Witam serdecznie.
Mam problem, na zaliczenie mam stworzyń następujący program:

 1. wczytać z pliku dane;
 2. stworzyć drzewo BST;
 3. wypisać inorder i preorder to drzewo;

i mam problem :/

Całkiem dobrze mi szło, aż się zaciołem, i nie wiem w czym problem :/ Pomocy.
Poniżej kod:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  Memo2: TMemo;
  Button4: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);


 private
  { Private declarations }
 public

 end;

Type
 Tinfo = string[25];
 Link = ^ Node;
 Node = record
  Info : Tinfo;
  Left ,Right: Link;
  end;

var
 Form1: TForm1;
 s, p, prev: Link;
 plik : TextFile;
 tablica: Array[1..100] of String;
 i, j, k, l : integer;
 temp, x : string;
 root : Link;

implementation

{$R *.dfm}


procedure insert_r (var p: Link; x: Tinfo);

begin
 if p = NIL then
 begin
  new(p); //new node
  p^.info:= x;
  p^.left:= NIL;
  p^.right:= NIL;
 end
 else
 if x < p^.info then
  insert_r (p^.left, x)
 else
 insert_r (p^.right, x)
end;

procedure preorder (p : link);
begin

 if p <> NIL then
 begin
  Memo2.Lines.Add(p^.info+ ' ');  // tu się sypie, wyskakuje: Undeclared identifier: 'Memo2'
  preorder(p^.left);
  preorder(p^.right);
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if OpenDialog1.Execute
  then
   begin
    Memo1.Clear;
    AssignFile(plik,OpenDialog1.FileName);
    Reset(plik);


    for i:=0 to 99 do
     begin
      Readln(plik, temp);
      tablica[i]:=temp;

     end;
   end;

 for j:=0 to 99 do
   if tablica[j]<>'' then Memo1.Lines.Add(tablica[j]);

Button4.Enabled := True;

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
for k:=0 to 99 do
 begin
 if tablica[k]<>'' then
  begin
   tablica[k]:=x;
   insert_r (root, x);
   Memo2.Lines.Add(x);
  end;
 end;

Memo1.Lines.Add('');
Memo1.Lines.Add('');
Memo1.Lines.Add('-----------------------------');
Memo1.Lines.Add('Utworzono drzewo BST');
Memo1.Lines.Add('-----------------------------');

Button2.Enabled := True;
Button3.Enabled := True;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 Memo2.Clear;
 for l:=0 to 99 do
  if tablica[l]<>'' then preorder(tablica[l]);   // tu też wyskakuje blad, procedura chce zmienna link, a ja jej daje string, ale jak zmienic string na link? :/
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Memo2.Clear;
end;

end.