Witam. Piszę wtyczkę do komunikatora znajomego do obsługi GG i padłem tuż na wstępie. Chodzi o logowanie.

Informację czerpię z http://toxygen.net/libgadu/protocol/#ch1.3
I problem:
Jaki bym nie wysłał pakiet czy też logował się przez SHA, algorytm GG otrzymuję pakiet GG_LOGIN_FAILED 0x0009 - czyli błąd logowania. Dane są poprawne.

Procedura logowania:

var
 wd:wsadata;
 ad:sockaddr_in;
 Dane: ServInfo;
 Numer: Integer;
 Haslo: String;
begin
 Numer:= NUMER;
 Haslo:= 'HASLO';
 nr:= Numer;
 WSAStartup($101,wd);
 log('Inicjalizacja '+wd.szDescription);
 s:=socket(af_inet,sock_stream,ipproto_tcp);
 ad.sin_family:=af_inet;
 Dane:= PobierzIP(Numer);
 ad.sin_port:= nToHs(Dane.port);
 ad.sin_addr.s_addr:=Dane.ip;

 log('Podłączanie '+inet_ntoa(ad.sin_addr)+':'+inttostr(Dane.port));
 if connect(s, ad, 16) = 0 then
 begin
  log('Połączono!'#13#10'Logowanie '+inttostr(nr));
  recv(s, header, SizeOf(Header), 0);
  if (Header.typ = 1) then
   log('Pakiet: GG_WELCOME (1)')
  else
   log('Pakiet: Unknow ('+IntToStr(Header.typ)+')');

  recv(s, gg_welcome, SizeOf(gg_welcome), 0);
  log('Ziarno: ' + IntToStr(gg_welcome.seed));

  gg_login80.uin:= Numer;
  gg_login80.language:= 'pl';
  gg_login80.hash_type:= '1';
  gg_login80.hash := PChar(IntToStr(login_hash(haslo, gg_welcome.seed))+#0);
  //gg_login80.hash:= PChar(HashSHA1(haslo)+#0);

  gg_login80.status:= 2;
  gg_login80.flags:= 0;
  gg_login80.features:= $00000007;
  gg_login80.local_ip:= 0;
  gg_login80.local_port:= 0;
  gg_login80.external_ip:= 0;
  gg_login80.external_port:= 0;
  gg_login80.image_size:= 255;
  gg_login80.unknown2:= #64; //0x64
  gg_login80.version_len:= $21; // 32;
  gg_login80.version:= 'Gadu-Gadu Client build 8.0.0.7669';
  gg_login80.description_size:= 4;
  gg_login80.description:= 'abcd';

  Header.typ:= 49;
  Header.size:= SizeOf(gg_login80);
  send(s, Header, sizeof(Header), 0);
  send(s, gg_login80, sizeof(gg_login80), 0);

  recv(s, header, SizeOf(Header), 0);
  log(IntToStr(Header.typ));
  log(IntToStr(Header.Size));

  if (Header.typ = 9) then
   log('Login Failed (9)')
  else
  if (Header.typ = 53) then
   log('Logik OK (53)')
  else
   log('Unknow');

A tak wygląda pakiet, który sobie przetłumaczyłem:

gg_login80: packed record
 uin: integer;		{ numer Gadu-Gadu }
 language: array[0..2]of char;	 { język: "pl" }
 hash_type: char;	  { rodzaj funkcji skrótu hasła }
 hash: PChar;//array[0..64] of char; { skrót hasła dopełniony \0 }
 status: integer;	 { początkowy status połączenia }
 flags: integer;	 { flagi (przeznaczenie nieznane) }
 features: integer;  { opcje protokołu (0x00000007)}
 local_ip: integer;  { lokalny adres połączeń bezpośrednich (nieużywany) }
 local_port: Word;	 { lokalny port połączeń bezpośrednich (nieużywany) }
 external_ip: integer;	 { zewnętrzny adres (nieużywany) }
 external_port: Word; { zewnętrzny port (nieużywany) }
 image_size: Byte;	 { maksymalny rozmiar grafiki w KB }
 unknown2: Char; { 0x64 }
 version_len: integer;	 { długość ciągu z wersją (0x21) }
 version: array[0..32] of Char;	  { "Gadu-Gadu Client build 8.0.0.7669" (bez \0) }
 description_size: integer; { rozmiar opisu }
 description: array[0..255] of Char;  { opis (nie musi wystąpić, bez \0) }
end;