Podłączenie się do Sfery Subiekta – błędy kompilacji i Access Violation

0

Witam wszystkich w ten Świąteczny dzień,

Próbuję podłączyć się do Sfery Subiekta. Poszukałem troszkę, poczytałem troszkę ale efekt jest wyjątkowo niezadowalający.
Co zrobiłem: oczywiście zaimportowałem bibliotekę i wygenerowałem plik InsERT_TLB. Zaimportowałem też kontrolki ActiveX.

Co potrafię: uruchomić Subiekta jako wybrany użytkownik używając albo pliku pas albo kontrolki ActiveX oraz go zakończyć. I to wszystko, nic innego mi nie wychodzi.

Powiedzmy że wybiorę metodę z użyciem InsERT_TLB.pas.

Tak wygląda mój przykład:

unit Unit1;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms,
 Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Vcl.OleServer, System.Win.ComObj, InsERT_TLB;

type
 TForm1 = class(TForm)
  btnUruchomSubiekt: TButton;
  btnZakonczSubiekt: TButton;
  btnWczytajDokument: TButton;
  procedure btnUruchomSubiektClick(Sender: TObject);
  procedure btnZakonczSubiektClick(Sender: TObject);
  procedure btnWczytajDokumentClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 UruchomSubiekta: Aplikacja;
 oGT: GT;
 oSubGT: Subiekt;
 oDokum: SuDokument;
 oDodatki: Dodatki;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.btnWczytajDokumentClick(Sender: TObject);
begin
// oDokum := oSubGT.SuDokumentyManager.Wczytaj('FZ 1/MAG/2018'); // błąd w czasie kompilacji [dcc32 Error] Unit1.pas(37): E2010 Incompatible types: 'SuDokument' and 'IDispatch'
end;

procedure TForm1.btnUruchomSubiektClick(Sender: TObject);
begin
 oGT := CreateComObject(CLASS_GT) as GT;
 oDodatki := CreateCOMObject(CLASS_Dodatki) as Dodatki;

 oGT.Autentykacja := gtaAutentykacjaMieszana;
 oGT.Produkt := gtaProduktSubiekt;
 oGT.Serwer := 'komputer\instancja';
 oGT.Uzytkownik := 'sa';
 oGT.UzytkownikHaslo := 'HasloDoBazy';
 oGT.Baza := 'bazaSubiekta';
 oGT.Operator_ := 'Szef';
 oGT.OperatorHaslo := oDodatki.Szyfruj('HasloUzytkownika');

 UruchomSubiekta := oGT.Uruchom(gtaUruchomDopasujOperatora, gtaUruchom);
// oSubGT.MagazynId := 1; // błąd po uruchomieniu Access violation
end;

procedure TForm1.btnZakonczSubiektClick(Sender: TObject);
begin
 UruchomSubiekta.Zakoncz;
end;

end.

W przykładach pomocy dla Visual Basic (którego nie znam) dla tematu SuDokument, przykład 1 pokazuje jak pobrać jakiś dokument i zrobić na nim prostą operację, wygląda to tak:

Private Sub FS_ManipulowanieWartoscia()
  On Error GoTo ErrHandler

  Dim oGT As New InsERT.gt
  Dim oSubGT As InsERT.Subiekt
  Dim oDokum As InsERT.SuDokument

  'Połączenie z aplikacją Subiekt GT
  If oGT Is Nothing Then
    MsgBox "Nie udało się utworzyć obiektu GT."
    Exit Sub
  End If
  oGT.Produkt = gtaProduktSubiekt
  oGT.Autentykacja = gtaAutentykacjaMieszana
  oGT.Serwer = "JACEKP\InsERTGT"
  oGT.Uzytkownik = "sa"
  oGT.UzytkownikHaslo = "5DB15B5B29B1A23A"
  oGT.Baza = "BIBUS"
  oGT.Operator = "Szef"
  Set oSubGT = oGT.Uruchom(gtaUruchomDopasujOperatora, gtaUruchom)
  oSubGT.MagazynId = 1

  'Wczytanie faktury FS 28/MAG/2005 i pokazanie jej parametrów początkowych
  Set oDokum = oSubGT.Dokumenty.Wczytaj("FS 28/MAG/2005")

  Debug.Print oDokum.NumerPelny
  Debug.Print oDokum.DataWystawienia
  Debug.Print oDokum.WartoscBrutto

  Dim oPoz As InsERT.SuPozycja
  Dim i As Integer
  For i = 1 To oDokum.Pozycje.Liczba
    Set oPoz = oDokum.Pozycje.Element(i)
    Debug.Print oPoz.TowarNazwa
    Debug.Print "Ilość: " & oPoz.Ilosc & vbTab & "Rabat%: " & oPoz.RabatProcent
    Debug.Print "Cena przed rabatem: " & oPoz.CenaNettoPrzedRabatem & vbTab & "Cena po rabacie: " & oPoz.CenaNettoPoRabacie
  Next i

  Debug.Print "=========================="

  'Ustawienie automatycznego rabatu do wszystkich pozycji tak,
  'aby wartość dokumentu wyniosła 1000 zł
  oDokum.NadajRabatDoWartosci (CCur(1000))
  oDokum.Zapisz

  For Each oPoz In oDokum.Pozycje
    Debug.Print oPoz.TowarNazwa
    Debug.Print "Ilość: " & oPoz.Ilosc & vbTab & "Rabat%: " & oPoz.RabatProcent
    Debug.Print "Cena przed rabatem: " & oPoz.CenaNettoPrzedRabatem & vbTab & "Cena po rabacie: " & oPoz.CenaNettoPoRabacie
  Next

  Exit Sub

ErrHandler:
  MsgBox "Wystąpił błąd" & vbCrLf & "Numer: " & Err.Number & vbCrLf & "Opis: " & Err.Description

End Sub

niestety, już pierwsza pozycja po uruchomieniu Subiekta

oSubGT.MagazynId := 1;

wywołuje błąd Access violation w moim programiku.

Dodatkowo, gdy chcę użyć procedurki:

oDokum := oSubGT.SuDokumentyManager.Wczytaj('FZ 1/MAG/2018'); // taki dokument istnieje

dostaję już w trakcie kompilacji informację:

[dcc32 Error] Unit1.pas(37): E2010 Incompatible types: 'SuDokument' and 'IDispatch'

Ktoś pomoże?

Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
Robert

0

Nie znam Subiekta ale porównując Twój kod i ten z VS to pomyliłeś obiekty. Chyba powinno być (pisze z komórki więc sorry za błędy)

UruchomSubiekta := oGT.Uruchom(gtaUruchomDopasujOperatora, gtaUruchom);
UruchomSubiekta.MagazynId := 1;

Późniejsze podłączenie do dokumentu też powinno wtedy działać.
Edit
Dokument powinien być wczytywany:

oDokum := UruchomSubiekta.SuDokumentyManager.Wczytaj('FZ 1/MAG/2018');
0

O widzisz, najpewniej dokładnie trafiłeś w sedno sprawy.

W przykładzie z VB przyporządkowany jest start aplikacji (obiekt oGT) do oSubGT (który jest typu Subiekt).
Następnie wszystko działa już na oSubGT.
W Delphi nie mogę tego tak zrobić bo jest niezgodność typów. Mogę przyporządkować obiekt oGT tylko do UruchomSubiekta (typu Aplikacja).

Oczywiście że od razu wpadłem na pomysł żeby po tej operacji zrobić coś w stylu:

oSubGT:=UruchomSubiekta;

lub

oSubGT.Aplikacja:=UruchomSubiekta.Aplikacja;

ale niestety dostaję informację

[dcc32 Error] Unit1.pas(56): E2129 Cannot assign to a read-only property

Niestety nie mam pojęcia co z tym zrobić?

0
function TService.SubiektRun(const ADatabaseSettings: TDatabaseSettings; AVisible: Boolean = False): Boolean;
begin
 Result := False;

 if Assigned(ADatabaseSettings) then
 begin
  try
   GT := CreateOleObject('InsERT.GT');
   Add := CreateOleObject('InsERT.Dodatki');

   GT.Autentykacja := 0; // Autentykacja mieszana
   GT.Produkt := 1; // Subiekt
   GT.Serwer := ADatabaseSettings.Server;
   GT.Uzytkownik := ADatabaseSettings.User;
   GT.UzytkownikHaslo := ADatabaseSettings.Password; // jeśli jest hasło patrz GT.OperatorHaslo
   GT.Baza := ADatabaseSettings.DatabaseName;
   GT.Operator := ADatabaseSettings.Operator_;
   GT.OperatorHaslo := Add.Szyfruj(ADatabaseSettings.OperatorPassword);
   SubGT := GT.Uruchom(gtaUruchomDopasujOperatora, gtaUruchomWTle);
   SubGT.Okno.Widoczne := AVisible;

   Result := True;
  except
   on E: Exception do
   begin
    Log.Error(Format('Wystąpił błąd podczas uruchamiania Subiekta.' + sLineBreak + 'Komunikat: %s', [E.Message]), 'ERROR');
   end;
  end;
 end;

end;
0

dzięki za kawałek kodu ale mam pytanie, jakiego typu masz SubGT?

0

nieśmiało się przypomnę że cały czas czekam na jakąś dobrą duszę.
Przyznam że troszkę posiedziałam nad Visual Basic i coś tam skleiłem z przykładów i to działa ale i tak wolałbym to zrobić w Delphi.

Podrzucam kod InsERT_TLB.pas może to coś pomoże.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0