Implementacja liczb rzeczywistych do programu.

Odpowiedz Nowy wątek
2012-11-26 18:19
0

mam taki problem że mój program liczący całkę oznaczoną nie potrafi sobie poradzić z liczbami spoza przedziału <-9,9> jednocześnie nie należącymi do całkowitych. zastanawiam się w jaki sposób można by to zrobić

program calka;
uses crt;
    const
     max=50;
     step=1/1000;
var
 v,y,z:text;
 n,m,i,d,l,m2:integer;
 l3:integer;
 o,x,p,q,b,c,m1:real; // granice calkowania b,c granice calkowania
 t: array [1..max] of char; // wejscie
 s: array [1..max] of char; // stos symboli
 w: array [1..max] of char; //wyjscie
 k: array [1..max] of real;// wynik onp
 h1: array [1..1000000] of real;// calka
 h2: array [1..1000000] of real;// calka
 kod,kod2:word;
 a:string[50]; // nasza funkcja
 procedure obliczonp(r:integer);
 begin
    for i:=1 to d do
      begin

      if w[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] then
      begin
      val(w[i],k[r],kod);
        r:=r+1;
        end
      else if w[i] in ['x'] then
          begin
          if c>b then
           begin
            k[r]:=x;
            r:=r+1;
            end
          else
          begin
          x:=c;
          end;
        end
      else if w[i] in ['*'] then
         begin
         p:=k[r-1];
         q:=k[r-2];
         k[r-2]:=p*q;
          r:=r-1;
          end
      else if w[i] in ['+'] then
         begin
         p:=k[r-1];
         q:=k[r-2];
         k[r-2]:=p+q;
         r:=r-1;
         end
      else if w[i] in ['/'] then
         begin
         p:=k[r-2];
         q:=k[r-1];
         k[r-2]:=p/q;
         r:=r-1;
         end
      else if w[i] in ['-'] then
          begin
          p:=k[r-1];
          q:=k[r-2];
          if q=0 then // warunek dla '-' bedacym minusem znakowym
              begin
              k[r-1]:=-p
              end

         else if q<>0 then
           begin
         k[r-2]:=q-p;
         r:=r-1;
         end;
          end
      else if w[i] in ['='] then
          begin
          o:=k[r-1];
          end;

end;
   //writeln(k[r-1]:5:2); // kontrola czy dobrze liczy
 end;
 procedure onp(j,k:integer);

 begin
    for i:=1 to max do
      begin
        if t[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','x'] then
            begin
            w[j]:= t[i];
            j:=j+1;
            end
        else if t[i] in ['('] then
          begin
          s[k]:=t[i];
          k:=k+1;
          end
        else if t[i] in [')'] then
          begin
         repeat begin
          w[j]:=s[k-1];
          j:=j+1;
          k:=k-1;
          end;  until s[k-1] in ['('];
          s[k]:= t[max]; // prowizoryczne zerowanie
          end

        else if t[i] in['='] then
           begin
             for k:=k-1 downto 1 do //zrzucanie operatorow ze stosu
                begin
                w[j]:=s[k];
                j:=j+1;
                end;
             w[j]:='=';
             end
        else if t[i] in ['+','-'] then
           begin
             if s[k-1] in ['+','-','/','*'] then
               begin
                 for l:=1 to k-1 do
                   begin
                      if s[k-1] in ['+','-','/','*'] then  //priorytety wykonywania dzialan
                       begin
                       w[j]:=s[k-1];
                       k:=k-1;
                       s[k]:=t[i];
                       j:=j+1;
                       end;
                   end;
                   k:=k+1;
               end
                       else
                         begin
                         s[k]:=t[i];
                         k:=k+1;
                         end;
     end
          else if t[i] in ['/','*'] then
            begin
               if s[k-1] in ['/','*'] then  //priorytety wykonywania dzialan
                begin
                w[j]:=s[k-1];
                s[k-1]:=t[i];
                j:=j+1;
                end
               else
                 begin
                 s[k]:=t[i];
                 k:=k+1;
                 end;
             end;
     end;
      write('wzor onp przyjmuje postac  ');

     for j:=1 to j do
       begin
       write(w[j]);
       d:=j;
       end;
     writeln;
      writeln;
      writeln;
end;
 procedure prostokat();
  begin
    writeln('wybrano metode prostokatow');
        for n:=1 to n do
          begin
          h1[n+1]:=h1[n+1]+h1[n];
          end;
  writeln('calka w przyblizeniu wynosi');
  writeln(h1[m2]*step:5:5);
  end;
 procedure trapez();
 begin
    writeln('wybrano metode trapezopodobna');
    begin
                  for n:=1 to n do
                    begin
                    h2[n+1]:=h2[n+1]+h2[n]
                    end;
    writeln('calka w przyblizeniu wynosi');
    writeln((2*h2[m2]-h2[1])/2*step:5:5);
    end;
  end;
begin
begin
begin
  Writeln('Zanim zaczniesz korzystac z programu calka upewnij sie ze w pliku "calka.txt" ');
  Writeln('jest wzor funkcji calkowanej zakonczonej znakiem "=", a w plikach "calka2.txt oraz "calka3.txt" ');
  Writeln('odpowiednio dolna i gorna granica calkowania');
  Writeln('');
     ASSIGN(v, 'calka.txt');
     ASSIGN(y, 'calka2.txt'); {granica górna calkowania}
     ASSIGN(z, 'calka3.txt'); {granica dolna calkowania}
          reset(v);
          reset(y);
          reset(z);
          readln(v, a);
          readln(y, b);
          readln(z, c);
          close(v);
          close(y);
          close(z);
          end;
          write('wzor f calkowanej ');     writeln(a);
          write('Dolna grania calki: ');    writeln(b:5:5);
          write('gorna granica calki: ');    writeln(c:5:5);
           t:=a ; {nadaje tabeli stringi z pliku "calka.txt"}
           onp(1,1);
           x:=b;
           obliczonp(1);
           n:=1;
         repeat
           obliczonp(1);
           x:=x+step;
           h1[n]:=o;
           h2[n]:=o;
           n:=n+1;
           until x>c;
end;
m1:=(c-b)/step;
m2:=round(m1);
writeln('wybierz metode calkowania');
writeln('1 metoda prostokatow');
writeln('2 metoda trapezopodobna (dokladniejsza przy wyzszych potegach)');
writeln('3 obie metody jednoczesnie');

readln(l3);

if l3=1 then
  begin
    writeln;writeln;writeln;
  prostokat;
  end
else if l3=2 then
  begin
  writeln;writeln;writeln;
  trapez;
  end
else if l3=3 then
  begin
  writeln;writeln;writeln;
  trapez;
  writeln;writeln;writeln;
  prostokat;
  end;
Repeat until keypressed;
end. 

jak mniej lub bardziej widać program opiera się o ONP i teraz mam prośbę czy ktoś mógłby mi pomóc przerobić go tak by działały w nim wszystkie liczby real lub chociaż integery?

edytowany 1x, ostatnio: olesio, 2012-11-27 10:10

Pozostało 580 znaków

2012-11-26 18:21
0

zamień wszędzie real na double


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2012-11-26 18:25
0

wątpie by to coś dało.

głównie rozchodzi się o tę procedurę

 procedure onp(j,k:integer);

 begin
    for i:=1 to max do
      begin
        if t[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','x'] then
            begin
            w[j]:= t[i];
            j:=j+1;
            end
        else if t[i] in ['('] then
          begin
          s[k]:=t[i];
          k:=k+1;
          end
        else if t[i] in [')'] then
          begin
         repeat begin
          w[j]:=s[k-1];
          j:=j+1;
          k:=k-1;
          end;  until s[k-1] in ['('];
          s[k]:= t[max]; // prowizoryczne zerowanie
          end

        else if t[i] in['='] then
           begin
             for k:=k-1 downto 1 do //zrzucanie operatorow ze stosu
                begin
                w[j]:=s[k];
                j:=j+1;
                end;
             w[j]:='=';
             end
        else if t[i] in ['+','-'] then
           begin
             if s[k-1] in ['+','-','/','*'] then
               begin
                 for l:=1 to k-1 do
                   begin
                      if s[k-1] in ['+','-','/','*'] then  //priorytety wykonywania dzialan
                       begin
                       w[j]:=s[k-1];
                       k:=k-1;
                       s[k]:=t[i];
                       j:=j+1;
                       end;
                   end;
                   k:=k+1;
               end
                       else
                         begin
                         s[k]:=t[i];
                         k:=k+1;
                         end;
     end
          else if t[i] in ['/','*'] then
            begin
               if s[k-1] in ['/','*'] then  //priorytety wykonywania dzialan
                begin
                w[j]:=s[k-1];
                s[k-1]:=t[i];
                j:=j+1;
                end
               else
                 begin
                 s[k]:=t[i];
                 k:=k+1;
                 end;
             end;
     end;
      write('wzor onp przyjmuje postac  ');

     for j:=1 to j do
       begin
       write(w[j]);
       d:=j;
       end;
     writeln;
      writeln;
      writeln;
end; 

działa ona tak że dla wyrażenia na wejściu np 253=
otrzymujemy 253
= i tu jest problem bo algorytm obliczania onp liczy tylko 5*3 i tę 2jkę ignoruje i nie wiem jak sobie z tym poradzić, dla tablicy charów nie da się wprowadzić do jednej komórki liczby a w tabeli stringów nie działa komenda if tabela[komorka] in....

"if t[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','x'] then" można zamienić na "(..) in ['0'..'9', 'x']", tak swoją drogą. - Patryk27 2012-11-26 18:36

Pozostało 580 znaków

2012-11-26 18:34
0

t[i] - zamień na stringa.
for - zamień na while
if t[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','x'] then - x obrabiaj osobno
if t[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'] then - tu metodą połowienia znajdź najdłuższy ciąg który nie wyłoży StrToFloat(Copy(t,Z,max-Z)), gdzie Z od i do max


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2012-11-26 21:57
0

mógłbyś mi wytłumaczyć jak działa ostatnia linijka? aha i problemem jest to że jak t[i] zamienię na stringa to operacja in pisze że jest overloaded >.<

nie t[i] zamieniasz na stringa tylko całą t zamiast tablicy char'ów - string - _13th_Dragon 2012-11-26 22:31

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0