Temperatura Procesora i prędkość wentylatorka

0

Znalazłem w sieci taki kod:

unit Cputemp1;

interface

uses
 SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
 Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  Timer1: TTimer;
  Label2: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
cnt: integer;
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Label1.caption := 'T(MB)'+' °C';
Label2.caption := 'T(CPU)'+' °C';
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
 var
i: integer ;
mtm: integer;
ts: integer;
tm: integer;
ct: integer;
temp: real;
cond: boolean;
s: string;
s1: string;
begin
Timer1.Interval := 3000;
 {Read temperature}
  Port[$295] := $27;
  i := port [$296];
  str(i:2,s);
  Label1.caption := 'T(MB) = '+s+' °C';
  { read cpu temp}
  mtm :=10;
  ts:=port[$e800] ;
  tm:=0;
  while (((ts and 1) = 1)and (tm < mtm)) do
  begin
  ts:=port[$e800];
  tm := tm+1;
  end;
  if (tm >= mtm) then Label2.caption := 'lm78 timeout1';
  tm:=0;
  if (((ts and $1e) <> 0)and (tm < mtm)) then
  begin
  port[$e800]:=ts;
  tm:=tm+1;
  end;
  if (tm >= mtm) then Label2.caption := 'lm78 timeout2';
  port[$e803]:=0;
  port[$e804]:=$93;
  ct:=port[$e802];
  ct:=(ct and $e0)or $c;
  port[$e802]:=ct;
  port[$e802]:=ct or $40;
  tm:=0;
  while (((port[$e800] and 1)= 1) and ( tm < mtm)) do tm:=tm+1;
  if (tm >= mtm) then Label2.caption := 'lm78 timeout3' ;
 temp:= port[$e805] ;
 ts := port[$e806] ;
  ts:= ts shr 7;
  ts := ts and 1;
   temp := temp +8;
  if (ts = 1) then temp:= temp + 0.5;
  str(temp:4:1,s1);
  Label2.caption := 'T(CPU) = '+s1+' °C';
end;
end. 

Wszystko działa, oprócz tego, że w moim Turbo Delphi nie działa polecenie port :-[

Co zrobić, aby sprawdzić temperaturę procesora w Turbo Delphi i jak sprawdzić prędkość wentylatorka?

0

dlatego polecenie port ci nie działa bo na liscie Uses niemasz żadnego modułu który by zawierał w sobie takie polecenie, niemasz takze żadnej procedury lub funkcji port ani zadnej takiej zmiennej więc to niemoze działać:/

0

Turbo pascal posiadał zaimplementowaną przedefiniowaną tablicę Port[Word]. W delphi niestety nie ma tego. Jedyne co możesz zrobić to odwołać się do portów za pomocą API lub napisać wstawkę asm. I tu pewne ryzyko. System Windows skutecznie zabrania dostępu do niektórych portów (np. kontrolera HDD).

Pamiętaj w PMODE, stosujesz wstawki asm na własną odpowiedzialność. Dokumentacja SDK i Borlanda stanowczo odradza takie praktyki

function inport(const Port :Word) :Word; assembler;
asm
 mov DX, Port;
 in AX, DX;
end;

procedure outport(const Port, Value :Word); assembler;
asm
 mov DX, Port;
 mov AX, Value;
 out DX, AX;
end;
0

A jak to zrobić za pomocą API? Mój windows skutecznie przeszkadza wstawcę asm w normalnym działaniu :/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1