Szyfrowanie

0

Mam taki mały problem....Potrzebuje jakiegoś algorytmu szyfrowania tekstu, który jest odwracalny....Na początku miałem XOR, ale okazało się, że dane liczbowe są źle szyfrowane...I teraz się zastanawiam, jaki algorytm użyć.....Jaki algorytm polecacie i gdzie mogę znaleźć jakieś jego zastosowanie ?? (mile widziany kod)

0
program cipher;
uses
 SysUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
  TParams = record
   inputFile, outputFile : string;
   codeMethode : (cmNone, cmXor, cmAdd, cmRot13);
   key : byte;
  end;

const
 progName = 'cipher';
 progVer = '1.0';

function Rot13(ch : Char) : Char;
begin
 if (upcase(ch)>='A') and (upcase(ch)<='M') then result:=chr(ord(ch)+13)
  else
 if (upcase(ch)>='N') and (upcase(ch)<='Z') then result:=chr(ord(ch)-13)
  else
 result:=ch;
end;

function xorChar(ch : Char; key : byte) : Char;
begin
  result := chr(ord(ch) xor key);
end;

function addChar(ch : Char; key : shortint) : Char;
begin
  result := chr(ord(ch) + key);
end;

var
 i : byte;
 j : word;
 params : TParams;
 predParam, succParam, lineIn, lineOut : string;
 syntaxError : boolean;
 inputFile, outputFile : text;

begin
  syntaxError := false;
  params.codeMethode := cmNone;

  if paramcount = 0 then
  begin     // gdy nie ma parametrów wyswietl informacje
   writeLn(progName +' '+ progVer +' '+ ' - (c) Andrzej Tomicki 2003 [email protected]');
   writeLn;
   writeLn(' -i input_file  (eg: C:\myFile.txt)');
   writeLn(' -o output_file  (eg: C:\myCodedFile.txt)');
   writeLn(' -c code_methode ([rot13], [xor], [add])');
   writeLn(' -i key      (eg: 13)');
   writeLn;
   writeLn('eg : cipher -i in.txt -o out.txt -c xor -k 30');
  end
  else
  begin
   for i := 1 to paramcount do  // zczytaj parametry do rekordu
   begin
    try
     predParam := lowerCase(paramstr(i));
     succParam := lowerCase(paramstr(i+1));
     if predParam = '-i' then params.inputFile := paramstr(i+1);
     if predParam = '-o' then params.outputFile := paramstr(i+1);
     if predParam = '-c' then
      if succParam='xor' then params.codeMethode := cmXor
      else
       if succParam='add' then params.codeMethode := cmAdd
       else
       if succParam='rot13' then params.codeMethode := cmRot13
       else
       begin
        syntaxError := true;
        writeLn('Unknown coding methode : ' + succParam);
       end;
       if predParam = '-k' then params.key := StrToInt(succParam);
    except
     syntaxError := true;
     writeLn('Syntax error...');
    end;

   end;
   if (params.key = 0)and(params.codeMethode<>cmRot13) then // gdy nie podano klucza (nie dotyczy Rot13)
   begin
    syntaxError := true;
    writeLn('Enter key value [eg : -k 13]');
   end;

   if not syntaxError then
    if fileExists(params.inputFile) then
    if params.outputFile = '' then
     writeLn('Enter output file name..')
    else
    if params.codeMethode = cmNone then
     writeLn('Enter coding methode [eg : -c add]')
    else
    begin // kodowanie
     assign(inputFile , params.inputFile);
     assign(outputFile, params.outputFile);
     reset(inputFile);
     rewrite(outputFile);

     while not(eof(inputFile)) do
     begin
      lineOut := '';
      readln(inputFile, lineIn);
      for j := 1 to length(lineIn) do
      begin
       if params.codeMethode = cmXor then    // xor
        lineOut := lineOut + xorChar(lineIn[j], params.key) else
       if params.codeMethode = cmRot13 then   // rot13
        lineOut := lineOut + rot13(lineIn[j]) else
       if params.codeMethode = cmAdd then    // add
        lineOut := lineOut + addChar(lineIn[j], params.key)
      end; //for
      writeLn(outputFile, lineOut);
     end;

     close(inputFile);
     close(outputFile);
     writeLn('Done..');
    end
    else // (not fileExists)
    if params.inputFile = '' then
     writeLn('Enter file name to code/decode..')
    else
     writeLn('File '''+params.inputFile+''' doesn''t exists..');

  end;
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0