Witam serdecznie. Jest to mój twór, który napisałem po obejrzeniu tego http://vimeo.com/19569529 .
Jednak sam nie jestem pewien czy napisałem to dobrze. Wydaje się, że sieć działa, ale nie do końca.
To znaczy, dla przykładu chciałem nauczyć ją potęgować. Uczę ją na wartościach z zakresu 0.1-0.6. W tym zakresie daje sobie rade, ale dla wartości > 0.6 wyniki są bardzo niepoprawne.

class Neuron;
typedef vector<Neuron> Layer;

// **************** class Neuron ****************
struct Connection
{
  double weight;
  double deltaWeight;
};

class Neuron
{
public:
  Neuron(unsigned numConnections, unsigned index);
  void setOutput(double o) { output = o; }
  double getOutput(void) const { return output; }
  void feedForward(const Layer &prevLayer);
  void calcOutputGradients(double x);
  void calcHiddenGradients(const Layer &nextLayer);
  void updateInputWeights(Layer &prevLayer);

private:
  unsigned myIndex;
  vector<Connection> outputWeights;
  double output;
  double gradient;

  static double eta;
  static double alpha;

  static double RandomNumber(double Min, double Max) { return ((double(rand()) / double(RAND_MAX)) * (Max - Min)) + Min; }
  // Funckja aktywacji
  static double transferFunction(double x) { return tanh(x); }
  // Pochodna funkcji aktywacji
  static double transferFunctionDerivative(double x) { return 1.0 - tanh(x) * tanh(x); }
};

// Wspolczynniki uczenia sieci
double Neuron::eta = 0.15;
double Neuron::alpha = 0.5;

Neuron::Neuron(unsigned numConnections, unsigned index)
{
  // Tworzenie neuronu, polaczen z innymi neuronami,
  // ustawienie losowych wag

  for(unsigned i = 0; i < numConnections; i++)
  {
    outputWeights.push_back(Connection());
    outputWeights.back().weight = RandomNumber(0.0, 1.0);
    outputWeights.back().deltaWeight = 0.0;
  }

  myIndex = index;
}

void Neuron::feedForward(const Layer &prevLayer)
{
  double sum = 0.0;

  // Obliczanie wartosci wyjscia neuronu
  // dla kazdego wejscia: wyjscie += wejscie * waga
  for(unsigned n = 0; n < prevLayer.size(); n++) {
    sum += prevLayer[n].getOutput() * prevLayer[n].outputWeights[myIndex].weight;
  }

  // Funkcja aktywacji
  output = transferFunction(sum);
}

void Neuron::calcOutputGradients(double x)
{
  // Obliczanie gradientu warstwy wyjsciowej

  double delta = x - output;
  gradient = delta * transferFunctionDerivative(x);
}

void Neuron::calcHiddenGradients(const Layer &nextLayer)
{
  // Obliczanie gradientu warstwy ukrytej

  double dow = 0.0;

  for(unsigned n = 0; n < nextLayer.size(); n++) {
    dow += outputWeights[n].weight * nextLayer[n].gradient;
  }

  gradient = dow * transferFunctionDerivative(output);
}

void Neuron::updateInputWeights(Layer &prevLayer)
{
  // Aktualizacja wag na wejsciach neuronu (wyjsciach neuronow z poprzedniej warstwy)

  for(unsigned n = 0; n < prevLayer.size(); n++)
  {
    Neuron &neuron = prevLayer[n];

    double oldDelta = neuron.outputWeights[myIndex].deltaWeight;
    // Obliczanie nowej wartosci wagi
    double newDelta = eta * neuron.getOutput() * gradient + alpha * oldDelta;

    neuron.outputWeights[myIndex].weight += newDelta;
    neuron.outputWeights[myIndex].deltaWeight = newDelta;
  }
}

// **************** class Net ****************
class Net
{
public:
  Net(const vector<unsigned> &topology);
  void feedForward(const vector<double> &input);
  void backProp(const vector<double> &targetVal);
  void getResult(vector<double> &result);

private:
  vector<Layer> layers;
};

Net::Net(const vector<unsigned> &topology)
{
  // Tworzenie sieci na podstawie danych w kontenerze topology

  // Liczba warstw
  unsigned numLayers = topology.size();

  for(unsigned l = 0; l < numLayers; l++)
  {
    // Tworzenie nowej warstwy
    layers.push_back(Layer());

    // Jesli warstwa nie jest ostatnia warstwa, posiada wyjscia do innych warstw
    unsigned numConns = l == topology.size() - 1 ? 0 : topology[l + 1];

    // Tworzenie neuronow w warstwie
    for(unsigned n = 0; n < topology[l]; n++)    {
      layers[l].push_back(Neuron(numConns, n));
    }
  }
}

void Net::feedForward(const vector<double> &input)
{
  // Jesli ilosc danych wejsciowych nie rowna sie ilosci neuronow w warstwie wejsciowej- zakoncz dzialanie
  if(input.size() != layers[0].size())
    return;

  // Ustawienie danych wejsciowych jako wartosc wyjsciowa neuronow w pierwszej warstwie
  for(unsigned i = 0; i < input.size(); i++) {
    layers[0][i].setOutput(input[i]);
  }

  // Dla kazdego neuronu w warstwach ukrytych i warstwie wyjsciowej wykonaj obliczenia
  for(unsigned l = 1; l < layers.size(); l++) {
    Layer &prevLayer = layers[l - 1];

    for(unsigned n = 0; n < layers[l].size(); n++) {
      layers[l][n].feedForward(prevLayer);
    }
  }
}

void Net::backProp(const vector<double> &targetVal)
{
  // Korekcja bledu sieci

  Layer &outputLayer = layers.back();

  // Obliczanie gradientow warstwy wyjsciowej
  for(unsigned n = 0; n < outputLayer.size(); n++)  {
    outputLayer[n].calcOutputGradients(targetVal[n]);
  }

  // Obliczanie gradientow warstw ukrytych
  for(unsigned l = layers.size() - 2; l > 0; l--)
  {
    Layer &hidden = layers[l];
    Layer &next = layers[l + 1];

    for(unsigned n = 0; n < hidden.size(); n++)   {
      hidden[n].calcHiddenGradients(next);
    }
  }

  // Aktualizacja wag w warstwach ukrytych i warstwie wyjsciowej
  for(unsigned l = layers.size() - 1; l > 0; l--)
  {
    Layer &layer = layers[l];
    Layer &prevLayer = layers[l - 1];

    for(unsigned n = 0; n < layer.size(); n++)   {
      layer[n].updateInputWeights(prevLayer);
    }
  }
}

void Net::getResult(vector<double> &result)
{
  Layer &output = layers.back();

  for(unsigned n = 0; n < output.size(); n++) {
    result.push_back(output[n].getOutput());
  }
}