Delphi - Readprocessmemory

0

Witam wiem że temat był powielany wiele razy ale cały czas ale nigdzie NIE MA napisanego jasno a mianowicie jak dokładnie pobrać wartość z pamięci innego okna…

 1. Potrzebujemy jego uchwyt
 2. Używamy polecania readprocessmemory

A tak wygląda sprawa w praktyce :/ a to mój kod zastanawiam się co źle zrobiłem na początku dałem value:=111; by sprawdzić jaka będzie wartość wyjściowa na labelach i jest niestety taka sama… nie pobiera nic z pamięci jakaś sugestia? A oto kod:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;  Label2: TLabel;  Label3: TLabel;  Label4: TLabel;  Label5: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 testa:integer;

implementation

{$R *.dfm}

function ReadMemInteger(Address: Cardinal): Cardinal; //Read adress:value
 var
  ProcId: Cardinal;
  tProc: THandle;
  NBR: Cardinal;
  value:Cardinal;
begin
  value:=111;
  GetWindowThreadProcessId(FindWindow('Notepad.exe',Nil), @ProcId); //uchwyt notepad
  tProc:= OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, ProcId); //otwarcie pamieci
  ReadProcessMemory(tProc, Ptr(Address), @value, 4, NBR); //pobranie wartosc z adresu
  CloseHandle(tProc); //zamniecie
  Result:=value; //value jako wynik funcji
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 begin
  label1.Caption:=inttostr(ReadMeminteger($00010000));
  label2.Caption:=inttostr(ReadMeminteger($00010010));
  label3.Caption:=inttostr(ReadMeminteger($00010020));
  label4.Caption:=inttostr(ReadMeminteger($00010030));
  label5.Caption:=inttostr(ReadMeminteger($00010040));
 end;

 end.
0

Błędnie używasz funkcji FindWindow powinno być:

GetWindowThreadProcessId(FindWindow(nil, 'Bez tytułu - Notatnik'), @ProcId); 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0