Jak uruchomić okno "Typy plików"?

0

Jak uruchomić okno z typami plików (oczywiście w programie napisanym w Delphi :-D )?
//Start | Ustawienia | Panel Sterowania | Opcje folderów | Typy plików
Jak próbuję:

ShellExecute(0,'open','control','folders',nil,SW_SHOW);

to pojawia mi się na zakładce Ogólne, a chcę na Typy plików, czyli:
user image

Podpatrzyłem w kilku wątkach (a nawet zadałem pytanie, tyle że nikt nie odpowiedział :-[ ), że aby otworzyć konkretną zakładkę trzeba dodać jeszcze np ",2", ale w tym wypadku nie działa. Ktoś wie?

//EDIT: Da się?

0

Anyone?

0

Naokoło, ale udało się...

uses ShellApi;

procedure PostKeyEx32(key: Word; const shift: TShiftState; specialkey: Boolean);
type
 TShiftKeyInfo = record
          shift: Byte;
          vkey: Byte;
          end;
 ByteSet = set of 0..7;
const
 shiftkeys: array [1..3] of TShiftKeyInfo = ((shift: Ord(ssCtrl); vkey: VK_CONTROL), (shift: Ord(ssShift); vkey: VK_SHIFT),(shift: Ord(ssAlt); vkey: VK_MENU));
var
 flag: DWORD;
 bShift: ByteSet absolute shift;
 j: Integer;
begin
 for j := 1 to 3 do
  begin
  if shiftkeys[j].shift in bShift then keybd_event(shiftkeys[j].vkey, MapVirtualKey(shiftkeys[j].vkey, 0), 0, 0);
  end;

 if specialkey then flag := KEYEVENTF_EXTENDEDKEY
 else flag := 0;

 keybd_event(key, MapvirtualKey(key, 0), flag, 0);
 flag := flag or KEYEVENTF_KEYUP;
 keybd_event(key, MapvirtualKey(key, 0), flag, 0);

 for j := 3 downto 1 do
  begin
  if shiftkeys[j].shift in bShift then keybd_event(shiftkeys[j].vkey, MapVirtualKey(shiftkeys[j].vkey, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  end;
end;

function OknoIstnieje(Nazwa: string): Boolean;
var
 txt: THandle;
begin
 Result := False;
 txt := FindWindow(nil, pchar(Nazwa));
 if txt <> 0 then Result := True;
end;

Wykorzystanie w/w funkcji

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i: integer;
begin
 ShellExecute(Handle, 'open', 'control', 'folders', nil, SW_SHOW);
 while OknoIstnieje('Opcje folderów') = False do
  begin
  Application.ProcessMessages;
  if OknoIstnieje('Opcje folderów') = True then
   begin
    for i := 0 to 5 do PostKeyEx32(VK_TAB, [], False);
    Application.ProcessMessages;
    PostKeyEx32(VK_RIGHT, [], False);
    PostKeyEx32(VK_RIGHT, [], False);
   end;
  end;
end;
0

Klikanie na klawisz TAB? Super...
Nie da się inaczej?

0
Ad napisał(a)

Klikanie na klawisz TAB? Super...
Nie da się inaczej?

Jakoś nikt więcej nie ma pomysłów od 5 dni..., więc ciesz się z tego co otrzymałeś :>
A domyślam się, że nawet nie sprawdziłeś kodu w praktyce.

0

Sprawdziłem, nie działa...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0