtrSafe Function FtpFindFirstFileW Lib "wininet.dll" (
ByVal hConnect As LongPtr,

ByVal lpszSearchFile As LongPtr,
ByVal lpFindFileData As LongPtr,

ByVal dwFlags As LongPtr, _
ByVal dwContext As LongPtr) As Long

Private Declare PtrSafe Function InternetFindNextFileW Lib "wininet.dll" (
ByVal hConnect As Long,

ByVal lpvFindData As LongPtr) As Long

Private Declare PtrSafe Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" ( _
ByVal hInet As Long) As Long

Private Declare PtrSafe Sub RtlZeroMemory Lib "kernel32" (
dst As Any,

ByVal nBytes As Long)

Private Function remove_bittynull(ByVal strData As String) As String
' helper function remove leading null chars
remove_bittynull = Left$(strData, InStr(1, strData, vbNullChar) - 1)
End Function

Function LastRow() As Long
If Sheets(1).Range("A1").Value = "" Then
LastRow = 1
ElseIf Sheets(1).Range("A1").Value <> "" And Sheets(1).Range("A2").Value = "" Then
LastRow = 2
Else
LastRow = Sheets(1).Range("A1").End(xlDown).Row + 1
End If
End Function

Public Sub EnumFtpDirectory(ByVal strHost As String, ByVal lngPort As Long, ByVal strUser As String, ByVal strPass As String, ByVal strSetDir As String)
' Returns: List of files from a ftp directory(Wide Version)
' Usage: Call EnumFtpDirectory("ftp.server.com", 21, "user", "pass", "/TEST/", List1)
Dim hOpen As Long
Dim hConn As Long
Dim hFind As Long
Dim w32 As WIN32_FIND_DATA_W
Dim licznik As Integer
licznik = 0

' // initialize struct (zero byte)
RtlZeroMemory w32, Len(w32)
' // initialize ftp sessions
hOpen = InternetOpenA("ftpdir", 1, vbNullString, vbNullString, 1)
' // initialize credentials
hConn = InternetConnectA(hOpen, strHost, lngPort, strUser, strPass, 1, 0, 2)
' // initialize enumeration
hFind = FtpFindFirstFileW(hConn, StrPtr(strSetDir), VarPtr(w32), 0, 0)
' // find all files and add to listbox (me.listbox1)
Do
  Sheets(1).Cells(LastRow, 1) = remove_bittynull(w32.cFileName)
  licznik = licznik + 1
  If licznik = 2 Then
    Exit Sub
  End If
Loop Until InternetFindNextFileW(hFind, VarPtr(w32)) = 0
' // clean up handles
InternetCloseHandle hConn
InternetCloseHandle hOpen
InternetCloseHandle hFind

End Sub

Pozostało 580 znaków

2019-10-28 21:35
0

Ustaliłem, że im więcej zmiennych typu LONG zamienię na LONGPTR tym bardziej obcina nazwy.
Czy ktoś ma pomysł jak to poustawiać, żeby chodziło?

Pozostało 580 znaków

2019-10-29 08:54
0

W pierwszej kolejności nie zamieniałbym na pałę, tylko sięgnął do dokumentacji i coś z tego próbował zrozumieć. Na VBA się nie znam, więc kod, który wkleiłeś może być super poprawny i go po prostu nie zrozumiałem ;)

Spójrz np. na FtpFindFirstFileA z wininet.dll, która ma następującą sygnaturę:

void FtpFindFirstFileA(
 HINTERNET     hConnect,
 LPCSTR       lpszSearchFile,
 LPWIN32_FIND_DATAA lpFindFileData,
 DWORD       dwFlags,
 DWORD_PTR     dwContext
);

Trzeba to przełożyć na typy VBA:

 HINTERNET     -> ByVal pConnect as Long 
 LPCSTR       -> ByVal pSearchFile As String
 LPWIN32_FIND_DATAA -> ByRef pFindData as WIN32_FIND_DATA_W
 DWORD       -> ByVal pFlags As Long
 DWORD_PTR     -> ByRef pContext as Long

Struktukra WIN32_FIND_DATAA w nagłówku ma:

typedef struct _WIN32_FIND_DATAA {
 DWORD  dwFileAttributes;
 FILETIME ftCreationTime;
 FILETIME ftLastAccessTime;
 FILETIME ftLastWriteTime;
 DWORD  nFileSizeHigh;
 DWORD  nFileSizeLow;
 DWORD  dwReserved0;
 DWORD  dwReserved1;
 CHAR   cFileName[MAX_PATH];
 CHAR   cAlternateFileName[14];
 DWORD  dwFileType;
 DWORD  dwCreatorType;
 WORD   wFinderFlags;
} WIN32_FIND_DATAA, *PWIN32_FIND_DATAA, *LPWIN32_FIND_DATAA;

To znowu trzeba przełożyć na VBA i będzie coś w stylu:

Public Const MAX_PATH = 256

Public Type FILETIME
 dwLowDateTime As Long
 dwHighDateTime As Long
End Type

Public Type WIN32_FIND_DATA_W
 dwFileAttributes As Long
 ftCreationTime As FILETIME
 tLastAccessTime As FILETIME
 ftLastWriteTime As FILETIME
 nFileSizeHigh As Long
 nFileSizeLow As Long
 dwReserved0 As Long
 dwReserved1 As Long
 cFileName As String * MAX_PATH
 cAlternateFileName As String * 14
 dwFileType As Long
 dwCreatorType As Long
 wFinderFlags As Integer
End Type

Dopiero po tym jak zdefiniujesz poprawnie sygnatury VBA, to martwiłbym się o dalszą część. W Twoim przykładzie moje wątpliwości budzi swobodne podejście do zamiany typów.

Pozostało 580 znaków

2019-10-29 09:03
0

Hej,
Dzięki za odpowiedź.
Zmiany dokonałem te, które musiałem - w pierwszej kolejności musiałem zmienić deklaracje na 64 bit a potem pozbyć się "type mismatch" przez zmianę kilku Longów na LongPrt. Wtedy odpaliło, ale z ucinaniem. Potem testowo pozamieniałem kolejne Longi na LongiPrt i ucinało co raz bardziej, więc sądzę, że tu jest jakiś problem. Kod, który użyłem jest kodem VBA i jak wczoraj wytestowałem na starym excelu 2007 - działa wyśmienicie. Natomiast za słaby jestem w zakresie zrozumienia co powoduje zmiana typu na 64bit, że jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. Spędziłem nad tym z 8 godzin (z czego z 6 kopiąc cały net), ale bez rezultatu.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0