Mam oto aplikacje MOJA typu dialog i takie pliki:

MOJA.cpp
MOJA.h
MOJADlg.cpp
MOJADlg.h

Dodaje Insert Dialog IDD_NOWE i powstają przez Wizarda nowe pliki

NOWE.cpp
NOWE.h

Jak uzyskać dostęp do zmiennej np. int ZM_MOJA, z MOJADlg.h (w deklaracji klasy CMOJADlg) z kodu NOWE.cpp
i na odwrót, jak mieć dostęp do zmiennej np. ZM_NOWA z NOWA.h (w deklaracji klasy CNOWA) z kodu CMOJADlg.h

tzn:

class CMOJADlg : public CDialog
{
// Construction
public:
CMOJADlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor

int I_MOJA;
// Dialog Data
//{{AFX_DATA(CMOJADlg)
enum { IDD = IDD_MOJA };
// NOTE: the ClassWizard will add data members here
//}}AFX_DATA

i fragment NOWE.CPP

I_MOJA=10; //i to nie chodzi ???