Lazarus i obsługa XML

0

To mój pierwszy kontakt z obsługą XML i mam pewien problem. Mój plik wejściowy XML wygląda następująco:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<plan>
	<jednostkiOrganizacyjne/>
	<cykleDydaktyczne>
		<cyklDydaktyczny>
			<kod>2023</kod>
			<przedmiot id="7">
				<kod>340-RK1-1PNN</kod>
			</przedmiot>
			<przedmiot id="8">
				<kod>340-PS1-2LNN</kod>
				<grupaZajeciowa id="7">
					<liczbaGodzin>30.0</liczbaGodzin>
					<spotkanie id="40">
						<data>2024-01-18</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="41">
						<data>2023-12-21</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="42">
						<data>2023-12-07</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="43">
						<data>2023-11-23</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="44">
						<data>2023-11-09</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="45">
						<data>2023-10-26</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="46">
						<data>2023-10-12</data>
					</spotkanie>
				</grupaZajeciowa>
				<grupaZajeciowa id="8">
					<liczbaGodzin>30.0</liczbaGodzin>
					<spotkanie id="48">
						<data>2024-01-25</data>
					</spotkanie>
					<spotkanie id="49">
						<data>2024-01-11</data>
					</spotkanie>
				</grupaZajeciowa>
			</przedmiot>
			<przedmiot id="9">
				<kod>340-ON2-2EG</kod>
				<grupaZajeciowa id="9">
					<liczbaGodzin>30.0</liczbaGodzin>
				</grupaZajeciowa>
			</przedmiot>
			<przedmiot id="129">
				<kod>340-PS1-3VPR</kod>
				<grupaZajeciowa id="135">
					<liczbaGodzin>15.0</liczbaGodzin>
				</grupaZajeciowa>
			</przedmiot>	
		</cyklDydaktyczny>
	</cykleDydaktyczne>
</plan>

natomiast program w Lazarus-ie:

program project2test;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 SysUtils, laz2_DOM, laz2_XMLRead, laz2_XMLWrite;

procedure ProcessXMLtoCSV(inputFileName, outputFileName: string);
var
 XMLDocument: TXMLDocument;
 RootNode, CykleNode, PrzedmiotNode, GrupaNode, SpotkanieNode: TDOMNode;
 CSVFile: TextFile;
begin
 // Initialization of the XML document
 ReadXMLFile(XMLDocument, inputFileName);
 RootNode := XMLDocument.DocumentElement;

 // Opening the CSV file for writing
 AssignFile(CSVFile, outputFileName);
 Rewrite(CSVFile);

 try
  // Processing cykleDydaktycznych
  CykleNode := RootNode.FindNode('.//cykleDydaktyczne/cyklDydaktyczny');
  while Assigned(CykleNode) do
  begin
   // Processing przedmiot
   PrzedmiotNode := CykleNode.FindNode('.//przedmiot');
   while Assigned(PrzedmiotNode) do
   begin
    // Processing grupaZajęciowa
    GrupaNode := PrzedmiotNode.FindNode('.//grupaZajeciowa');
    while Assigned(GrupaNode) do
    begin
     // Processing spotkanie
     SpotkanieNode := GrupaNode.FindNode('.//spotkanie');
     while Assigned(SpotkanieNode) do
     begin
      // Geting data
      Write(CSVFile, GrupaNode.FindNode('liczbaGodzin').TextContent, #9);
      Write(CSVFile, PrzedmiotNode.Attributes.GetNamedItem('kod').NodeValue, #9);
      Write(CSVFile, SpotkanieNode.FindNode('data').TextContent, #9);

      Writeln(CSVFile);

      SpotkanieNode := SpotkanieNode.NextSibling;
     end;

     GrupaNode := GrupaNode.NextSibling;
    end;

    PrzedmiotNode := PrzedmiotNode.NextSibling;
   end;

   CykleNode := CykleNode.NextSibling;
  end;
 finally
  CloseFile(CSVFile);
 end;
end;

begin
 try
  ProcessXMLtoCSV('plan3.xml', 'plan.csv');

  Writeln('The CSV file has been generated.');
 except
  on E: Exception do
   Writeln('An error occured: ', E.Message);
 end;
end.

Niestety program nic nie znajduje, a plik csv jest pusty.
Gdzie jest mój błąd?

1

podpowiedz: <plan>

0

Dziękuję z podpowiedź😀
Tak jak pisałem jest to mój pierwszy kontakt z obsługą xml 😔
Czyli mam dodać .//plan/cykleDydaktyczne/cyklDydaktyczny ?

0

Po co używasz wszędzie przedrostków .//? Spróbuj normalnie, zaczynając od plan, ew. /plan.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1