Internetowe kursy

0

Na internecie można spotkać kurs 3 miesieczny z C#, java, abap itd, jednak aby przystąpić do niego trzeba podpisać umowę , z której wynika mniej więcej tyle, że:
Po kursie prowadzący wysyła twoje cv do firm, polecając jednocześnie kursanta, w zamian oczekując bonusy za polecenie (dopóki tam nie zbierze się kwota 3k czyli przy kolejnej zmianie pracy jeśli wcześniej za mało dostał to znowu trzeba dać się polecić), jednak są też takie punkty, że jak kursant znajdzie na własną rękę to musi się zrzec pierwszej pensji lub przez 24 miesiące 10% oddać, ew jak założy firmę to tam chce jakieś udziały.

I teraz pytanko czy jest jakaś różnica czy samemu składa się cv, czy ktoś "poleca" firmie kandydata ? Bo powiem, że te warunki przynajmniej mnie niepokoją.

10

Chyba trzeba mieć nie równo pod sufitem, żeby na coś takiego się zgodzić

0

Daj link do regulaminu, bo z tym zrzekaniem się pensji czy oddawaniem 10% brzmi jak coś, co powinno być klauzulą niedozwoloną.

I teraz pytanko czy jest jakaś różnica czy samemu składa się cv, czy ktoś "poleca" firmie kandydata ? Bo powiem, że te warunki przynajmniej mnie niepokoją.

Zależy. Jeśli poleca Cię pracownik firmy to CV może być szybciej przeprocessowane. Jeśli agencja to możliwe, że dostaniesz mniej, bo ta weźmie swoją prowizję (ale za to może w ogóle Cię weźmie). Jeśli jakiś koleś uczący ludzi do dostania pracy to raczej wątpie by jakiegokolwiek plusy mogły wyniknąć, raczej scam.

0

Mnie to by wcale nie zdziwiło jakby byli tacy, co by dla przykładu zaczęli bawić się i w MLM :-) Ale ten ma niestety tylko negatywne opinie.

Wytłumaczcie mi bo czegoś nie łapię. Organizator kursu daje w ogóle gwarancję na zatrudnienie? Jeśli nie a kursant się nigdzie nie dostanie, to musi pokryć koszty szkolenia? A jak kursant będzie zarabiał tylko tyle żeby nie zdechnąć i będzie musiał jeszcze oddawać 10% to to będzie dla niego dobry wybór? Bo nie od razu się chyba zarabia po min. 5K :-)

2

Zacznijmy od tego kto po 3 miesiącach nauki od zera będzie przydatny w jakiejś firmie.

0

tutaj treść umowy, czy mógłby się ktoś wypowiedzieć? bardzo proszę

Wrocław, 2015-06-xx

POROZUMIENIE O ZAPEWNIENIU WYNAGRODZENIA ZA KURS

zawarte we Wrocławiu w dniu roku, pomiędzy:

Panem Bartłomiejem [CIACH!] zamieszkałym w [CIACH!]
i Panią Beatą [CIACH!] zamieszkałą w [CIACH!]
jako jedną Stroną Porozumienia zwaną również Strona1,

oraz

Panią/Panem ……………………………… zamieszkałą/ym w ……………………… (XX_XXX) przy ul. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako drugą Stroną Porozumienia, zwaną również jako Strona2
dalej występującymi jako „Strona1”, „Strona2”, „Strona” lub „Strony” w zależności od kontekstu

•  Porozumienie niniejsze (zwane w dalszej treści jako „Porozumienie”) zostaje zawarte w celu zapewnienia stronie1 wynagrodzenia w ramach prowadzonego szkolenia lub szkoleń z programowania.
•  Strona1 zobowiązuje się przeprowadzić kurs lub kursy programowania w różnych technologiach programistycznych, do przekazania kompleksowej wiedzy dającej przepustkę do uzyskania lukratywnego etatu lub otworzenia intratnej działalności gospodarczej. Formuła kursu pozwoli sumiennemu uczestnikowi posiąść niezbędną wiedzę.
•  Strona1 zobowiązuje się tworzyć i deponować materiały szkoleniowe do powtórnego wglądu, udostępnione na zasadach opisanych w pkt 4.
•  Strona2 zobowiązuje się wszelkie materiały i treści szkoleniowe pochodzące ze szkolenia zachować wyłącznie dla siebie. Strona2 nie ma prawa udostępniać, upowszechniać, powielać, odsprzedawać jakichkolwiek materiałów uzyskanych w toku szkolenia. Hasło udzielone do zasobów nie może zostać nikomu przekazane, a przypadku jego ujawnienia należy niezwłocznie poinformować Strone1 o konieczności jego zmiany. Przykładami materiałów szkoleniowych są nagrywane filmiki, tworzony kod źródłowy czy powstałe dokumenty, w tym treść tajnej grupy szkoleniowej lub grup na portalu społecznościowym Facebook. Naruszenie tego postanowienia grozi karą umowną określoną niniejszym porozumieniem.
•  Strona2 zobowiązuje się do zapewnienia Stronie1 wynagrodzenia za przeprowadzony kurs i przekazaną wiedzę na niżej określonych zasadach:
•  Strona2 pozwala Stronie1 polecić dowolnej firmie zatrudnienie Strony2 na etat programisty w zamian za uzyskanie od dowolnej firmy tzw. Bonusu za polecenie. Strona2 jest polecana do pracy aż do momentu, kiedy Strona1 uzyska łączne wynagrodzenie w postaci bonusu za polecenie rzędu minimum 3000 PLN netto. Spełnienie tego wymagania stanowi rozliczenie się za odbyty kurs i jest podstawą do ustania niniejszego porozumienia z wyłączeniem pkt 4 dożywotnio oraz 5.4 na okres 60 miesięcy.
•  Strona2 zobowiązuje się do podjęcia działań w celu zapewnienia wynagrodzenia Stronie1 w przypadku, gdy punkt 5.1 nie będzie mógł być spełniony z dowolnych przyczyn. Strona2 zobowiązuje się do zawarcia w takich okolicznościach dodatkowego porozumienia, lub udzielenia Stronie1 wynagrodzenia na jeden z dwóch niżej opisanych sposobów (należy spełnić opcję 5.2.1 lub 5.2.2):
•  Strona2 odstępuje swoje jedno miesięczne wynagrodzenie Stronie1 jako wynagrodzenie za kurs w przypadku uzyskania etatu programisty w czasie trwania niniejszej umowy LUB
•  Strona2 przez 24 miesiące odstępuje 10% swojego wynagrodzenia Stronie1 jako wynagrodzenie za kurs w przypadku uzyskania etatu programisty w czasie trwania niniejszej umowy
•  Strona2 zobowiązuje się podjąć negocjacje ze Stroną1 w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy Strona2 założy własną nie jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze produkcji oprogramowania lub szkolenia programistów. Negocjacje te będą dotyczyć procentowego udziału w zyskach Strony1 w przedsięwzięciu Strony2 oraz okresu czasu trwania takiego porozumienia z zastrzeżeniem, że nie może być to okres krótszy niż rok oraz procent udziału mniejszy niż 10 (słownie dziesięć).
•  W przypadku, gdy Strona2 będzie uczestniczyć w szkoleniu z więcej niż jednej technologii, punkt 5.3. obowiązywać będzie przez 60 miesięcy od daty wypowiedzenia umowy.
•  Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie, jej postanowienia pozostają w mocy przez 24 miesiące od daty wypowiedzenia z wyłączeniem punktu 4, który obowiązuje dożywotnio, oraz punktu 5.4, który obowiązuje przez okres 60 miesięcy od daty wypowiedzenia.
•  Wszelkie spory wynikające z Porozumienia lub pozostające w związku z Porozumieniem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku gdy Strony w ciągu 60 dni nie dojdą do polubownego rozwiązania, spory będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny w Opolu.
•  W razie naruszenia postanowień Porozumienia, Strona2 zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 PLN (sto tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa Strony1 do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
•  Zapłata przez Stronę2 kary umownej na rzecz poszkodowanej Strony1 nastąpi w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Stronę2 stosownego wezwania podpisanego przez jednego z dwóch reprezentantów Strony1, przelewem na konto bankowe wskazane w treści w/w wezwania.
•  Wszystkie Informacje Poufne pozostają własnością Strony1 i zostaną zwrócone na pisemne żądanie Strony1.
•  Strony zgodnie oświadczają, że znane są im przepisy regulujące odpowiedzialność karną w związku z bezprawnym ujawnianiem tajemnicy przedsiębiorstwa uregulowane w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
•  Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
•  Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają, w myśl art. 58 par. 3 Kodeksu Cywilnego, że w przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszego Porozumienia okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część Umowy pozostaje w mocy.
•  Prawem właściwym dla niniejszego Porozumienia, w tym jego wykładni, jest prawo polskie.
•  Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
•  Porozumienie wchodzi w życie z chwilą jego zawarcia. Zobowiązanie do zachowania poufności zawarte w niniejszym Porozumieniu nie podlega wypowiedzeniu. 

(data, imię nazwisko i podpis) (data, imię nazwisko i podpis)

0

Ten kurs jest darmowy? Bo jeśli tak to moze ma to jakiś (niewielki) sens - taka szansa dla kogos kto nie ma kasy a chciałby się przekwalifikować na kodera. Niemniej wydaje mi sie to słabe z kilku powodow:

 • Nauczyć można sie samemu za darmo...
 • Po 3 miesiącach szkolenia może być ciężko sie gdzieś załapać a dodatkowo mało która firma płaci 3k za polecenie. W efekcie mam wrażenie że ciężko spełnić ten punkt. Szczególnie że zwykle bonus za polecenie dostaje sie dopiero kiedy dany pracownik sie sprawdzi po okresie próbnym (3 miesiące). Więc jak oni sobie to wyobrażają? Że polecają gościa do jednej firmy, on tam pracuje rok-dwa, potem znów go polecają (bo nadal nie ma 3k)? Bez sensu.
0

mógł by się ktoś wypowiedzieć na temat takiego kursu jakaś doświadczona osoba?

0
Shalom napisał(a):
 • Po 3 miesiącach szkolenia może być ciężko sie gdzieś załapać a dodatkowo mało która firma płaci 3k za polecenie.

Raczej mało która płaci tak mało. Tylko za polecenie płaci się raczej własnym pracownikom niż osobom z zewnątrz, więc też nie rozumiem jak to ma działać.
Może autorzy tego kursu są przy okazji czymś w rodzaju firmy outsourcingowej i swoich uczniów wciskają swoim klientom?

Złoty Krawiec napisał(a):

mógł by się ktoś wypowiedzieć na temat takiego kursu jakaś doświadczona osoba?

A jak się można wypowiadać na temat kursu, do którego się nie ma dostępu?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0