Witam piszę program w którym muszę zapisać słowa pobrane z pliku txt w drzewie BST. Napisałem już funkcję dodawania słowa do drzewa lecz mam z nią mały problem ;p oto kod

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 Drzewo = class
  Wartosc: string;
  PLisc: Drzewo;
  LLisc: Drzewo;
end;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Dodaj(wartosc:string; drzewo:Drzewo);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;


var
 Form1: TForm1;
 drzewo1: Drzewo;
implementation
 procedure TForm1.Dodaj(wartosc:string; drzewo:Drzewo);
 begin
  if drzewo.Wartosc = '' then
  begin
  drzewo.Wartosc:=wartosc;
  ShowMessage('dodalem');
  end
  else if wartosc > drzewo.Wartosc then
  begin
    if drzewo.PLisc = NIL then
    begin
    drzewo.PLisc:= Drzewo.Create;
    drzewo.PLisc.Wartosc:=wartosc;
    ShowMessage('dodalem do prawego');
    end
    else
    begin
    Dodaj(wartosc, drzewo.PLisc);
    ShowMessage('dodaje do prawego');
    end;
  end
  else if wartosc <= drzewo.Wartosc then
  begin
    if drzewo.LLisc = NIL then
    begin
    drzewo.LLisc:= Drzewo.Create;
    drzewo.LLisc.Wartosc:=wartosc;
    ShowMessage('dodalem do lewego');
    end
    else
    Dodaj(wartosc, drzewo.LLisc);
  end;
 end;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 drzewo1:= Drzewo.Create;
 Dodaj('abc', drzewo1);
 Dodaj('bbc', drzewo1);
 ShowMessage(drzewo1.PLisc.PLisc.Wartosc);


end;

end.

problem polega na tym, że po takich wywołaniach Dodaj('abc', drzewo1);
Dodaj('bbc', drzewo1); w korzeniu mamy 'bbc', w prawym poddrzewie tez 'bbc' i w każdym jego prawym poddrzewie... więc robiąc takie wywołanie ShowMessage(drzewo1.PLisc.PLisc.Wartosc); otrzymamy 'bbc' a powinna być wartość nil ;p tzn tak mi się wydaje. Nie pisałem wcześniej w delphi więc mogłem zrobić tu jakiś głupi błąd. Dopiski ShowMessage('dodalem do prawego'); są tylko po to aby sprawwdzić gdzie funkcja się wykonuje. Z góry dzieki za pomoc.