Generowanie permutacji – algorytm Steinhaus-Johnson-Trotter

Odpowiedz Nowy wątek
2019-08-08 07:26

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 7 miesięcy temu

3

To powinno być opublikowane raczej jako artykuł, ale nie wiem gdzie to się wysyła. Jako że niewiele jest stron z kodem algorytmu, podaję go do wykorzystania. Podobno on jest siedem razy szybszy od innych algorytmów. Wersja generuje kolejną permutację a nie wszystkie od razu. Dzięki temu nie muszę przetwarzania danych z permutacji dawać do środka algorytmu permutacji i dlatego taki program jest dużo czytelniejszy. Algorytm napisałem na podstawie opisu

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

type
  kierunek=(lewy, prawy);
  kierunkiPermutacji= array of kierunek;

znakiPermutacji = record
           permutacja: string;
           kierunki: kierunkiPermutacji;
           koniecPermutacji: boolean
         end;

function nextPermute(ciąg: znakiPermutacji): znakiPermutacji;
//generuje kolejny ciąg permutacji składających się z cyfr
//algorytm Steinhaus-Johnson-Trotter
var
 kolejnaPermutacja: znakiPermutacji;
 długośćCiągu, i, wart1, wart2, poz1, poz2, maks: integer;
 bufor: string;
 buforKier: kierunek;
begin
 kolejnaPermutacja:= ciąg;
 długośćCiągu:= length(kolejnaPermutacja.permutacja);
 kolejnaPermutacja.koniecPermutacji:= true;
 maks:=-1;//permutacja to zbiór cyfr, więc "maks" dajemy na mniejszy od wszystkich

 with kolejnaPermutacja do
 begin
  for i := 1 to długośćCiągu-1 do
   begin
    wart1:=StrToInt(permutacja[i]); wart2:=StrToInt(permutacja[i+1]);
    if (wart1>maks) and (wart1>wart2) and (kierunki[i]=prawy)
    then
    begin
     koniecPermutacji:= false; maks:= wart1; poz1:= i; poz2:= i+1;
    end;
    if (wart2>maks) and (wart1<wart2) and (kierunki[i+1]=lewy)
    then
    begin
     koniecPermutacji:= false; maks:= wart2; poz1:= i; poz2:= i+1;
    end;
   end;
  if not koniecPermutacji
  then
  begin
   bufor:= permutacja[poz1]; permutacja[poz1]:= permutacja[poz2]; permutacja[poz2]:= bufor[1];
   buforKier:= kierunki[poz1]; kierunki[poz1]:= kierunki[poz2]; kierunki[poz2]:= buforKier;
   for i := 1 to długośćCiągu do
    if StrToInt(permutacja[i])>maks
    then
     if kierunki[i]=lewy
     then
      kierunki[i]:=prawy
     else
      if kierunki[i]=prawy
      then
       kierunki[i]:=lewy
  end;
 end;
 result:= kolejnaPermutacja
end;

function szukanaPermutacja(ciąg: string): boolean;
begin
 // zaślepka, tutaj się sprawdza, czy permutacja spełnia wymagania zadania
 result:= true
end;

procedure wypiszWynik(perm: znakiPermutacji);
begin
 //zaślepka, tutaj wynik jest odpowiednio formatowany zgodnie z warunkiami zadania
 form1.memo1.Lines.Add(perm.permutacja);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
 znakiPocz='1234';
var
 długośćZnaków: integer;
 następnaPermut: znakiPermutacji;
 i: integer;
begin
  if szukanaPermutacja(znakiPocz)
  then
   memo1.Lines.Add(znakiPocz);

  //inicjacja zmniennych
  długośćZnaków:= length(znakiPocz);
  następnaPermut.permutacja:= znakiPocz;
  SetLength(następnaPermut.kierunki, długośćZnaków+1);
  for i := 1 to długośćZnaków do
   następnaPermut.kierunki[i]:= lewy;

  //generowanie kolejnej permutacji
  repeat
   następnaPermut:= nextPermute(następnaPermut);
   if not następnaPermut.koniecPermutacji then
   begin
    if szukanaPermutacja(następnaPermut.permutacja)
    then
     wypiszWynik(następnaPermut)
   end;
  until następnaPermut.koniecPermutacji;
end;

end.
edytowany 3x, ostatnio: furious programming, 2019-08-08 14:50

Pozostało 580 znaków

2019-08-08 14:37
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 3 minuty temu

Lokalizacja: Tuchów

2

Dawno dawno temu machnąłem artykuł o podobnej tematyce – Generator słów (metoda znaczników). Opisuje on klasę służącą do generowania permutacji na podstawie zadanego zbioru znaków oraz przedziału długości ciągów wyjściowych. Co prawda obecna jego forma generuje od razu wszystkie możliwe permutacje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby generował tylko jedną na każde wywołanie odpowiedniej metody – w końcu stan generatora jest przechowywany w polach jego klasy.


Wracjąc do Twojego kodu – jeśli działa prawidłowo to super. Mimo wszystko sam kod jest… brzydki. :/

Przede wszystkim powinien być napisany w całości po agielsku i zgodnie z przyjętą konwencją nazewnictwa, która u Ciebie leży i kwiczy. W dodatku używasz znaków diakrytyzowanych w identyfikatorach, przez co tego kodu nie da się skompilować np. w Lazarusie… Ale pomijając już język, nie powinieneś logiki generatora rozsiewać po globalnych funkcjach, a opakować ją w jakąś konkretną strukturę, najlepiej klasę (choć od biedy zaawansowany rekord nie byłby zły).

Główna funkcja też kuleje – wiele zmiennych o nic nie mówiących nazwach (typu wart2), marnujesz mnóstwo miejsca w pionie bezsensownie grupując w bloki pojedyncze instrukcje (a ten then w nowej linii to już przesada totalna), zmienna kolejnaPermutacja nie jest w ogóle potrzebna (możesz zapisywać wynik od razu w Result).

Inna sprawa że typ kierunek mógłby w ogóle nie istnieć, bo spokojnie możesz go wymienić na Boolean. Dzięki temu zamiast pisać takie krowiaste drabinki do odwracania kierunków:

if kierunki[i]=lewy
then
 kierunki[i]:=prawy
else
 if kierunki[i]=prawy
 then
  kierunki[i]:=lewy

wystarczyło by skorzystać z negacji wartości logicznej:

Kierunki[i] := not Kierunki[i];

Zresztą Twoja drabinka i tak jest nadmiarowa, bo jeśli pierwszy warunek jest nieprawdziwy to drugi siłą rzeczy zawsze będzie prawdziwy – w końcu typ wyliczeniowy ma tylko dwie wartości.

Ale pomijając już zmianę typu, kierunek będący liczbą też można odwrócić za pomocą jednej operacji – trza go dupnąć xorem. W dodatku enumy trzeba rzutować na liczby, bo operator ten zapewne nie jest przeładowany. Czyli całą tę drabinkę możn skrócić do tej postaci:

Kierunki[i] := Kierunek(Byte(Kierunki[i]) xor Byte(Prawy));

Wygląda na przydługie, ale sprowadza się do jednej operacji logicznej, więc będzie szybsze niż zestaw warunków i przypisań. Mimo wszystko znacznie lepiej jest skorzystać w tym przypadku z typu logicznego i wykorzystać operator negacji.


Ogólnie sporo jest do poprawienia. Praktycznie wszystko wymaga zmiany/ulepszenia. ;)


edytowany 6x, ostatnio: furious programming, 2019-08-08 14:48

Pozostało 580 znaków

2019-08-08 14:50

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 godzina temu

1

Kodu ci nie sprawdzę, natomiast mogę podpowiedzieć, że algorytm generowania permutacji przez minimalną liczbę transpozycji Johnsonna-Trottera jest opisany w książce "Kombinatoryka dla programistów" Witolda Lipskiego. Pseudokod ze starego skanu:

Johnson-Trotter.png

Po szczegóły i wyjaśnienia odsyłam do wyżej wymienionej pozycji.

edytowany 1x, ostatnio: Spearhead, 2019-08-08 14:52

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0