Access Violation tylko przy kompilacji

0

Sytuacja wygląda tak:
piszę program okienkowy w C++ Builder, w którym używam zapisu/odczytu plików przez fstream. Wszystko było ok do pewnego momentu, kiedy to podczas zapisu i odczytu zaczął wyskakiwać:

Access violation at address 00406E13 in module 'Project1.exe'. Read of address 00000004.

O dziwo tak się dzieje tylko wtedy, jak kompiluję i uruchamiam program (F9). Gdy najpierw kliknę na "Build Project1" i dopiero wtedy F9 to wszystko jest OK (normalnie zapisuje/odczytuje pliki bez błędów) do czasu zmiany w kodzie.

O co może chodzić? Na początku podejrzewałem wychodzenie poza zakres zmiennych, ale jakoś wszystko działa normalnie gdy najpierw zbuduję projekt.

0

Pokaż kod. Ja miałem kiedyś inaczej -> w środowisku było ok, za kilka robiłem porządki i wcieło mi gdzieś pliki źródłowe, a został sam exe. Uruchamiam sobie, a tu Access Violation :(

0

Skupcie się na wywołaniu procedury dla Button2 - to ta procedura może sprawiać problemy.
Błąd Access Violation pojawia mi się w linijce: ofstream plik(temp);

//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#include <windows.h>
#include <string>
#include <sstream>
#include <fstream.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma link "pies"
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------

//jeśli wyrazy są takie same, zwraca TRUE, w przeciwnim wypadku FALSE:
bool takie_same(char arg1[50], char arg2[50])
{
    if(strcmp(arg1, arg2)==0) return true;
    else return false;
}

//wyprowadza nazwę programy w danym podkluczu
String wartosc_wyswietlana(char sciezka[MAX_PATH], HKEY klucz, DWORD typ_danych, DWORD rozmiar)
{
    CHAR wartosc[128];
    RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,sciezka,0,KEY_READ,&klucz);
    RegQueryValueEx(klucz,"DisplayName",0,&typ_danych,(LPBYTE)wartosc,&rozmiar);
    return wartosc;
}

//jeśli folder istnieje, zwraca TRUE, w przeciwnim wypadku FALSE:
bool folder_istnieje(string file)
{
    DWORD returnvalue;
    returnvalue = GetFileAttributes(file.c_str());
    if(returnvalue == ((DWORD)-1)) return false;
    else return true;
}

//jako argumenty podaje się składowe: R, B, B
int kolor(int R, int G, int B)
{
    return B * 65536 + G * 256 + R;
}


__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{

}
//---------------------------------------------------------------------------


//PRZYCISK ODPOWIADAJĄCY ZA ZAPIS DO PLIKU:
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
   String x;

   if(SaveDialog1->Execute())
   {
    strcpy(temp, SaveDialog1->FileName.c_str());
    strcat(temp, ".txt");
    ofstream plik(temp);
    if(plik)
    {
      plik<<"[lista_zainstalowanych_programów]\n";
      plik<<indeks<<endl;
      for(i=0; i<indeks ;i++)
          plik<<tablica[i]<<"\n";

      plik.close();
      String x;
      x="Lista zainstalowanych programów zapisana w ";
      x+=temp;
      MessageBox(NULL, x.c_str(), "Gotowe", MB_ICONINFORMATION);
    }
    else MessageBox(NULL, "Nie można dokonać zapisu", "Problem", MB_ICONERROR);
   }
}
//---------------------------------------------------------------------------
//(funkcja pobierająca dane - nie wrzuciłem bo za długie. Poza tym nie sprawia problemów.)
//---------------------------------------------------------------------------


void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
//przy zamykaniu programu, usuwane są komponenty stworzone dynamicznie

  //zmienna liczba_podkluczy jest ustalona, więc to nie przez to
  for (i=0; i<liczba_podkluczy; i++)
  {
    delete tablica[i];
    delete tablica_plik[i];
  }
  delete [] tablica;
  delete [] tablica_plik;

  delete [] wpisy_zrodlo;
  delete [] brakujace;
}
//---------------------------------------------------------------------------

Unit1.h:

//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ComCtrls.hpp>
#include <Dialogs.hpp>
#include <TabNotBk.hpp>
#include <ExtCtrls.hpp>
#include <jpeg.hpp>
#include <FileCtrl.hpp>
#include "pies.h"
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published:	// IDE-managed Components
    TTabbedNotebook *TabbedNotebook1;
    TLabel *Label1;
    TLabel *Label2;
    TLabel *Label3;
    TLabel *Label4;
    TRichEdit *RichEdit1;
    TButton *Button2;
    TSaveDialog *SaveDialog1;
    TOpenDialog *OpenDialog1;
    TImage *Image1;
    TLabel *Label5;
    TLabel *Label6;
    TEdit *Edit1;
    TButton *Button4;
    TButton *Button5;
    TButton *Button6;
    TButton *Button7;
    TRichEdit *RichEdit2;
    TButton *Button8;
    TLabel *Label7;
    TImage *Image2;
    TButton *Button9;
    TScrollBox *ScrollBox1;
    TImage *Image3;

    void __fastcall Button2Click(TObject *Sender);
    void __fastcall Button8Click(TObject *Sender);
    void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action);
private:

public:
    DWORD liczba_podkluczy;
    unsigned int i, j, k, m, indeks, licznik, il_linijek, il_wpisow_zainst;
    char temp[100];
    string s, plik_desktop, nl;

    //char tablica[300][100], tablica_plik[300][100];
    char **tablica, **tablica_plik;
    int *brakujace;
    string *wpisy_zrodlo;

    __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif
0

Daleki strzał (po przebrnięciu przez "o k... co za kod i czy on wie, że można zmieniać nazwy elementów GUI"), może to być spowodowane tym, że program kompilowany i uruchamiany jest w innym katalogu, niż program budowany oraz, że nazwa tego katalogu z nazwą pliku jest większa niż 100 znaków, przez co następuje przepełnienie tablicy temp.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1