Witam.

Chciałem napisać grę kółko i krzyżyk umożliwiającą grę w sieci, dla dwóch osób.

Mam kłopoty z zaimplementowaniem obsługi sieci, aby te programy się widziały, niestety nie udaje mi się.

Najpierw staram się utworzyć serwer i nasłuchiwać połączenia, aby znaleźć drugiego gracza, który się próbuje połączyć na odpowiednim porcie:

class Net
{
 private:
  WSADATA wsaData;
  SOCKET s, sock;

 public:
  Net()
  {
    int iResult = WSAStartup( MAKEWORD(2,2), &wsaData );
    if ( iResult != NO_ERROR ) throw "Wystąpił błąd przy WSASTARTUP";
    s = 0;
    sock = 0;
  }

  SOCKET ZwrocSocket() {return s;}

  SOCKET Utworz_socket()
  {
   //SOCKET soket;
   struct sockaddr_in addr;
   struct hostent *hp;

   if ( (hp = gethostbyname("127.0.0.1")) == 0) throw "Wystąpił bład przy adresie";

   else
   {
    memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
    memcpy((char *)&addr.sin_addr, hp->h_addr, hp->h_length);
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_port = htons(30000);

    s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    if (connect(s, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) != 0) throw "Wystąpił bład przy sokecie";

    else return s;
   }
  }

  SOCKET Serwer()
  {
   struct sockaddr_in sin;
   memset( &sin, 0, sizeof(sin) );
   sin.sin_family = AF_INET;
   sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
   sin.sin_port = htons(30000);
   while (s == 0)
     {
   if ( bind(sock,(struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) != SOCKET_ERROR )
   {
    if ( listen(sock, 2) != SOCKET_ERROR )
     {
     s = accept(sock,NULL,NULL);
     }
    //  else throw "Blad przy listen";
   }
  //   else throw "Blad bind";
   }
   return s;
  }

  void Zamknij_polaczenie()
  {
   closesocket(s);
   WSACleanup();
  }
};

void __fastcall TPlansza::Button1Click(TObject *Sender)
{

  net = new Net;
  watek = CreateThread(NULL,0,ZnajdzHost, (LPVOID) 0,0,&idwatku);
}

DWORD WINAPI ZnajdzHost( LPVOID lpParam )
 {
 while(net->Serwer() == 0);
 Plansza->Status->Lines->Add((AnsiString)net->ZwrocSocket());
 return 0;
 }

I klient, który próbuje się połączyć:

int main(int argc, char* argv[])
{
 WSADATA wsaData;
 SOCKET s=0;
 bool koniec = false;
 char wybor;

 int iResult = WSAStartup( MAKEWORD(2,2), &wsaData );
 if ( iResult != NO_ERROR ) cout<<"Blad iresult";

 struct sockaddr_in addr;
 struct hostent *hp;

 while (koniec == false)
 {
  cout<<"Poczatkowa wartosc zmiennej s = "<<s<<"\n\n";

 if ( (hp = gethostbyname("127.0.0.1")) == 0) cout<<"Wystąpił bład przy adresie\n\n";
 else
  {
  memset(&addr, 0, sizeof(struct sockaddr_in));
  memcpy((char *)&addr.sin_addr, hp->h_addr, hp->h_length);
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_port = htons(30000);

  s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
  if (connect(s, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) != 0) cout<<"Nie udalo sie polaczenie\n\n";
  }

  cout<<"Koncowa wartosc zmiennej s = "<<s<<"\n\n";
  cout<<"Czy zakonczyc [t/n]";
  cin>>wybor;
  if(wybor == 't') koniec = true;
 }

  return 0;
}

Ps. Wiem, że kod wygląda dziwnie, ale zależy mi na tym, aby się to ze sobą połączyło, a potem będzie wszystko przepisywane i optymalizowane.