Problem ze zwalnianiem pamięci

0

Witam! mam napisac w MFC program, który wczytuje wektory z pliku, wykonuje na nich obliczenia, a nastepnie zapisuje wynik do pliku. Niestety problem jest taki, że dostaję błąd "out of memory" przy wczytywaniu, nie wiem, gdzie zrobiłem błąd w kodzie... pomożecie mi go znaleźć?


//klasa wektorów
#ifndef WEKTORY
#define WEKTORY
#include "stdafx.h"

class Vec
{
  char Naz[4];      
  int n;         
  double* A;       
  static int p;      
  static double x;    

public:
  Vec();                             
  Vec(char* a, int nn, double* wspolrzedne); 
  Vec(const Vec &v);
  ~Vec();                 
  void Set(char* a, int nn, double* wspolrzedne);       
  void nazwa(char* nazwa);                
  void SetPrec(int precyzja);

  friend ostream & operator << (ostream &wyjscie, const Vec &vec);  
  Vec operator + (const Vec& v);                   
  Vec operator - (const Vec& v);                   
  Vec &operator = (const Vec& v);                   
  double operator * (const Vec& v);              
};
#endif WEKTORY

#include "stdafx.h"
#include "Vec.h"
#include "string.h"

Vec::Vec()
{
  strcpy_s(Naz, "000");
  n = 0;
  A = new double[0];
}

Vec::Vec(char* a, int nn, double* wspolrzedne)         
{
  strcpy_s(Naz, a);
  n = nn;
  A = new double[n];
  for(int i = 0; i < n; i++) A[i] = wspolrzedne[i];
}

Vec::~Vec()                         
{
  delete []A;
}

void Vec::Set(char* a, int nn, double* wspolrzedne)           
{
  strcpy_s(Naz, a);
  n = nn;
  A = new double[n];
  for(int i = 0; i < n; i++) A[i] = wspolrzedne[i];
}

int Vec::p = 3;
double Vec::x = 0;

ostream & operator<< (ostream &wyj, const Vec &vec)   
{
  wyj << vec.Naz << "[";
  wyj.precision(vec.p);
  wyj.setf(ios::fixed,ios::floatfield); 
  for(int i = 0; i < vec.n; i++)  
  wyj << " " << vec.A[i]; 
  wyj << " ]";
  return wyj;
}

Vec Vec::operator + (const Vec &v)       
{
  Vec suma;                    
  int x;                   
  if(n > v.n) 
  { 
    suma.n = this->n; 
    x = v.n; 
  }    
  else 
  { 
    suma.n = v.n; 
    x = this->n; 
  };
  suma.A = new double[suma.n];
  for(int i=0; i<suma.n; i++)       
  {
    if(i <= x) suma.A[i] = v.A[i] + this->A[i];
    else 
    {
      if(suma.n == this->n) 
        suma.A[i] = this->A[i];
      else 
        suma.A[i] = v.A[i]; 
    } 
  }
  Vec* wynik = new Vec("suma", suma.n, suma.A);
  return *wynik;
}

Vec Vec::operator - (const Vec& v)
{
  Vec roznica;                    
  int x;                   
  if(n > v.n) 
  { 
    roznica.n = this->n; 
    x = v.n; 
  }    
  else 
  { 
    roznica.n = v.n; 
    x = this->n; 
  }; 
  roznica.A = new double[roznica.n];
  for(int i=0; i<roznica.n; i++)       
  {
    if(i <= x) roznica.A[i] = A[i] - v.A[i];
    else 
    {
      if(roznica.n == this->n) 
        roznica.A[i] = A[i];
      else       
        roznica.A[i] = -v.A[i];
    }
  }
  Vec* wynik = new Vec("roznica", roznica.n, roznica.A);
  return *wynik;
}
double Vec::operator * (const Vec& v)
{
  double wynik = 0;
  int x;                 
  if(n > v.n) x = v.n;          
  else x = this->n; 
  for(int i=0; i<x; i++)         
    wynik += A[i] * v.A[i];
  return wynik;
}

Vec::Vec(const Vec &v) : n(v.n), A(v.A?new double[n]:0) 
{ 
 strcpy_s(Naz, v.Naz);
 if(A)
  for(int i=0; i<n; i++) 
    A[i]=v.A[i];
 else
  n=0;
}  
Vec &Vec::operator = (const Vec &v)
{
  if(&v == this) return *this;      
  delete [] A;
  n = v.n;
  A = new double[n];
  if(A)
    for(int i = 0; i < n; i++) 
      A[i] = v.A[i];
  else n = 0;
  return *this;
}

void Vec::nazwa(char *nazwa)
{
  strcpy_s(Naz, nazwa);
}

void Vec::SetPrec(int prec)
{
  p = prec;
}
//onclicked ok
void CBartosz_Sobierajski_cw_6Dlg::OnBnClickedOk()
{
  UpdateData();
  ifstream load(wejscie); 
  if(load){
    int il_wekt; 
    char Nazwa[4]; 
    int il_wspolrz;
    load >> il_wekt;    
    load.get();
    Vec* wektory = new Vec[il_wekt];
    for(int j=0; j<il_wekt; j++){
      load.getline(Nazwa, 4, ' ');              
      load >> il_wspolrz;             
      double* wspolrzedne = new double[il_wspolrz];  
      for(int i=0; i<il_wspolrz; i++){
        load >> wspolrzedne[i]; 
        load.get();
      }
      wektory[j].Set(Nazwa, il_wspolrz, wspolrzedne);
    }
    wektory[0].SetPrec(prec);
    ofstream save(wyjscie); 
    save << "Dane o wektorach: " << endl; 
    for(int i = 0; i < il_wekt; i++)
    {
      save << wektory[i] << endl; 
    }
    save << endl;
    if(tryb==1){
      Vec suma;          
      for(int i=0; i<il_wekt; i++)
        suma = suma + wektory[i];
      suma.nazwa("S"); 
      save << "Suma wektorow: " << "\t\t"; 
      save << suma << endl;
    }
    if(tryb==2){
      Vec roznica = wektory[0];
      for(int i=1; i<il_wekt; i++)
      roznica = roznica - wektory[i];
      roznica.nazwa("R");         
      save << endl << "Roznica wektorow: " << "\t";
      save << roznica << endl;
    }
    if(tryb==3){
      double il_skal;
      for(int i=1; i<il_wekt; i++)
      il_skal = wektory[0] * wektory[1];
      save << endl << "Iloczyn skalarny wektorow: " << il_skal; 
    }

  }
  else {((CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT1))->SetWindowText(_T("BRAK PLIKU O TEJ NAZWIE!"));}
  //OnOK();

} 
0
 1. w Vec::Set cieknie ci pamięć!
 2. przypisujesz za długi string ("roznica", "suma")) do Vec::Naz (dałeś ograniczenie do 3 znaków - pamiętaj o zerze kończącym ciąg znaków). Użyj std:string będzie bezpiecziej!
0
MarekR22 napisał(a)
 1. w Vec::Set cieknie ci pamięć!

Gdzie dokładnie cieknie mi pamięć?
Wcześniej używałem

 sum.n = this->n;

ale to chyba źle dla hermetyzacji prawda? Zwłaszcza, że ta klasa ma być bazowa dla klasy macierzy później
czy powinno być teraz

sum.n=this->nn
0

przykład:

double tab[] = {22.0, 23.4};
Vec a("a", 2, tab);
a.Set("b", 1, tab); // i tu alokuje nową pamięć a nie zwalnia starej
0

W funkcji set mam

  delete []A;
       //tu powinien byc nul ale nie wiem jak go przypisac np. A[] = NULL; ??
  strcpy_s(Naz, a);
  n = nn;
  A = new double[n];
  for(int i = 0; i < n; i++) A[i] = wspolrzedne[i];

tyle że nie umiem przypisać nulla do tego co zostało w tych komórkach - pomożecie mi to zrobic?

0

if(A) delete[] A;

0

Ok dzięki śmiga już:)

A czy tutaj:


Vec::~Vec()                                                    
{
    delete []A;
}

nie powinno być przypisania do NULL po usunięciu obiektu? Coś tam pamiętam z wykładu, że jeśli nie będzie to poleci bania:)

Jak to zrobić? Wystarczy


Vec::~Vec()                                                    
{
    delete []A;
    A = NULL;
}

?

0
_13th_Dragon napisał(a)

if(A) delete[] A;

Ten if jest zbędny, operatory delete z definicji podejmują akcje jedynie dla nie-NULL pointerów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0