Kółko i krzyżyk.

0

Witam.

Otóż mam oto taki programik "Kółko i krzyżyk"

main.cpp

 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include "game.h" 


void main()
{
  // rozpoczynamy grę
  StartGry();
  
  // pętla nieskończona - częsty element w grach
  // wyjdziemy z niej przy pomocy break w odpowiednim momencie
  for(;; )
  {
    // rysujemy planszę
    RysujPlansze();
    
    // sprawdzamy stan gry i czynimy odpowiednie działania
    if( g_StanGry == GS_MOVE )
    {
      // ruch któregoś gracza
      // pobieramy go, więc i wywołujemy funkcję Ruch()
      unsigned uNumerPola;
      std::cin >> uNumerPola;
      Ruch( uNumerPola );
    }
    else if( g_StanGry == GS_WON || g_StanGry == GS_DRAW )
    // koniec gry (wygraną lub remisem)
    // wtedy przerywamy pętlę
       break;
    
  }
  
  // czekamy na dowolny klawisz
  getch();
}

game.h

// Plik nagłówkowy właściwego kodu gry

// zabezpieczenie przez wielokrotnym dołączeniem
#pragma once

```cpp

// typy
//-----

// znak - czyli kółko lub krzyżyk :)
enum SIGN { SGN_CIRCLE = 'O', SGN_CROSS = 'X' };

// pojedyncze pole (może być puste, mieć kółko lub krzyżyk)
enum FIELD { FLD_EMPTY = 0, // puste
FLD_CIRCLE = SGN_CIRCLE, // kółko
FLD_CROSS = SGN_CROSS }; // krzyżyk

// stan gry
enum GAMESTATE { GS_NOTSTARTED, // nie rozpoczęta
GS_MOVE, // ruch gracza
GS_WON, // wygrana gracza
GS_DRAW }; // remis

// deklaracje zmiennych
//---------------------

// zmienna określająca stan gry musi być widoczna także na zewnątrz
// modułu game.cpp; poniższa deklaracja czyni zadość tej potrzebie

// stan gry
extern GAMESTATE g_StanGry;

// prototypy funkcji
//------------------

// rozpoczęcie gry
bool StartGry();

// narysowanie planszy
bool RysujPlansze();

// wykonanie ruchu
bool Ruch( unsigned );


i game.cpp

```cpp
// Właściwy kod gry

#include <iostream>
#include <ctime>
#include "game.h"


// zmienne
//--------

// plansza w postaci tablicy 3x3
FIELD g_aPlansza[ 3 ][ 3 ] = { { FLD_EMPTY, FLD_EMPTY, FLD_EMPTY },
  { FLD_EMPTY, FLD_EMPTY, FLD_EMPTY },
  { FLD_EMPTY, FLD_EMPTY, FLD_EMPTY } };

// stan gry (nie rozpoczęta, ruch gracza, wygrana lub remis)
GAMESTATE g_StanGry = GS_NOTSTARTED;

// znak aktualnego gracza (kółko lub krzyżyk)
SIGN g_AktualnyGracz;


//----------------------------------------------------------------------------------------


// funkcje
//--------

// funkcja wywoływana na starcie gry
bool StartGry()
{
  // najpierw sprawdzamy, czy gra już nie trwa;
  // jeżeli tak, to funkcja kończy się porażką
  if( g_StanGry != GS_NOTSTARTED ) return false;
  
  // losujemy gracza, który będzie zaczynał
  srand( static_cast < unsigned >( time( NULL ) ) );
  g_AktualnyGracz =( rand() % 2 == 0 ? SGN_CIRCLE
    : SGN_CROSS );
  
  // ustawiamy stan gry na ruch graczy
  g_StanGry = GS_MOVE;
  
  // wszystko się udało, zatem zwracamy true
  return true;
}

// rysowanie (albo raczej wypisywanie) pola gry
bool RysujPlansze()
{
  // także sprawdzamy, czy aby na pewno gra rozpoczęłas ię
  if( g_StanGry == GS_NOTSTARTED ) return false;
  
  // czyścimy okienko konsoli przy pomocy polecenia systemowego CLS
  system( "cls" );
  
  // pokazujemy szyld tytułowy
  std::cout << "  KOLKO I KRZYZYK  " << std::endl;
  std::cout << "---------------------" << std::endl;
  std::cout << std::endl;
  
  
  // następnie wypisujemy właściwą planszę
  // oczywiście, czynimy to przy pomocy dwóch pętli for
  std::cout << "    -----" << std::endl;
  for( int i = 0; i < 3; ++i )
  {
    // lewa część ramki
    std::cout << "    |";
    
    // wiersz
    for( int j = 0; j < 3; ++j )
    {
      // sprawdzamy, czy dane pole jest puste
      if( g_aPlansza[ i ][ j ] == FLD_EMPTY )
      // wtedy wyświetlamy jego numerek
      // tak, żeby użytkownik wiedział, jaką liczbę wpisać, gdy będzie
      // chciał postawić na nim kółko lub krzyżyk :)
         std::cout << i * 3 + j + 1;
      else
      // jeżeli natomiast pole jest zajęte,
      // wyświetlamy odpowiadający mu znak;
      // korzystamy tu ze sztuczki z odpowiednimi wartościami stałych typu
      // FIELD; dzięki niej unikamy dodatkowego if'a (tudzież operatora ?:)
         std::cout << static_cast < char >( g_aPlansza[ i ][ j ] );
      
    }
    
    // prawa część ramki
    std::cout << "|" << std::endl;
  }
  std::cout << "    -----" << std::endl;
  std::cout << std::endl;
  
  // wreszcie, pokazujemy dolny komunikat
  // jest on albo prośbą o podanie ruchu, albo informacją o stanie gry
  // wszystko zależy o tegoż stanu, a zatem stosujemy instrukcję switch
  switch( g_StanGry )
  {
  case GS_MOVE:
    // ruch gracza, a więc gra trwa
    
    // musimy więc poprosić o ruch
    std::cout << "Podaj numer pola, w ktorym" << std::endl;
    std::cout << "chcesz postawic ";
  std::cout <<( g_AktualnyGracz == SGN_CIRCLE ? "kolko": "krzyzyk" ) << ": ";
    
    break;
  case GS_WON:
    // gra zakończona, ktoś wygrał :)
    
    // wyświetlamy odpowiednią informację
    std::cout << "Wygral gracz stawiajacy ";
  std::cout <<( g_AktualnyGracz == SGN_CIRCLE ? "kolka": "krzyzyki" ) << "!";
    
    break;
  case GS_DRAW:
    // może też się zdarzyć remis
    
    // także pokazujemy wiadomość
    std::cout << "Remis!";
    
    break;
  }
  
  // wszystko poszło OK, zatem powiadamiamy o tym
  return true;
}

// wykonanie ruchu i sprawdzenie jego rezultatu
bool Ruch( unsigned uNumerPola )
{
  // znowuż musimy sprawdzić stan gry
  if( g_StanGry != GS_MOVE ) return false;
  
  // następnie sprawdzamy, czy numer pola mieści się w przedziale <1; 9>
  if( !( uNumerPola >= 1 && uNumerPola <= 9 ) ) return false;
  
  // jeśli doszliśmy dotąd, to wszystko jest w porządku i możemy wykonać ruch;
  // przeliczamy więc numer pola na indeksy tablicy i przypisujemy znak gracza;
  // (tylko wtedy, gdy pole jest puste)
  // po raz któryś-tam z kolei używamy przy tym sztuczki z wartościami enumów
  unsigned uY =( uNumerPola - 1 ) / 3;
  unsigned uX =( uNumerPola - 1 ) % 3;
  if( g_aPlansza[ uY ][ uX ] == FLD_EMPTY )
     g_aPlansza[ uY ][ uX ] = static_cast < FIELD >( g_AktualnyGracz );
  else
  // jeżeli próbowano dwukrotnie postawić znak w tym samym miejscu,
  // to niestety nie możemy na to pozwolić :)
     return false;
  
  
  int LINIE[][ 3 ][ 2 ] = { { { 0, 0 }, { 0, 1 }, { 0, 2 } }, // górna pozioma
    { { 1, 0 }, { 1, 1 }, { 1, 2 } }, // środkowa pozioma
    { { 2, 0 }, { 2, 1 }, { 2, 2 } }, // dolna pozioma
    { { 0, 0 }, { 1, 0 }, { 2, 0 } }, // lewa pionowa
    { { 0, 1 }, { 1, 1 }, { 2, 1 } }, // środkowa pionowa
    { { 0, 2 }, { 1, 2 }, { 2, 2 } }, // prawa pionowa
    { { 0, 0 }, { 1, 1 }, { 2, 2 } }, // przekątna backslashowa
    { { 2, 0 }, { 1, 1 }, { 0, 2 } } }; // przekątna slashowa
  FIELD Pole, ZgodnePole;
  unsigned uLiczbaZgodnychPol;
  for( int i = 0; i < 8; ++i )
  {
    // i przebiega po kolejnych możliwych liniach (jest ich osiem)
    
    // zerujemy zmienne pomocnicze
    Pole = ZgodnePole = FLD_EMPTY; // obie zmienne zostaną ustawione na FLD_EMPTY
    uLiczbaZgodnychPol = 0;
    
    for( int j = 0; j < 3; ++j )
    {
      // j przebiega po trzech polach w każdej linii
      
      // pobieramy rzeczone pole
      // to zdecydowanie najbardziej pogmatwane wyrażenie :)
      Pole = g_aPlansza[ LINIE[ i ][ j ][ 0 ] ][ LINIE[ i ][ j ][ 1 ] ];
      
      // jeżeli sprawdzane pole różni się od tego, które ma się zgadzać...
      if( Pole != ZgodnePole )
      {
        // to zmieniamy zgadzane pole na to aktualne
        ZgodnePole = Pole;
        uLiczbaZgodnychPol = 1;
      }
      else
      // jeśli natomiast oba pola się zgadzają, no to inkrementujemy
      // licznik takich zgodnych pól
         ++uLiczbaZgodnychPol;
      
    }
    
    // teraz sprawdzamy, czy udało nam się zgodzić linię
    if( uLiczbaZgodnychPol == 3 && ZgodnePole != FLD_EMPTY )
    {
      // jeżeli tak, no to ustawiamy stan gry na wygraną
      g_StanGry = GS_WON;
      
      // przerywamy pętlę i funkcję
      return true;
    }
  }
  
  // istnieje jeszcze możliwość, że nastąpił remis
  // wtedy funkcja dojdzie tutaj i cała plansza będzie pokryta krzyżykami i kółkami
  // sprawdzamy to przy pomocy odpowiedniej pętli, zliczającej zapełnione pola
  // jeżeli jest ich tyle, ile wszystkich, no to kończymy remisem
  unsigned uLiczbaZapelnionychPol = 0;
  for( int i = 0; i < 3; ++i )
  for( int j = 0; j < 3; ++j )
  if( g_aPlansza[ i ][ j ] != FLD_EMPTY )
     ++uLiczbaZapelnionychPol;
  
  if( uLiczbaZapelnionychPol == 3 * 3 )
  {
    // ustawiamy stan gry na remis
    g_StanGry = GS_DRAW;
    
    // kończymy funkcję
    return true;
  }
  
  // oczywiście, może się zdarzyć, iż gra po prostu toczy się dalej
  // w takim wypadku zmieniamy jedynie aktualnego gracza
  g_AktualnyGracz =( g_AktualnyGracz == SGN_CIRCLE ? SGN_CROSS: SGN_CIRCLE );
  
  // zwracamy true
  return true;
} 

I zadanie do niego brzmi:"W naszej grze w kółko i krzyżyk jest ukryta pewna usterka. Objawia się
wtedy, gdy gracz wpisze coś innego niż liczbę jako numer pola. Spróbuj naprawić
ten błąd; niech program reaguje tak samo, jak na wartość spoza przedziału
<1; 9>"

Pierwszą myślą było rzutowanie, ale jakoś mnie nie przekonało. W internecie wyczytałem o ciekawej funkcji atoi(), która konwertuje wartość zapisaną w łańcuchu napisów w liczbe całkowitą. Czy będzie to poprawne rozwiązanie? Ktoś może ma inny pomysł?

0

Wczytywanie w C++ odbywa się za pomocą obiektu cin więc wystarczy użyć opcji szukania.
Kontrola jest prymitywnie prosta:

int x;
if(cin>>x)
 {
  cout<<"poprawnie wprowadzono"<<endl;
 }
else
 {
  cin.clear();
  while(cin.get()!='\n') {}
  cout<<"blad wprowadzenia"<<endl;
 }
0

Zgadza się, jednakże program ma reagować tak samo jakby to była liczba z przedziału 1;9 czyli przypisać znak "O" bądź "X" do numeru pola.

0

Masz na dodatek problemy z czytaniem ze zrozumieniem, przeczytaj uważnie: - "... niech program reaguje tak samo, jak na wartość spoza przedziału <1; 9>"

0

Masz rację, źle zinterpretowałem treść zadania.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1