Tylko cyfry w InputQuery

0

Cześć, jak zrobić, żeby w edicie w inputQuery można było wpisywać tylko cyfry?

0

np napisac wlasnego korzystajac ze zrodla standardowego z modułu Dialogs
i zamiast Edit dac np MaskEdit z ustawioną maską tylko na liczby lub np. NumberEdit z JVCL

function InputQuery(const ACaption, APrompt: string;
 var Value: string): Boolean;
var
 Form: TForm;
 Prompt: TLabel;
 Edit: TEdit;
 DialogUnits: TPoint;
 ButtonTop, ButtonWidth, ButtonHeight: Integer;
begin
 Result := False;
 Form := TForm.Create(Application);
 with Form do
  try
   Canvas.Font := Font;
   DialogUnits := GetAveCharSize(Canvas);
   BorderStyle := bsDialog;
   Caption := ACaption;
   ClientWidth := MulDiv(180, DialogUnits.X, 4);
   Position := poScreenCenter;
   Prompt := TLabel.Create(Form);
   with Prompt do
   begin
    Parent := Form;
    Caption := APrompt;
    Left := MulDiv(8, DialogUnits.X, 4);
    Top := MulDiv(8, DialogUnits.Y, 8);
    Constraints.MaxWidth := MulDiv(164, DialogUnits.X, 4);
    WordWrap := True;
   end;
   Edit := TEdit.Create(Form);
   with Edit do
   begin
    Parent := Form;
    Left := Prompt.Left;
    Top := Prompt.Top + Prompt.Height + 5;
    Width := MulDiv(164, DialogUnits.X, 4);
    MaxLength := 255;
    Text := Value;
    SelectAll;
   end;
   ButtonTop := Edit.Top + Edit.Height + 15;
   ButtonWidth := MulDiv(50, DialogUnits.X, 4);
   ButtonHeight := MulDiv(14, DialogUnits.Y, 8);
   with TButton.Create(Form) do
   begin
    Parent := Form;
    Caption := SMsgDlgOK;
    ModalResult := mrOk;
    Default := True;
    SetBounds(MulDiv(38, DialogUnits.X, 4), ButtonTop, ButtonWidth,
     ButtonHeight);
   end;
   with TButton.Create(Form) do
   begin
    Parent := Form;
    Caption := SMsgDlgCancel;
    ModalResult := mrCancel;
    Cancel := True;
    SetBounds(MulDiv(92, DialogUnits.X, 4), Edit.Top + Edit.Height + 15,
     ButtonWidth, ButtonHeight);
    Form.ClientHeight := Top + Height + 13;     
   end;
   if ShowModal = mrOk then
   begin
    Value := Edit.Text;
    Result := True;
   end;
  finally
   Form.Free;
  end;
end;
0

w zdarzeniu OnKeyPress komponentu dodaj:

begin
 if not (key in ['0'..'9',#8{backspace},#9{tab}]) then 
 begin
  Key := #0;
  MessageBeep(0);
 end;
end;
0

@Sean77 a może InputQuery nie jest komponentem? A po drugie to niezłe wykopalisko ledwie 6 lat :)

Jeżeli nie chce się robić własnego InputQuery można znaleźć uchwyt TForm okna InputQuery a później znajdującej się w nim kontrolki TEdit i zmienić jej styl dodając ES_NUMBER.
Można to zrobić np. w ten sposób:

function TForm1.InputQueryEx(const ACaption, APrompt: string;
    var Value: string): Boolean;
begin
 Timer1.Interval:= 100;
 Timer1.Enabled:= True;
 result:= InputQuery(ACaption, APrompt, Value);
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 i, iStyle: Integer;
 hWnd: THandle;
begin
 for i:= 0 to Screen.FormCount - 1 do
 begin
  if (Screen.Forms[i].Name = '') then //to jest InputQuery
  begin
   hWnd:= Screen.Forms[i].Handle;
   hWnd:= FindWindowEx(hWnd, 0, 'TEdit', nil); //uchwyt Edit
   if hWnd <> 0 then
   begin
    iStyle:= GetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE); //pobieramy styl EDit
    iStyle:= iStyle or ES_NUMBER; //dodajemy ES_NUMBER (ten styl pozwala wpisywac tylko cyfry)
    SetWindowLong(hWnd, GWL_STYLE, iStyle); //zmiana stylu na nowy
    Timer1.Enabled:= False;
    break;
   end;
  end;
 end;
end;

Ja użyłem Timera i w jego zdarzeniu OnTimer szukam uchwytu zamiast Timera można by utworzyć wątek i w nim szukać.

PS: Zamiast GetWindowLong i SetWindowLong dla kompatybilności z x64 lepiej użyć nowszych ich odpowiedników czyli GetWindowLongPtr i SetWindowLongPtr ale ja pisałem w Delphi 7 gdzie nie ma ich zadeklarowanych a dla przykładu specjalnie deklarować mi się nie chciało.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1