Pobranie nazwy peocesu wg jego id ?

0

Tak ajk w temacie posiadam id procesu ale nie wiem jak to zamienic na nazwe procesu a nazwe na pelna sciezke dostepu do pliku.

0
function ProcessFileName(PID: DWORD): string;
var
 Handle: THandle;
begin
 Result := '';
 Handle := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, False, PID);
 if Handle <> 0 then
  try
   SetLength(Result, MAX_PATH);
   begin
   if GetModuleFileNameEx(Handle, 0, PChar(Result), MAX_PATH) > 0 then SetLength(Result, StrLen(PChar(Result)))
   else Result := '';
   end;
  finally
  CloseHandle(Handle);
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage(ProcessFileName(1908));
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0