odczyt wartości ReadProcessMemory()

Odpowiedz Nowy wątek
2011-08-29 17:33
0

program nie chce odczytać mi zawartości pamięci innego programu:


// odczytwartosci.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include <fstream>
#include <windows.h>

using namespace std;
///////////////////
BOOL EnablePriv(HANDLE CurrentProcess);
////////////////////
typedef void (CALLBACK *BLOCKSENUMPROC) (
  LPVOID lpBaseAddress,
  SIZE_T nSize,
  DWORD dwProtect,
  DWORD dwType,
  LPVOID pExtra);
BOOL EnumBlocks (HANDLE hProcess, CONST BLOCKSENUMPROC pEnumCallback, LPVOID pExtra);
void CALLBACK BlockEnumProc (LPVOID lpBaseAddress, SIZE_T nSize, DWORD dwProtect, DWORD dwType, LPVOID pExtra);
//////////////////////
UINT dodaj( LPVOID pParam );
UINT sprawdz( LPVOID pParam );
//////////////////////
void ScanMem(DWORD start, DWORD end, LPVOID value,HANDLE hackProcess);
//////////////////////

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

    DWORD *pID = new DWORD();//4bytes
    cout << "plik test1.exe ma byc w tym miejscu:"<<endl;
    cout << "    D:\\test1.exe    !!!"<<endl;
    system("pause");
    //getchar();
    HWND testWindow = FindWindow(_T("ConsoleWindowClass"),_T("D:\\test1.exe"));
    //HWND testWindow = FindWindow(_L("ConsoleWindowClass"),_L("D:\\test1.exe")); //w UNICODE

    if(testWindow == NULL)
    {
      cout << "nie znaleziono okna";
      getchar();
      return 0;
    }
    else
    {
      cout << "Znaleziono okno \n";
    }
    GetWindowThreadProcessId(testWindow, pID);
    if(pID == 0)
    {
      cout << "Nie znaleziono id procesu ";
      getchar();
      return 0;
    }
    else
    {
      cout << "Znaleziono id procesu:" << pID << "\n";
    }

    // HANDLE pHandletestu = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, *pID);
    HANDLE pHandletestu = OpenProcess(PROCESS_VM_READ | PROCESS_QUERY_INFORMATION, false, *pID);
    if(pHandletestu == NULL)
    {
      cout << "nie można otworzyć procesu ";
      getchar();
      return 0;
    }
    else
    {
      cout << "Otworzono proces \n";
    }
    delete pID;
    DWORD err = GetLastError();
    cout << "\n" << err << "\n";
    //cout<<"pHandletestu: "<<pHandletestu<<endl;
    system("pause");
    int wynik=0;
    wynik=EnablePriv(pHandletestu);//przed VirtualQueryEx i ReadProcessMemory
    EnumBlocks (pHandletestu, BlockEnumProc, NULL);
    //CloseHandle(pHandletestu);  
    cout<<"wynik: "<<wynik<<endl;
    system("pause");
////////////////////////////////////////////
    // test na konwercje LPVOID //
    int test=1;
    cout<<"test:"<<test<<endl;
    dodaj(&test);
    sprawdz(&test);
    cout<<"test:"<<test<<endl;
    system("pause");
////////////////////////////////////////////
    int r4=0;
    unsigned addr5 = 0x01000000;
    unsigned end_addr5 = 0x6fffffff;
    SIZE_T rozmiar;
    char *buf = new char[512];
    do
  {
    ReadProcessMemory(pHandletestu, (LPVOID)addr5, (LPVOID)buf, sizeof(char), &rozmiar);
    //printf("Ostatnia komenda w konsoli:%s\r", buf);
    addr5=addr5+512;
    r4++;if(r4%1000==0){cout << "r4 "<<r4<<endl;printf("Ostatnia komenda w konsoli: %s\r", buf); }
    //Sleep(100);
   }while(addr5 < end_addr5);

    system("pause");
/////////////////////////////////////////////

    MEMORY_BASIC_INFORMATION mbi;
    DWORD fromAddress = 0x10000;//0x00000000; 
    DWORD Address = 0x10000;//0x00000000;   
    int start= 0x10000, end=0x7FFFFFFF;
    int liczba=15849317;
    cout<<"liczba: "<<liczba<<endl;
    system("pause");
    VirtualQueryEx(pHandletestu, (PVOID)Address, &mbi, sizeof(mbi));
    do
    {
      if (mbi.State != MEM_FREE)
        { 

            DWORD page_attr = PAGE_READWRITE | PAGE_WRITECOPY | PAGE_EXECUTE_READWRITE | PAGE_EXECUTE_WRITECOPY;
            if (mbi.Protect & page_attr)
            {
                start = (unsigned)mbi.BaseAddress; 
                end = (unsigned)mbi.BaseAddress+mbi.RegionSize;
                // do something here ...
              ScanMem(start, end, &liczba,pHandletestu); 
                printf("start -> 0x%p \n\r", start );
                printf("3end -> 0x%p \n\r", end );
                printf("mbi.BaseAddress -> 0x%p \n\r", mbi.BaseAddress);
                //printf("33ADDRESS -> 0x%p \n\r", fromAddress);
                Sleep(100);
                //system("pause");
            };
        };
        Address += mbi.RegionSize;
        fromAddress += mbi.RegionSize;
    }while(VirtualQueryEx(pHandletestu, (PVOID)Address, &mbi, sizeof(mbi)));
    //} while(fromAddress < toAddress); 

    system("pause");
////////////////////////////////////////////
  #define B_SIZE (1024*1024*4)
  unsigned addr2 = 0x01000000;
  unsigned end_addr2 = 0x7fffffff;
  char *b = (char*)malloc(B_SIZE);
  const char *w = "sprawdzenie_A";
  //const char *w = "Address";
  int wlen = strlen(w);
  int r=0;
  while(addr2 < end_addr2) {
    char *p;
    ReadProcessMemory(pHandletestu, (LPVOID)addr2, b, B_SIZE, 0);
    p = b;
    while(1) { r++;if(r%1000==0){cout << "r "<<r<<endl;}
      p = (char*)memchr(p, w[0], B_SIZE - (p-b)); // szukanie pierwszego znaku szukanej wartosci
      if(!p)
        break;

      if(B_SIZE - (p-b) < wlen) { // czesc jest w nastepnej porcji
        addr2 += (p-b);
        ReadProcessMemory(pHandletestu, (LPVOID)addr2, b, B_SIZE, 0);
        p = b;
      }
      if(!memcmp(p, w, wlen)) 
      {
        //* znalezione 
        cout <<p;
        cout <<"  r = "<<r<<endl;
        system("pause");
        break;
      }
      p++;
    }
    addr2 += B_SIZE;
  }
  system("pause");
//////////////////////////////

    MEMORY_BASIC_INFORMATION mbi2;
    char temp[1000];
    unsigned addr = 0x01000000;
    unsigned end_addr = 0x6fffffff;
  int j=0;
  VirtualQueryEx(pHandletestu, (LPVOID)addr, &mbi2, sizeof(mbi2));
do
{
j++;if(j%10000==0){cout << "j \n"<<j<<endl;}
ReadProcessMemory(pHandletestu, (LPVOID)addr, &temp,1000,0);

  char *a = strstr(temp,"sprawdzenie_A");
  if (a)
  {
    cout << temp;
    cout <<" j = "<<j<<endl;
    system("pause");
  }
  addr++;
   }while(addr < end_addr); 

//////////////////////////////
    cout <<endl<<endl<< "      koniec"<<endl;
    Sleep(2000);
    system("pause");

//////////////////////////////
  return 0;
}

BOOL EnablePriv(HANDLE CurrentProcess) // by Napalm
  {
    //cout<<"CurrentProcess: "<<CurrentProcess<<endl;
    HANDLE hToken;
    LUID luid;
    TOKEN_PRIVILEGES tkprivs;
    ZeroMemory(&tkprivs, sizeof(tkprivs));

    if(!OpenProcessToken(CurrentProcess, (TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY), &hToken))
      return FALSE;
     cout << GetLastError() << endl;//outputs 0, no error code set yet
    if(!LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &luid)){
      CloseHandle(hToken); return FALSE;
    }
    cout << GetLastError() << endl;//outputs 0, no error code set yet
    tkprivs.PrivilegeCount = 1;
    tkprivs.Privileges[0].Luid = luid;
    tkprivs.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;

    BOOL bRet = AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkprivs, sizeof(tkprivs), NULL, NULL);
    CloseHandle(hToken);
    return bRet;

  }
  // Called as: EnablePriv(SE_DEBUG_NAME);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BOOL EnumBlocks (HANDLE hProcess, CONST BLOCKSENUMPROC pEnumCallback, LPVOID pExtra)
{
  SYSTEM_INFO SystemInfo;
  MEMORY_BASIC_INFORMATION MemoryBasicInformation;
  GetSystemInfo (&SystemInfo);
  int i=0;
  PSTR lpCurrentAddress = static_cast<PSTR>(SystemInfo.lpMinimumApplicationAddress);

  while (lpCurrentAddress < SystemInfo.lpMaximumApplicationAddress)
  {
   if (!VirtualQueryEx (hProcess, lpCurrentAddress, &MemoryBasicInformation, sizeof (MemoryBasicInformation)))
     return FALSE;

   if (MemoryBasicInformation.State != MEM_FREE)
     pEnumCallback (lpCurrentAddress,
           MemoryBasicInformation.RegionSize,
           MemoryBasicInformation.Protect,
           MemoryBasicInformation.Type,
           pExtra);

   lpCurrentAddress += MemoryBasicInformation.RegionSize;
   if(i%50==0)
   {system("pause");}
   i++;
  };

  return TRUE;
}
///////////////////////////////////////////////
void CALLBACK BlockEnumProc (LPVOID lpBaseAddress, SIZE_T nSize, DWORD dwProtect, DWORD dwType, LPVOID pExtra)
{

  //Aby EnumBlocks przekazywał tylko obszary przydzielone wystarczy zmienić warunek w pętli na:
  //if (MemoryBasicInformation.State & MEM_COMMIT)
  static char const *psStrProtect [] =
  {
   "PAGE_NOACCESS", "PAGE_READONLY", "PAGE_READWRITE", "PAGE_WRITECOPY", "PAGE_EXECUTE",
   "PAGE_EXECUTE_READ", "PAGE_EXECUTE_READWRITE", "PAGE_EXECUTE_WRITECOPY", "MEM_RESERVE"
  };
  UINT nProtect = 0;

  if (!dwProtect)
   nProtect = sizeof (psStrProtect) / sizeof (PSTR) - 1;
  else
   while (!(dwProtect & (1 << nProtect)))
     ++nProtect;

  printf ("Base: %p\tSize: %p\tProtect:  %s\n   Type:\t%s\tModifiers: %s\n",
   lpBaseAddress,
   nSize,
   psStrProtect[nProtect],
    ((dwType & 0x20000) ? "MEM_PRIVATE"
   : (dwType & 0x40000) ? "MEM_MAPPED"
   : (dwType & 0x1000000) ? "MEM_IMAGE"
   : "None"),
    ((dwProtect & 0x100) ? "PAGE_GUARD"
   : (dwProtect & 0x200) ? "PAGE_NOCACHE"
   : (dwProtect & 0x400) ? "PAGE_WRITECOMBINE"
   : "None"));
}
///////////////////////////////////////////////
UINT dodaj( LPVOID pParam )
{
 int *w_i; // (*((int*)pParam))++;
 //int* my_int = reinterpret_cast<int*>(param);
 w_i=( int*)pParam; // przypisanie i konwersja
 for(int i=1;i<20;i++)
 { 
  Sleep(16);
  *w_i+=1; 
    cout<<"wynik:w_i:"<<*w_i<<endl;
 }  
 return 0; 
} 
///////////////////////////////////////////////
UINT sprawdz( LPVOID pParam )
{
 int *w_i,temp; 
// int* my_int = reinterpret_cast<int*>(param);
 for(int i=1;i<10;i++)
 { w_i=( int*)pParam;
  temp=*w_i;
  Sleep(20);

    cout<<"wynik:w_i:"<<*w_i<<endl;
  if ((*w_i)%2==0) cout<<temp<<" jest parzyste "<<flush; 
    else cout<<temp<<" jest nieparzyste "<<flush;
    cout<<endl;
 }
 return 0; 
} 
///////////////////////////////////////////////
void ScanMem(DWORD start, DWORD end, LPVOID value,HANDLE hackProcess) 
{

  DWORD read = 0; 
  //LPBYTE buffer = new BYTE[end-start]; //if((reinterpret_cast<int&>(buffer[i]))==*value_na_int) ?????????
  int *buffer = new int[end-start]; 
  TCHAR foundet[200]; 
  int address=0; 
  LPCVOID addres = (LPCVOID)0x8DA018;
  int *value_na_int; // (*((int*)value))++;
  //int* value_na_int = reinterpret_cast<int*>(value);
  value_na_int=( int*)value; // przypisanie i konwersja
  cout<<"liczba w ScanMem-1:--> "<<value_na_int<<endl;
  cout<<"liczba w ScanMem-2:--> "<<*value_na_int<<endl;

  if(ReadProcessMemory(hackProcess, (void*)start, buffer, end - start, &read) == NULL) 
    {cout<<"=xxx= NULL value="<<value<<endl;
    Sleep(200);}
  else 
  { 

  // for(unsigned i = 0; i < (end - start - sizeof(value)); ++i) 
   for(unsigned i = 0; i < (end - start - sizeof(*value_na_int)); ++i) 
    {

    //if((reinterpret_cast<int&>(buffer[i]))==*value_na_int) //LPBYTE buffer = new BYTE[end-start];?????????
    if(buffer[i] == *value_na_int)
    //if(*&buffer[i] == *value_na_int)
    { 
      address = start + i; 
      //_stprintf(foundet, TEXT("Address: %.8X Value: %d"), address, *value_na_int); 
      printf("ADDRESS -> 0x%p ,%d\n\r", address,*value_na_int);
      system("pause");
      //SendMessage(GetDlgItem(hwndMainDlg, IDC_LIST2), LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)foundet); 
      //++zaehler; 
    } 
  } 
  } 
  delete[] buffer; 
} 

// test1.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "iostream"

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  int brtyefg=15849317;
  const char *w = "sprawdzenie_A";  
  int wlen = strlen(w);

  cout <<w<<endl;
  cout <<brtyefg<<endl;
  system("pause");
  return 0;
}

Pozostało 580 znaków

2011-08-29 17:42
0

Jedno zdanie i kod źródłowy na jakieś 150 linijek...
Może powiesz coś więcej?


Pozostało 580 znaków

2011-08-29 17:57
0

program ma odczytać z podprogramu te wartości:
int brtyefg=15849317;
const char *w = "sprawdzenie_A";
odczytanie zrobiłem na kilka sposobów jednak żaden sposób nie odczytuje tych danych jakies 150 linijek nie jest poczebnych do odczytywania danych tylko pokazuje tylko dany obszar jest prywatny czy nie

Pozostało 580 znaków

2011-08-29 18:25
Rev
0

No i dalej nie zadałeś pytania ani nie wskazałeś na konkretny błąd w tym kodzie.


Pozostało 580 znaków

2011-08-29 18:34
0

błędu nie ma nie chce się wczytywać pamięć według mnie wszystko jest dobrze napisane jednak nie działa

mam już działający program może ktoś podpowie co by jeszcze wypadało dopisać:


#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include <fstream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    //pID mozemy znalesc w cmd za pomoca polecenia --> tasklist
    DWORD *pID = new DWORD();//4bytes
    cout << "plik test1.exe ma byc w tym miejscu:"<<endl;
    cout << "    D:\\test1.exe    !!!"<<endl;
    system("pause");
    //getchar();
    HWND testWindow = FindWindow(_T("ConsoleWindowClass"),_T("C:\\test1.exe"));
    //HWND testWindow = FindWindow(_L("ConsoleWindowClass"),_L("D:\\test1.exe")); //w UNICODE

    if(testWindow == NULL)
    {
      cout << "nie znaleziono okna";
      getchar();
      return 0;
    }
    else
    {
      cout << "Znaleziono oknoa \n";
    }
    GetWindowThreadProcessId(testWindow, pID);
    if(pID == 0)
    {
      cout << "Nie znaleziono id procesu ";
      getchar();
      return 0;
    }
    else
    {
      cout << "Znaleziono id procesu:" << pID << "\n";
      cout << "Znaleziono id procesu:" << (unsigned int)pID << "\n";
      cout << "Znaleziono id procesu:" << (unsigned int)GetWindowThreadProcessId << "\n";
      cout << "Znaleziono id procesu:" << GetWindowThreadProcessId << "\n";
    }

    //HANDLE pHandletestu = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, *pID);
    //HANDLE pHandletestu = OpenProcess(PROCESS_VM_READ | PROCESS_QUERY_INFORMATION, false, *pID);
    HANDLE pHandletestu = OpenProcess(PROCESS_VM_READ, false, *pID);
    if(pHandletestu == NULL)
    {
      cout << "nie można otworzyć procesu ";
      getchar();
      return 0;
    }
    else
    {
      cout << "Otworzono proces \n";
    }

 system("pause");
 char DumpName[256]="C:\\test1.exe";
 char DumpName2[256]="C:\\test1.exe";
 sprintf(DumpName, "pdump_%u.bin", (unsigned int)pID);
 sprintf(DumpName2, "pdump_%u.bin", (unsigned int)pID+1);

 FILE *f,*f2;

 f = fopen(DumpName, "wb");
 f2 = fopen(DumpName2, "wb");
 if(!f)
 {
  puts("Could not open dump file1!");
  return 4;
 }
 if(!f2)
 {
  puts("Could not open dump file2!");
  return 4;
 }
 delete pID;

    system("pause");
/////////////////////////////    

 DWORD i, Accessed = 0, Total = 0;
 SIZE_T DataRead;
 const char *w = "sprawdzenie_A";
 int wlen = strlen(w);

 for(i = 0; i < 0x80000000; i+= 0x1000, Total++)
 {
  static unsigned char Data[0x1000];
  if(Total % 256 == 0)
  { printf("Accessing page %.8x... (Accessed pages / Total Pages: %i / %i)\r", i, Accessed, Total);}

  memset(Data, 0, sizeof(Data));
  DataRead = 0;
  if(ReadProcessMemory(pHandletestu, (PVOID)i, Data, sizeof(Data), &DataRead) != 0 && DataRead > 0)
  {
   fwrite(Data, 1, sizeof(Data), f);
   unsigned char *p;
   p=Data;
   while(1) {
     p = (unsigned char*)memchr(p, w[0], sizeof(Data) - (p-Data)); // szukanie pierwszego znaku szukanej wartosci
     if(!p)
     break;

      //if(sizeof(Data) - (p-Data) < wlen) { // czesc jest w nastepnej porcji //prawdopodobienstwo na to 0,025% ??
      //   i += (p-Data);
      // cout<<" czesc jest w nastepnej porcji "<<i<<endl;
      // system("pause");
      //  ReadProcessMemory(pHandletestu, (PVOID)i, Data, sizeof(Data), &DataRead) ;
      //  p = Data;
      // }

     if(!memcmp(p, w, wlen)) 
      {
        //* znalezione 
        cout<<endl<<endl<<p;
        cout<<" dla i = "<< hex <<i<<dec<<" "<<i<<endl;
        fwrite(p, 1, wlen, f2);
        system("pause");
        break;
      }
     p++;
   }
   Accessed++;
  }
 }

    cout<<endl;
    system("pause");
////////////////////////////////////////////

 fclose(f);
 CloseHandle(pHandletestu);
 printf("\nDone!\n");
  return 0;
}
edytowany 1x, ostatnio: rewertyn, 2011-08-29 20:59

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0