ludzie dopomóżcie, bo mi łep odleci
jutro muszę oddać programik, a sypie mi się przeszukiwanie w głąb (DFS), poniżesze procedurki się tego tyczą, lecz coś jest nie tak :| 

Procedure odwiedz(a:integer; k:TypWezla;var o:odwiedzeni; var w:integer; t:tab);
Var
 j,l,v : integer; r:boolean;
Begin
r:=false;
 inc(w);
 o[w]:=k;
 for j:=1 to a do
  begin
  if (t[k,j]='1') then
   begin
   for l:=1 to a do
    begin
    if o[l]=j then r:=true;
    end;
   if r=false then
      begin
       odwiedz(a,j,o,w,t);
      end;
   end;
  end;
End;

procedure TForm1.Button12Click(Sender: TObject);
Var i, j: TypWezla;  r:boolean;
Begin
label4.Caption:='';

For i:=1 To w Do o[i]:=0;
w:=0;
 For i:=1 To a Do
 begin
  For j:=1 To a Do begin
          If o[j]=i Then r:=true;
          end;
  if r=false then odwiedz(a,i,o,w,t);
 end;
 for i:=1 to a do
 Label14.Caption:=Label14.Caption+'v'+IntToStr(o[i])+' ';
 Label14.visible:=true;
end;

ktoś jest w stanie pomóc?