TXMLDocument, struktura xml

Odpowiedz Nowy wątek
2010-10-13 19:02
0

Witam !

Potrzebuję pomocy odnośnie tworzenia xml. Oto kod delphi:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls,COMObj, jpeg, ExtCtrls, ComCtrls, xmldom, XMLIntf, msxmldom, XMLDoc;

type
 TForm1 = class(TForm)
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  SaveDialog1: TSaveDialog;
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton; 
  XMLDocument1: TXMLDocument;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 Excel,Excel2:variant;
 a:array[1..80000,1..80] of string;
 i,j,z,ile,wiersz:longint;
 sciezka,sciezka2,puste,gw:string;
 XmlDoc : TXMLDocument;
 XMLNode : IXMLNode;
 XMLValues : IXMLNode;
 StartItemNode : IXMLNode;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
 Excel.Workbooks.open(sciezka);
 //liczenie

 begin
 for z:=1 to 80 do
 if excel.cells[1,z].text='3210' then
 begin
 puste:='sth';
 while puste<>'' do
  begin
  inc(ile);
  puste:=excel.cells[ile,z].text;
  end;
 end;
 label2.caption:=inttostr(ile);

 //kod ERP
  for i:=1 to 80 do
 begin
 if excel.cells[1,i].text='Kod ERP' then
 begin
 for j:=2 to ile do
  a[j-1,1]:=excel.cells[j,i].text;
 end;
 end;

 // kod producenta
   for i:=1 to 80 do
 begin
 if excel.cells[1,i].text='Kod producenta' then
 begin
 for j:=2 to ile do
  a[j-1,2]:=excel.cells[j,i].text;
 end;
 end;

  // nazwa
   for i:=1 to 80 do
 begin
 if excel.cells[1,i].text='Nazwa' then
 begin
 for j:=2 to ile do
  a[j-1,3]:=excel.cells[j,i].text;
 end;
 end;
 //opis
   for i:=1 to 80 do
 begin
 if excel.cells[1,i].text='Opis' then
 begin
 for j:=2 to ile do
  a[j-1,4]:=excel.cells[j,i].text;
 end;
 end;
  //kod
   for i:=1 to 80 do
 begin
 if excel.cells[1,i].text='Kod' then
 begin
 for j:=2 to ile do
  a[j-1,5]:=excel.cells[j,i].text;
 end;
 end;
  //detal brutto
   for i:=1 to 80 do
 begin
 if excel.cells[1,i].text='Detal (brutto)' then
 begin
 for j:=2 to ile do
  a[j-1,6]:=excel.cells[j,i].text;
 end;
 end;

end;
xmlDoc := TXMLDocument.Create(nil);
  try
XmlDoc.Active := True;

   StartItemNode := XMLDoc.AddChild('ROOT');
   XMLnode := XMLDoc.DocumentElement.AddChild('TOWARY');
   XMLValues := XMLNode.AddChild('WERSJA');
   XMLValues.Text := '1.00';
   XMLValues := XMLNode.AddChild('BAZA_ZRD_NAZWA');
   XMLValues.Text := 'TRON Computers3 S.C.';
   for I := 1 to ile-2 do
    begin
    if (i=1) then
    XMLNode := XMLNode.AddChild('TOWAR');
    if (i<>1) then
    XMLNode := XMLNode.parentnode.AddChild('TOWAR');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('KOD');
    If (a[i,1]='') then
    begin
    XMLValues.Text := ' '
    end
    else
    begin
    XMLValues.Text := a[i,1];
    end;
    XMLValues := XMLNode.AddChild('TYP');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('PRODUKT');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('NUMER_KAT');
    If (a[i,2]='') then
    begin
    XMLValues.Text := ' '
    end
    else
    begin
    XMLValues.Text := a[i,2];
    end;
    If (a[i,2]='') then XMLValues.Text := ' ';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('SWW');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('EAN');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('NAZWA');
    If (a[i,3]='') then
    begin
    XMLValues.Text := ' '
    end
    else
    begin
    XMLValues.Text := a[i,3];
    end;
    If (a[i,3]='') then XMLValues.Text := ' ';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('GRUPA');
    XMLValues.Text := 'KMPT';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('URL');
    XMLNode := XMLNode.AddChild('KATEGORIA_SPRZEDAZY');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('OPIS_KATEGORII');
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('KATEGORIA_ZAKUPOW');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('OPIS_KATEGORII');
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('NIEAKTYWNY');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('OPIS');
   If (a[i,4]='') then
    begin
    XMLValues.Text := ' '
    end
    else
    begin
    XMLValues.Text := a[i,4];
    end;
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('EDYCJA_NAZWY');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('KOPIUJ_OPIS');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('EDYCJA_OPISU');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('JM');
    XMLValues.Text := 'szt.';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('JMZ');
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('JM_PRZELICZNIK_L');
    XMLValues.Text := '1.00';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('JM_PRZELICZNIK_M');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('JM_CALKOWITE');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('KAUCJA');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('UDOSTEPNIAJ_W_CENNIKU');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('E_SKLEP');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('TYP_MINIMUM');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('MIN_CENA_MARZA');
    XMLValues.Text := '0.000';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('WALUTA');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('SYMBOL');
    XMLValues.Text := 'PLN';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('KURS_NUMER');
    XMLValues.Text := '2';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('KURS_L');
    XMLValues.Text := '1.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('KURS_M');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('KOSZT_USLUGI');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('WALUTA');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('WARTOSC');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('TYP');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('DOSTAWCA');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('KOD_U_DOSTAWCY');
    If (a[i,5]='') then
    begin
    XMLValues.Text := ' '
    end
    else
    begin
    XMLValues.Text := a[i,5];
    end;
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('ILOSC_MIN');
    XMLValues.Text := '0.0000';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ILOSC_MIN_JM');
    XMLValues.Text := 'szt.';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ILOSC_MAX');
    XMLValues.Text := '0.0000';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ILOSC_MAX_JM');
    XMLValues.Text := 'szt.';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ILOSC_ZAM');
    XMLValues.Text := '0.0000';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ILOSC_ZAM_JM');
    XMLValues.Text := 'szt.';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('STAWKA_VAT');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('STAWKA');
    XMLValues.Text := '22.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('FLAGA');
    XMLValues.Text := '2';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ZRODLOWA');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('STAWKA_VAT_ZAKUPU');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('STAWKA');
    XMLValues.Text := '22.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('FLAGA');
    XMLValues.Text := '2';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ZRODLOWA');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('NUMER_CENY');
    XMLValues.Text := '5';
    XMLValues := XMLNode.ParentNode.AddChild('CENA_DOMYSLNA');
    XMLValues.Text := 'detaliczna';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('CENY');
    XMLNode := XMLNode.AddChild('CENA');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('TYP');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('NUMER');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('NAZWA');
    XMLValues.Text := 'zakupu';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('WARTOSC');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('SYMBOL_WALUTY');
    XMLValues.Text := 'PLN';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ZAOKRAGLENIE');
    XMLValues.Text := '0.01';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('MARZA');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('MARZAWSTU');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('OFFSET');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('AKTUALIZACJA');
    XMLValues.Text := '0';
    XMLNode := XMLNode.ParentNode.AddChild('CENA');
    XMLValues := XMLNode.AddChild('TYP');
    XMLValues.Text := '2';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('NUMER');
    XMLValues.Text := '5';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('NAZWA');
    XMLValues.Text := 'detaliczna';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('WARTOSC');
    If (a[i,6]='') then
    begin
    XMLValues.Text := ' '
    end
    else
    begin
    XMLValues.Text := a[i,6];
    end;
    XMLValues := XMLNode.AddChild('SYMBOL_WALUTY');
    XMLValues.Text := 'PLN';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('ZAOKRAGLENIE');
    XMLValues.Text := '0.01';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('MARZA');
    XMLValues.Text := '100.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('MARZAWSTU');
    XMLValues.Text := '-100.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('OFFSET');
    XMLValues.Text := '0.00';
    XMLValues := XMLNode.AddChild('AKTUALIZACJA');
    XMLValues.Text := '1';
    XMLNode :=xmlnode.parentnode.ParentNode.parentnode.addchild('ZAMIENNIKI') ;

    end;
   XmlDoc.SaveToFile(sciezka2);
  finally
   xmlDoc := nil; 

end;end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 opendialog1.Execute;
 sciezka:=opendialog1.FileName;
 edit1.Text:=sciezka;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
savedialog1.Execute;
 sciezka2:=savedialog1.FileName;
 edit2.Text:=sciezka2;
end;

end.

Oto jaką tworzy strukturę(końcówka xml):

- <CENY>
- <CENA>
 <TYP>1</TYP> 
 <NUMER>1</NUMER> 
 <NAZWA>zakupu</NAZWA> 
 <WARTOSC>0.00</WARTOSC> 
 <SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY> 
 <ZAOKRAGLENIE>0.01</ZAOKRAGLENIE> 
 <MARZA>0.00</MARZA> 
 <MARZAWSTU>0.00</MARZAWSTU> 
 <OFFSET>0.00</OFFSET> 
 <AKTUALIZACJA>0</AKTUALIZACJA> 
 </CENA>
- <CENA>
 <TYP>2</TYP> 
 <NUMER>5</NUMER> 
 <NAZWA>detaliczna</NAZWA> 
 <WARTOSC>5 741,90</WARTOSC> 
 <SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY> 
 <ZAOKRAGLENIE>0.01</ZAOKRAGLENIE> 
 <MARZA>100.00</MARZA> 
 <MARZAWSTU>-100.00</MARZAWSTU> 
 <OFFSET>0.00</OFFSET> 
 <AKTUALIZACJA>1</AKTUALIZACJA> 
 </CENA>
 </CENY>
 </TOWAR>
 <ZAMIENNIKI /> 

A taką strukturę powinien tworzyć:

- <CENY>
- <CENA>
 <TYP>1</TYP> 
 <NUMER>1</NUMER> 
 <NAZWA>zakupu</NAZWA> 
 <WARTOSC>929.00</WARTOSC> 
 <SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY> 
 <ZAOKRAGLENIE>0.01</ZAOKRAGLENIE> 
 <MARZA>0.00</MARZA> 
 <MARZAWSTU>0.00</MARZAWSTU> 
 <OFFSET>0.00</OFFSET> 
 <AKTUALIZACJA>0</AKTUALIZACJA> 
 </CENA>
- <CENA>
 <TYP>2</TYP> 
 <NUMER>5</NUMER> 
 <NAZWA>detaliczna</NAZWA> 
 <WARTOSC>1140.00</WARTOSC> 
 <SYMBOL_WALUTY>PLN</SYMBOL_WALUTY> 
 <ZAOKRAGLENIE>0.01</ZAOKRAGLENIE> 
 <MARZA>0.58</MARZA> 
 <MARZAWSTU>-100.00</MARZAWSTU> 
 <OFFSET>0.00</OFFSET> 
 <AKTUALIZACJA>1</AKTUALIZACJA> 
 </CENA>
 </CENY>
 <ZAMIENNIKI /> 
 </TOWAR>

Czyli prościej, to <zamienniki /> powinny być jedną linię wyżej.

Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.

Pozostało 580 znaków

2010-10-13 23:25
eeeeeeeeee
0

Rozumiesz ten kod, czy za każdym razem ktoś ma pisać za Ciebie?

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0