Zmiana koloru komórki StringGrid'a po kliknięciu myszką ?

0

Witajcie :)

Chcę po onDblClick myszką na wybraną komórkę zmienić kolor tej komórki w StringGridzie na bardziej ciemny ale bez narusznia wyświetlonej informacji.

Dzięki za podpowiedzi...

0

Czy naprawde na 4programmers nikt nie wie jak to zrobić ?

1

Niech Ci będzie.

Na początek musisz utworzyć tablicę dynamiczną, która będzie przechowywała informacje na temat tego czy komórka była kliknięta. Najlepiej zrealizować to na dwuwymiarowej typu boolean:

StateTab :array of array of Boolean;

Jej wymiar musi odpowiadać rozmiarowi grida, czyli

SetLength(StateTab, SG.ColCount, SG.RowCount);

Następnie inicjujemy ją wartością false (czyli niekliknięte)

for i := 0 to SG.ColCount-1 do
 for j := 0 to SG.RowCount-1 do
  StateTab[i, j] := False;

Do pobierania współżędej aktualnej komórki służy metoda

SG.MouseToCell(X, Y, dbCol, dbRow);

gdzie dbCol, dbRow najelpiej zadeklarować jako globalne.

Pobieranie owych zmiennych najłatwiej zrobić w OnMouseDown grida

procedure TForm1.SGMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 SG.MouseToCell(X, Y, dbCol, dbRow);
end

Teraz trzeba odpowiednio oprogramować OnDbClick grida. Na starcie komórki są białe, klikasz, są kolorowe, znowu klikasz białe. Najłatwiej zanegować wartości tablicy:

StateTab[dbCol, dbRow] := not StateTab[dbCol, dbRow];

Kliknięcie to nie wszystko. Grid wymaga ponownego odmalowania

SG.Repaint();

Teraz trzeba oprogramować OnDrawCell. W tym celu własność DefaultDrawing na false.

Kod:

type
 TForm1 = class(TForm)
  SG: TStringGrid;
  procedure SGDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
   Rect: TRect; State: TGridDrawState);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure SGMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure SGDblClick(Sender: TObject);
 public
  StateTab   :array of array of Boolean;
  dbCol, dbRow :Integer;
 end;

procedure TForm1.SGDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
 Rect: TRect; State: TGridDrawState);
var
 x, y :Word;
 s  :string;
begin
 s := SG.Cells[ACol, ARow];
 with SG.Canvas do
  begin
   if StateTab[ACol, ARow] then
     Brush.Color := clSilver else Brush.Color := clWindow;

   FillRect(Rect);

   x := ((Rect.Right - Rect.Left) - TextWidth(s)) div 2;
   y := ((Rect.Bottom - Rect.Top) - TextHeight(s)) div 2;
   TextOut(Rect.Left+x, Rect.Top+y, s);
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var i, j :Word;
begin
 SetLength(StateTab, SG.ColCount, SG.RowCount);

 for i := 0 to SG.ColCount-1 do
  for j := 0 to SG.RowCount-1 do
   StateTab[i, j] := False;
end;

procedure TForm1.SGMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 SG.MouseToCell(X, Y, dbCol, dbRow);
end;

procedure TForm1.SGDblClick(Sender: TObject);
begin
 StateTab[dbCol, dbRow] := not StateTab[dbCol, dbRow];
 SG.Repaint();
end;

Jutro jak będę miał chwilkę to zrobię to jako gotowca.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1