Sprawdzanie znaku na żywo w konsoli

0

Nie mam takich chyba poleceń , co musiałbym włączać i wyłączać - zostały stare śmieci przykład : z próby wywołania fullscreena ,nie udało się to dodałem to jako komentarz , aby dwa razy nie pisać ,jak znajdę błąd. Ale metoda jest genialna ! Dzięki , kiedyś ją wykorzystam ! No ! Kod wygląda coraz lepiej. Teraz już widać zagnieżdżone procedury ,instrukcje warunkowe. jeszcze z 30 minut i będzie czytelny , jak Michał Anioł namalował (nie chodzi o tego troyana :-) )

1

Teraz już widać zagnieżdżone procedury ,instrukcje warunkowe.

Unikaj zagnieżdżania procedur/funkcji, a tym bardziej zagnieżdżania wielopoziomowego; Zaletą jest oczywiście czytelność i wydzielenie "uniwersalnego" fragmentu kodu do zastosowań lokalnych, ale kompilator potrafi wygenerować przez to niezłą siekę, czasem mocno nieoptymalną; Choć wiadome - są przypadki, w których jest to sensowne i uzasadnione;

Najlepiej by było, gdybyś całość pisał obiektowo - podzielił kod na czytelne klasy, bez używania globalnych elementów, czy luźno deklarowanych procedur, rozległych typów itd.; Łatwiej Ci będzie zarządzać kodem, no i czytelność wzrośnie;

Możesz zobaczyć na kod mojej gry - tam mam wszystko rozdzielone na moduły, a konkretne elementy gry, jak np. obsługa rozgrywki, malowania ekranu, timerów itd. opakowane są w czytelne klasy; Łatwo się ich używa i łatwo się też je modyfikuje czy rozwija.

0

Oto kodzik. Upiększałem go ręcznie , po program do modelowania kodu uszkodził mi poprzedni , nie mniej jest o wiele czytelniejszy niż poprzednio :


program game;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils,windows,crt,MMSystem;

 var
    z:char; //przechowuje znak nac. klawisza
    horizontal,life, points, pasek, znak, plansza :string;
    x, x2, y, y2, metoda :byte; //metoda -metoda rysowania ludzika 0 lub 1;
    showbar, mute :boolean;
    muzyka :integer;

//////////////////////////////////////////////////////////////// K O D /////////////////////////////////////////////////////////////////
procedure FULLSCREEN;
begin
    keybd_event(VK_MENU, MapVirtualKey(VK_MENU, 0), 0, 0);
    keybd_event(VK_RETURN, MapVirtualKey(VK_RETURN, 0), 0, 0);
    keybd_event(VK_RETURN, MapVirtualKey(VK_RETURN, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    keybd_event(VK_MENU, MapVirtualKey(VK_MENU, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
 end;

 procedure fizyka ;//główne procedury gry
begin
// UPS ! TUTAJ MIAŁY ZNALEŹĆ SIĘ POLECENIA ODNOŚNIE FIZYKI.
 end;

 procedure Load;
 var
    Plik : TextFile; // nowa zmienna
    S : String;
begin
    writeln('');
    AssignFile(Plik, plansza);
    Reset(Plik);

repeat // petla
    Readln(Plik, S); // odczytaj plik
    writeln(horizontal+S); // dodaj linie ;-komentarz
until S = ''; // jeżeli napotkasz na pusta linie zakończ działanie pętli
    CloseFile(Plik); // zamknij plik
 end;

 procedure bar;
 begin
    TextColor(9); //jniebieski
    writeln('Life : '+life);
    GotoXY(length('Life : '+life)+10,1);
    TextColor(10);
    writeln('Points : '+points);
    GotoXY((length('Points : '+points)+length('Life : '+life)+20),1);
    TextColor(13);
    writeln('X_Y_KEY_MUSIC : '+inttostr(X)+'_'+inttostr(Y)+'_'+z+'_'+inttostr(muzyka));
    TextColor(7);//normalny
 end;

 procedure postac;
 begin

    if metoda=0 then begin //podstawowa
        crt.TextColor(12);
        if showbar then begin
            gotoXY(x+2,y+2);write('O');
            gotoXY(x+1,y+3);write('/ł\');
            gotoXY(x+2,y+4);write('/');
            gotoXY(x+3,y+4);write('\');
        end else begin
            gotoXY(x+2,y+1);write('O');
            gotoXY(x+1,y+2);write('/ł\');
            gotoXY(x+2,y+3);write('/');
            gotoXY(x+3,y+3);write('\');
            end;
        end;
    if metoda=1 then begin
        gotoXY(x+2,y+3);
        writeln('Ü');
        end;
    crt.TextColor(7);
 end;

 procedure postac2;
 begin
    if metoda=0 then begin //podstawowa
    crt.TextColor(1);
    if showbar then begin
         gotoXY(x2+2,y2+2);write('O');
         gotoXY(x2+1,y2+3);write('/ł\');
         gotoXY(x2+2,y2+4);write('/');
         gotoXY(x2+3,y2+4);write('\');
    end else begin
         gotoXY(x2+2,y2+1);write('O');
         gotoXY(x2+1,y2+2);write('/ł\');
         gotoXY(x2+2,y2+3);write('/');
         gotoXY(x2+3,y2+3);write('\');
         end;
    end;
 if metoda=1 then begin
    gotoXY(x+2,y+3);
    writeln('Ü');
    end;
 TextColor(7);
 end;

 procedure audio;
 begin
    while z<>'x' do begin
        Z:=crt.ReadKey;
        TextColor(15);
        clrscr;
        writeln(horizontal+'Glosnosc dla WAV zmien : +/- , M-off/on mute');
        if NOT mute then writeln(horizontal+'ł'+pasek) else writeln('ł');
        gotoxy(52,2);
        writeln('ł');
        gotoxy(0,0);

        if z='=' then if length(pasek)<51 then pasek:=pasek+'Ű';
        if z='-' then if length(pasek)>0 then Delete(pasek, length(pasek)-1, 1);//usun ostatni znak
        if z='m' then if mute then mute:=false else mute:=true;

        if NOT mute then waveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, Integer((length(pasek)*5 shl 24) or (length(pasek)*5 shl 8))) else
        waveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, Integer((0 shl 24) or (0 shl 8)));
        end;
 textColor(7);
 z:=' ';
 end;

 procedure setmusic; //procedura ustawiająca aktualną melodię
 begin
    if NOT mute then begin
    if muzyka=0 then PlaySound('music4.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    if muzyka=1 then PlaySound('music3.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    if muzyka=2 then PlaySound('music2.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    if muzyka=3 then PlaySound('music1.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    end;
 end;
 //--------------KOD GRY------------------------------------
 procedure gra;
 begin
    setmusic;
    while z<>'x' do begin
        clrscr;
        if showbar then bar;
        load;
        postac;
        postac2;
        z:=readkey;
        ////////////////ograniczenia obszarow konsoli , po któerych można się poruszać////////////////

        if x<75 then if z='M' then x:=x+1;
        if x>0 then if z='K' then x:=x-1;
        if y<21 then if z='P' then y:=y+1;
        if y>0 then if z='H' then y:=y-1; //ograniczenie o rozmiarów konsoli dla ludzika 1

        if x2<75 then if z='d' then x2:=x2+1;
        if x2>0 then if z='a' then x2:=x2-1;
        if y2<21 then if z='s' then y2:=y2+1;
        if y2>0 then if z='w' then y2:=y2-1; //ograniczenie o rozmiarów konsoli dla ludzika 2

        if z='j' then if showbar then showbar:=false else showbar :=true; //pokaż ukryj pasek
        if z='Q' then if muzyka>0 then muzyka:=muzyka-1; //pagedown - zmień na poprzednią melodię
        if z='I' then if muzyka<3 then muzyka:=muzyka+1; //pageup -zmień na następną melodię
        if ((z='Q') or (z='I')) then setmusic; //jeśli naciśnięto pagedown lub pageup ,to zacznij oddtwarzanie melodii /przerwij odtwarzanie bierzącej

        if z='t' then if plansza='plansza2.txt' then plansza:='plansza.txt' else plansza:='plansza2.txt'; //zmaina planszy
        if z='b' then FullScreen; //włacz pełny ekran

        end;
 z:=' '; //reset ostatniego, naciśniętego klawisza - znaku
end;
 //------------------------KONIEC KODU GRY--------------------------------

procedure modyf;
begin
    while z<>'x' do begin
        ClrScr;
        SetConsoleTitle('TEXTMAN -Ustawienia');
        writeln('MODYFIKACJA GRY');
        writeln('1.Centrowanie POZIOME');
        writeln('Nacisnij prawy lub lewy klawisz.Ustaw środek');
        TextColor(11);
        writeln('<- -> ,Q-podglad, X-koniec');
        writeln('Ustawienia jakości obrazu : Z -niska jakość V -wysoka jakość');
        TextColor(12);
        writeln(horizontal+'Ĺ');
        Z:=crt.ReadKey;
        TextColor(7);
        if z='q' then begin
            load;
            readkey;
            end;

        if length(horizontal)<79 then if z='M' then horizontal:=horizontal+' '; //prawo dodaj spacje
        if z='K' then Delete(horizontal, length(horizontal)-1, 1); //lewo -usuń ostatni znak
        if z='z' then crt.LowVideo;
        if z='v' then crt.HighVideo;
    end;
Z:=' '; //resetuj ,aby ostatni znak to nie x
end;

 procedure configmenu;
 begin
    while z<>'x' do begin
        clrscr;
        SetConsoleTitle('TEXTMAN -Main menu');
        writeln(horizontal+'ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»');
        writeln(horizontal+'ş------------->CONFIGURATION<-------------ş');
        writeln(horizontal+'ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą');
        writeln(horizontal+'ş        CONFIG MENU        ş');
        writeln(horizontal+'ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ');
        TextColor(9);
        writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
        writeln(horizontal+'     '+'ş 1ş- Ustawienia audio');
        writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
        TextColor(10);
        writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
        writeln(horizontal+'     '+'ş 2ş- Ustawienia grafiki');
        writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
        TextColor(14);
        writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
        writeln(horizontal+'     '+'ş Xş- Wyjscie');
        writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
        TextColor(7);
        Z:=crt.ReadKey;

        if z='1' then audio ;
        if z='2' then modyf ;
    end;
 z:= ' ';
 end;
////////////////////////B O O T  GRY//////////////////////////////////////
begin
    SetConsoleTitle('TEXTMAN');
    windows.beep(300,100);
    windows.beep(400,100);
    windows.beep(300,100);
    windows.beep(400,100);
    windows.beep(500,50);
    windows.beep(300,50);
    writeln('Witamy w GRZE. Copyright by ');
    GotoXY(29 ,1);
    TextColor(12);
    writeln('Adam Xxxxxx');
    GotoXY(0 ,2);
    TextColor(7);
    writeln('Press ');
    GotoXY(7 ,2);
    TextColor(11);
    writeln('enter ');
    GotoXY(14 ,2);
    TextColor(7);
    writeln('to continue...'); //kolorowanie tekstu
    readln;

////////////////////////////////////  ustawienia poczatkowe ///////////////
    pasek:='ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ'; //głośność 50 %
    plansza:='plansza.txt'; //pierwsza plansza
    life:='*****'; //życie
    x:=29+length(horizontal);
    y:=10;
    x2:=11+length(horizontal);
    y2:=20;   //położenie ludzikow
    metoda:=0; //metoda obrazowania ludzikow
    horizontal:='           '; //centrowanie
    points:='0'; //ustawienia początkowe
    showbar:=false; //nie pokazuj na poczatku paska
////////////////////////////////////////////

    waveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, Integer((100 shl 24) or (100 shl 8))); //ustaw glośńóść na ok 50 %
    PlaySound('music5.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP); //odtworz muzykę dla menu
    while ((z<>'s') or (z<>'a') or (z<>'x')) do begin
        if NOT mute then if z=' ' then PlaySound('music5.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
        ClrScr;
        SetConsoleTitle('TEXTMAN -Main menu');
        writeln(horizontal+'ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»');
        writeln(horizontal+'ş------------->TEXTMAN<-------------ş');
        writeln(horizontal+'ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą');
        writeln(horizontal+'ş       MAIN MENU       ş');
        writeln(horizontal+'ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ');
        TextColor(10);
        writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
        writeln(horizontal+'     '+'ş Sş- Start Gry');
        writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
        TextColor(14);
        writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
        writeln(horizontal+'     '+'ş Aş- Ustawienia Gry');
        writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
        TextColor(9);
        writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
        writeln(horizontal+'     '+'ş Xş- Wyjscie');
        writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
        TextColor(7);
        Z:=crt.ReadKey;

        if z='s' then GRA ;
        if z='a' then configmenu ;
        if z='x' then exit ;
    end;

end.

niestety -zrobiłem już paczkę z grą , ale jet duuużo większa niż 20MB , -głównie muzyka najwięcej zajmuje
O ! Program nie zajmuje już 400 KB tylko 57 KB :O

0

A co do ASCI wężyka to ekstra gra ! Szacun !

0

To jeszcze nie jest gra - póki co można sztywną rozgrywkę zagrać; Wszystko jest obsługiwane - sterowanie wężem, łapanie złotka, wydłużanie, obsługa przechodzenia przez moduły, w których było złapane złotko, tryb turbo (tymczasowy i trwały), liczenie czasu w sekundach; Jednak docelowo ma wyglądać jak normalna gra - menu, lista graczy, różne tryby rozgrywki, zapisywanie wyników i inne bajery;

Jednak aby móc skompilować kod u siebie, trzeba dodać do projektu paczkę do obsługi plików TreeStructInfo - paczkę ze stabilnym API pobrać można stąd; Jeszcze wiele w tej grze będzie kiedyś dodane, ale potrzebuję czasu; A jak wiadomo, wolnego czasu zawsze zbyt mało.

0

czasu to każdy (a może nie ?) ma za mało. Menu to pikuś w porównaniu z samą grą.
-Co więc sądzisz o kodzie ? procedurę odtwarzania muzyki możesz wyłączyć i grę skompilować , albo ja ją skompiluję , bo nie zajmuje już więcej niż 59 KB więc jako załącznik spokojnie przejdzie.

1

-Co więc sądzisz o kodzie ?

Hmm... Kod jest typowo proceduralny, momentami nieoptymalny;

Sugerowałem Ci wcześniej, abyś wszystko opakował w klasy - gra stricte obiektowa będzie łatwiejsza w zarządzaniu i rozwijaniu; Poza tym kod nie jest sformatowany, do tego zawiera zarówno polskie, jak i angielskie identyfikatory, a to błąd; Wybierz jeden język (najlepiej angielski) i wszystko w nim nazywaj; Do tego wstawiasz komentarze, które opisują czym jest kod, zamiast oznaczać co gdzie jest; Na przykład tu:

repeat // petla
    Readln(Plik, S); // odczytaj plik
    writeln(horizontal+S); // dodaj linie ;-komentarz
until S = ''; // jeżeli napotkasz na pusta linie zakończ działanie pętli
    CloseFile(Plik); // zamknij plik

Opisujesz w komentarzach coś, co jest oczywiste;


Jeśli chodzi o inne kawałki kodu, to niedocięgnięć wcale nie jest tak mało; Ale może po kolei;

uses
 SysUtils,windows,crt,MMSystem;

 var
    z:char; //przechowuje znak nac. klawisza
    horizontal,life, points, pasek, znak, plansza :string;
    x, x2, y, y2, metoda :byte; //metoda -metoda rysowania ludzika 0 lub 1;
    showbar, mute :boolean;
    muzyka :integer;

Góra zmiennych globalnych... Nie może tak być - opakuj wszystko w klasy i używaj ich pól, a w metodach tylko zmiennych lokalnych (ewentualnie pól klasy i stałych); Stałe mogą być globalne, ale pod warunkiem, że będą używane w całej aplikacji, lub przynajmniej w kilku jej modułach; Poza tym identyfikatory znów w róznych językach;


procedure FULLSCREEN;

Powinieneś ją nazwać SetConsoleFullScreen; Przyjęło się, że samymi wielkimi literami nazywa się tylko i wyłącznie stałe; Poza tym polecam Ci używać pustych nawiasów w przypadku procedur, funkcji lub metod, które nie posiadają parametrów; Dzięki temu od razu widać, która instrukcja to procedura/funkcja/metoda, a które to zmienne; I jeszcze jedna rzecz - nazwy procedur, funkcji i metod powinny w pierwszym członie zawierać czasownik, np. Set*, Get*, Add*, Remove*, Init* itd.; To pozwoli po samej nazwie zrozumieć co "podprogram" wykonuje;


procedure Load;
{...}
repeat // petla
    Readln(Plik, S); // odczytaj plik
    writeln(horizontal+S); // dodaj linie ;-komentarz
until S = ''; // jeżeli napotkasz na pusta linie zakończ działanie pętli
    CloseFile(Plik); // zamknij plik
 end;

Tego typu operacje powinieneś umieścić w bloku Try Finally, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi wyciekami pamięci, w przypadku zaistnienia wyjątku wewnątrz pętli;


 procedure bar;
 begin
    TextColor(9); //jniebieski
    writeln('Life : '+life);
    GotoXY(length('Life : '+life)+10,1);
    TextColor(10);
{...}

Używasz cyferek do ustawienia kolorów, które nie wiadomo jaki kolor określają; Korzystaj ze zdefiniowanych stałych, np. Blue, White, Yellow itd.; Wszystkie te stałe zadeklarowane są w module Crt;


procedure postac;
 begin

    if metoda=0 then begin //podstawowa
        crt.TextColor(12);
        if showbar then begin
            gotoXY(x+2,y+2);write('O');
            gotoXY(x+1,y+3);write('/ł\');
            gotoXY(x+2,y+4);write('/');
            gotoXY(x+3,y+4);write('\');
        end else begin
            gotoXY(x+2,y+1);write('O');
            gotoXY(x+1,y+2);write('/ł\');
            gotoXY(x+2,y+3);write('/');
            gotoXY(x+3,y+3);write('\');
            end;
        end;
    if metoda=1 then begin
        gotoXY(x+2,y+3);
        writeln('Ü');
        end;
    crt.TextColor(7);
 end;

Źle formatujesz kod, łamiesz zasadę DRY, nie korzystasz z instrukcji wyboru Case, poza tym nazwa procedury kompletnie nic nie mówi jej przeznaczeniu; Możesz tę procedurę napisać w ten sposób:

procedure DrawHero();
var
 intOffset: Byte;
begin
 case metoda of // nazwij tę zmienną sensowniej
  0: begin
     TextColor(12); // tu użyj stałej
     intOffset := Byte(Boolean(ShowBar)) + 1;

     GoToXY(X + 2, Y + intOffset + 1); Write('O');
     GoToXY(X + 1, Y + intOffset + 2); Write('/ł\');
     GoToXY(X + 2, Y + intOffset + 3); Write('/');
     GoToXY(X + 3, Y + intOffset + 3); Write('\');
    end;
  1: begin
     GoToXY(X + 2, Y + 3);
     WriteLn('Ü');
    end;
 end;

 TextColor(7); // użyj stałej
end;

W przypadku procedury postac2 zrób to samo, albo połącz te dwie procedury w jedną, bo różni je jedynie kolor, ustawiany na początku;


procedure audio;
{...}
if z='=' then if length(pasek)<51 then pasek:=pasek+'Ű';
if z='-' then if length(pasek)>0 then Delete(pasek, length(pasek)-1, 1);//usun ostatni znak
if z='m' then if mute then mute:=false else mute:=true;

Użyj instrukcji wyboru, bo za każdym razem i tak wszystkie warunki są sprawdzane - trzy razy sprawdzasz wartość zmiennej z i nigdzie nie masz Else, więc cała drabinka jest sprawdzana;


procedure setmusic; //procedura ustawiająca aktualną melodię
 begin
    if NOT mute then begin
    if muzyka=0 then PlaySound('music4.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    if muzyka=1 then PlaySound('music3.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    if muzyka=2 then PlaySound('music2.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    if muzyka=3 then PlaySound('music1.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
    end;
 end;

To da się mocno skrócić:

procedure SetMusic();
begin
 if not Mute then
  PlaySound(Format('music%d.mus', [4 - Muzyka]), 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);
end;

Magia...


procedure gra;
{...}
if x<75 then if z='M' then x:=x+1;
if x>0 then if z='K' then x:=x-1;
if y<21 then if z='P' then y:=y+1;
if y>0 then if z='H' then y:=y-1; //ograniczenie o rozmiarów konsoli dla ludzika 1

if x2<75 then if z='d' then x2:=x2+1;
if x2>0 then if z='a' then x2:=x2-1;
if y2<21 then if z='s' then y2:=y2+1;
if y2>0 then if z='w' then y2:=y2-1; //ograniczenie o rozmiarów konsoli dla ludzika 2

if z='j' then if showbar then showbar:=false else showbar :=true; //pokaż ukryj pasek
if z='Q' then if muzyka>0 then muzyka:=muzyka-1; //pagedown - zmień na poprzednią melodię
if z='I' then if muzyka<3 then muzyka:=muzyka+1; //pageup -zmień na następną melodię
if ((z='Q') or (z='I')) then setmusic; //jeśli naciśnięto pagedown lub pageup ,to zacznij oddtwarzanie melodii /przerwij odtwarzanie bierzącej

if z='t' then if plansza='plansza2.txt' then plansza:='plansza.txt' else plansza:='plansza2.txt'; //zmaina planszy
if z='b' then FullScreen; //włacz pełny ekran
{...}

Znowu - użyj instrukcji Case... Poza tym do inkrementacji używaj Inc, a do dekrementacji Dec; No i taką konstrukcję:

if showbar then showbar:=false else showbar :=true;

można zamienić na prostą negację:

ShowBar := not ShowBar;

Krócej, prościej i szybciej;


procedure modyf;
{...}
if z='q' then begin
 load;
 readkey;
end;

if length(horizontal)<79 then if z='M' then horizontal:=horizontal+' '; //prawo dodaj spacje
if z='K' then Delete(horizontal, length(horizontal)-1, 1); //lewo -usuń ostatni znak
if z='z' then crt.LowVideo;
if z='v' then crt.HighVideo;
{...}

Znowu Case czeka na użycie;


procedure configmenu;
{...}
writeln(horizontal+'ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»');
writeln(horizontal+'ş------------->CONFIGURATION<-------------ş');
writeln(horizontal+'ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą');
writeln(horizontal+'ş        CONFIG MENU        ş');
writeln(horizontal+'ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ');
TextColor(9);
writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
writeln(horizontal+'     '+'ş 1ş- Ustawienia audio');
writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
TextColor(10);
writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
writeln(horizontal+'     '+'ş 2ş- Ustawienia grafiki');
writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
TextColor(14);
writeln(horizontal+'     '+'ÉÍÍ»');
writeln(horizontal+'     '+'ş Xş- Wyjscie');
writeln(horizontal+'     '+'ČÍÍĽ');
TextColor(7);
{...}

Wpakuj te literały do macierzy i wyświetlaj w pętlach;


windows.beep(300,100);
windows.beep(400,100);
windows.beep(300,100);
windows.beep(400,100);
windows.beep(500,50);
windows.beep(300,50);

Te wartości także - zadeklaruj macierz dwuwymiarową i wywołuj procedurę Beep w pętli;


while ((z<>'s') or (z<>'a') or (z<>'x')) do begin

Korzystaj ze zbiorów:

while not (z in ['s', 'a', 'x']) do

Poza tym używasz literałów, więc nie będzie możliwości zmiany klawiszy sterowania;


if NOT mute then if z=' ' then PlaySound('music5.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);

Łącz warunki, zamiast tworzenia osobnych instrukcji warunkowych:

if (not Mute) and (z = '') then
 PlaySound('music5.mus', 0, SND_ASYNC or SND_LOOP);

if z='s' then GRA ;
if z='a' then configmenu ;
if z='x' then exit ;

Znowu Casea brakuje;


No i ciągle używasz dwóch instrukcji - GoToXY w połączeniu z Write; Stwórz sobie procedurę, która będzie od razu przenosić kursor w odpowiednie miejsce i wyświetlać tekst:

procedure DrawText(AX, AY: Byte; const AText: String);
begin
 GoToXY(AX, AY);
 Write(AText);
end;

Ewentualnie przyjmuj jeszcze w parametrze kolory tekstu i tła; Choć lepiej by było zaklearować drugą taką procedurę, i ją przeładować:

procedure DrawText(AX, AY: Byte; const AText: String); overload;
procedure DrawText(AX, AY: Byte; const AText: String; ATextColor, ABackColor: Byte); overload

To na początek tyle - wszystkiego nie sposób opisać w jednym poście :]

0

No sporo niedociągnięć , ale tutaj po to właśnie jestem , aby ktoś dobrze mi podpowiedział. Myślę że jak wszystko poprawię , to wielkość programu będzie tak mała , że można by się pokusić ,żeby ją wgrać do jakiegoś procka :-) . Przede mną sporo jeszcze nauki.

0

Myślę że jak wszystko poprawię , to wielkość programu będzie tak mała , że można by się pokusić ,żeby ją wgrać do jakiegoś procka

Do jakiego procka? Masz na myśli jakiś mikrokontroler? Co prawda jest mikroPASCAL, więc można pisać w Pascalu i takie programy; Ale nie robiłem tego nigdy - jakiś czas temu poczytałem trochę z ciekawości.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0