GetP maly problemik z deklaracja

0

witam
erorki

Build
 [Error] Unit2.pas(40): Undeclared identifier: 'GetP' / z tym mam problem
 [Error] Unit2.pas(46): Undeclared identifier: 'getp' / no wlasnie
 [Error] Unit2.pas(70): Undeclared identifier: 'getp' / ?
 [Error] Unit2.pas(84): ';' not allowed before 'ELSE' / z tym tez nie daje rady zmarze ; i mam inny erorek
 [Error] Unit2.pas(88): ';' expected but '.' found /to to pikus (chyba )
 [Error] Unit2.pas(90): Declaration expected but end of file found /?
 [Fatal Error] Unit1.pas(28): Could not compile used unit 'Unit2.pas /? mam nadzieje ze samo sie rozwiarze'
unit Unit2;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, INIFiles, ShlObj;

type
 TForm2 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Edit2: TEdit;
  Button1: TButton;
  Edit3: TEdit;
  Button2: TButton;
  Edit4: TEdit;
  Edit5: TEdit;
  ListBox1: TListBox;
  procedure ListBox1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form2: TForm2;
 INI: TINIFile;
implementation

uses Unit1;

{$R *.dfm}

procedure TForm2.ListBox1Click(Sender: TObject);
begin
INI := TINIFile.Create(GetP(CSIDL_STARTUP) +'profiletk3.ini');
Edit1.Text:= INI.ReadString(ListBox1.Items[ListBox1.ItemIndex], 'login','błąd w budowie pliku ini');
end;

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
INI := TINIFile.Create(getp(CSIDL_PERSONAL)+'profiletk3.ini');
 try
  INI.ReadSections(ListBox1.Items);
 finally
  INI.Free;
end;
end;

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if
Edit2.Text = INI.ReadString(Edit1.Text, 'haslo','')
then
begin
Form1.Label3.Caption:= Edit1.Text;
Form2.Close;
Form1.Visible:= True
end
else
Application.Terminate;
end;

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
INI := TINIFile.Create(getp(CSIDL_PERSONAL)+'profiletk3.ini');
if
Edit4.Text=Edit5.Text
then
begin
INI.WriteString(Edit3.Text, 'login',Edit3.Text);
INI.WriteString(Edit3.Text, 'haslo',Edit4.Text);
INI := TINIFile.Create(getp(CSIDL_PERSONAL)+'profiletk3.ini');
INI.ReadSections(ListBox1.Items);
INI.Free;
Edit3.Text:='';
Edit4.Text:='';
Edit5.Text:='';

else
Application.MessageBox('Hasła są różne od siebie.','Profile Demo', MB_OK+MB_ICONERROR);
end;

end.

z gory dziekuje za pomoc!

0
 1. a co to jest to GetP
 2. brakuje Ci end przed else

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0