Mam maly problem z ponizszym programem :P mianowicie nie wiem czemu nie dodaje mi nic do listy :/ ponadto przy kompilacji wywala kila warningow typu

warning: format ‘%s’ expects type ‘char *’, but argument 2 has type ‘char (*)[30]’

nie wiem gdzie popelniam blad:/ problem zapewne tkwi w funkcji dodaj

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct EListy {
 int id;
 char imie[20];
 char nazwisko[30];
 char data[10];
 char miasto[20];
 int nr_telefonu;
 struct EListy *next;
};

void dodaj(struct EListy *lista, char imie_[20], char nazw_[30], char data_[10], char miasto_[20], int nr_tel_) 
{
 struct EListy *wsk, *nowy;
 wsk = lista;
 while (wsk->next != NULL)
  {
    wsk = wsk->next;  
  }
 nowy = (struct EListy*)malloc(sizeof(struct EListy));
 memcpy(nowy -> imie,imie_,20);
 memcpy(nowy -> nazwisko,nazw_,30);
 memcpy(nowy -> data,data_,10);
 memcpy(nowy -> miasto,miasto_,20);
 if (wsk==NULL) {
 nowy -> id     = 1;
 } else {
 nowy -> id     = wsk->id + 1;
 }
 nowy -> nr_telefonu = nr_tel_;
 nowy -> next    = NULL;
 wsk -> next    = nowy;
}

void zapisz_do_pliku(struct EListy *lista)
{
 struct EListy *wsk;
 FILE *plik;
 plik = fopen("baza.txt","w");

 while (wsk->next != NULL)
  { 
   //zapis do pliku
   fprintf(plik,"%d %s %s %s %s %s %d", wsk->id, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->data, wsk->miasto, wsk->nr_telefonu);
   wsk = wsk->next;
  }
}

void odczyt_z_pliku(struct EListy *lista)
{
 int id,nrtel;
 char imie,nazw,data,miasto;
 struct EListy *nowy, *wsk=lista;
 FILE *plik;
 plik = fopen("baza.txt","r");

 while (!EOF)
  { 
   //odczyt z pliku
   while (wsk->next != NULL)
    {
     wsk = wsk->next;  
    }
    nowy = malloc(sizeof(struct EListy));
    nowy -> next    = NULL;
    wsk -> next    = nowy;
    fscanf(plik,"%d %s %s %s %s %d", wsk->id, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->data, wsk->miasto, wsk->nr_telefonu);
    
  }
}

void wypisz_liste(struct EListy *lista)
{
 struct EListy *wsk = lista;
  while(wsk->next != NULL)
   { 
	  printf("ID: %d\n Imie: %s\n Nazwisko: %s\n Data ur: %s\n Miasto: %s\n Telefon: %d",wsk->id,wsk->imie,wsk->nazwisko,wsk->data,wsk->miasto,wsk->nr_telefonu);
 	  wsk = wsk->next;
   }
}

void usun_z_listy(struct EListy *lista, char naz[])
{
 struct EListy *wsk=lista;
 while (wsk->next != NULL)
  {
   if (wsk->next->nazwisko == naz)
    {
     struct EListy *UsuwanyE=wsk->next;
	   wsk->next = UsuwanyE->next;
	   free(UsuwanyE);
    } else
    {
     wsk = wsk->next;
    }
  }
}

void szukaj(struct EListy *lista, char naz[])
{
 struct EListy *wsk=lista;
 while(wsk->next != NULL)
   {
    if(wsk->nazwisko == naz) {
     printf("ID: %d\n Imie: %s\n Nazwisko: %s\n Data ur: %s\n Miasto: %s\n Telefon: %d", wsk->id, wsk->imie, wsk->nazwisko, wsk->data, wsk->miasto, wsk->nr_telefonu); 
     break;
    } else {
     wsk = wsk->next;
    }
   }
}

int main()
{ 
 struct EListy *NL;
 int a, tel;
 char imie[20],nazw[30],datau[10],miasto[20];
 NL = malloc(sizeof(struct EListy));
 odczyt_z_pliku(NL);
 do {
 printf("1. Dodaj do bazy\n2.Szukaj\n3. Usun\n4. Zapisz\n5. Wypisz\n6. Zakoncz\n\nCo chcesz zrobic: ");
 scanf("%d", &a);
 
  switch (a) {
   case 1: 
    {
      printf("\nImie: ");
      scanf("%s", &imie);
      printf("\nNazwisko: ");
      scanf("%s", &nazw);
      printf("\nData Urodzenia (MM-DD-RRRR): ");
      scanf("%s", &datau);
      printf("\nMiasto: ");
      scanf("%s", &miasto);
      printf("\nTelefon: ");
      scanf("%d", &tel);
	  //printf("aasdf");
      dodaj(NL,imie,nazw,datau,miasto,tel);
	  //printf("1234567587765");
      break;
	}
   case 2: 
	{
      printf("\nPodaj nazwisko szukanej osoby: ");
      scanf("%s", &nazw);
      szukaj(NL,nazw);
      break;
	}
   case 3: 
	{
      printf("\nPodaj nazwisko osoby,ktora chcesz usunac: ");
      scanf("%s", &nazw);
      usun_z_listy(NL,nazw);
      break;
	}
   case 4: 
	{
      zapisz_do_pliku(NL);
      break;
	}
   case 5: 
	{
      wypisz_liste(NL);
      break;
	}
   case 6: 
	{
      zapisz_do_pliku(NL);
      break;
	}
   default:
	{
      zapisz_do_pliku(NL);
      break; 
	}
  }
 } while(a!=6);
 
}