[pytanie] wprowadzanie typu INT do bazy danych

Odpowiedz Nowy wątek
2007-07-09 18:28
0

Poniższy program opiera się wyłącznie na wprowadzaniu typu char. Co zrobić, zeby numer telefonu można było wpisywać tylko numerycznie? Wiem, ze char akceptuje wszystko ale mi chodzi o to, zeby inne znaki niz cyfry były odrzucane przez program.

/* * * * * * * * * * * * * Pliki naglowkowe * * * * * * * * * * * * */

#include <stdio.h>  /* Standardowe funkcje wejscia/wyjscia */
#include <string.h>  /* Funkcje przetwarzania tekstu */
#include <stdlib.h>  /* Makrodefinicje EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE,
             funkcja system */
#include <ctype.h>  /* toupper */

/* * * * * * * * * * * * * * Komentarz ogolny * * * * * * * * * * * */

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Nazwa:   KSIAZKA TELEFONICZNA wersja ANSI-C 0.8d (DOS/UNIX)  *
 * Autor:   Piotr Grabowski [email protected] www.kursc.prv.pl  *
 * Opis:   Program umozliwia wprowadzanie, wyszukiwanie,     *
 *       usuwanie, sortowanie oraz przechowywanie w pliku   *
 *       danych o numerach telefonicznych           *
 * Data:   10.2000                        *
 * Copyright: public domain                     *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

/* * * * * * * * * Makrodefinicje i definicje struktur * * * * * * * */

/* starsze kompilatory */
#ifndef EXIT_SUCCESS
#define EXIT_SUCCESS 0
#endif
#ifndef EXIT_FAILURE
#define EXIT_FAILURE 1
#endif

#define MAX  30  /* Maksymalna liczba wpisow w bazie danych */
#define INPUT 4  /* Maksymalna dlugosc wprowadzanego indeksu */
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define DOS  /* Wybierz syst. oper.: DOS lub UNIX (ANSI - zaden) */

typedef short int BOOL;  /* Definicja relacji */

typedef struct    /* Definicja typu strukturalnego telefony  */
{
  char personalia[50];  /* Nazwisko i imie, firma lub pseudonim */
  char adres[50];     /* Miejscowosc             */
  char telefon[20];    /* Numer telefonu            */
} telefony;

/* * * * * * * * * * * * * Prototypy funkcji * * * * * * * * * * * * */

void /*inline*/ wyczysc_ekran(void); /* Czysci ekran monitora    */
void /*inline*/ potwierdzenie(void); /* Wyswietla komunikat koncowy */
int wszystkie_wpisy(void);  /* Listuje wszystkie wpisy w bazie   */
int dane_osoby(void);    /* Prezentuje dany wpis         */
int szukaj_wpisu(void);   /* Przeszukuje baze           */
int dodaj_wpis(void);    /* Dodaje nowy wpis           */
int usun_wpis(void);     /* Usuwa wpis              */
int zachowaj_baze(void);   /* Zapisuje baze danych do pliku    */
int wczytaj_baze(void);   /* Laduje baze z pliku do pamieci    */
void sortuj_baze(void);    /* Sortuje baze wg pola personalia   */
void info(void);       /* Wyswietla informacje o programie   */

/* * * * * * * * * * * * * Zmienne globalne * * * * * * * * * * * * */

telefony baza[MAX];  /* Zmienna strukturalna baza */
int numer = 0;    /* Licznik wszystkich wpisow */

/* * * * * * * * * * * * * F u n k c j e * * * * * * * * * * * * * * */

void /*inline*/ wyczysc_ekran(void)
{
#ifdef DOS
  system("cls");
#elif UNIX
  system("clear");
#else
 #define ROWS 40
  for (int i = 0; i < ROWS; i++)
    printf("\n");  /* Wyswietl puste linie */
 #undef ROWS
#endif
}

void /*inline*/ potwierdzenie(void)
{
#ifdef DOS
  printf("\n  ");
  system("pause");
#else
  printf("\n  Nacisnij ENTER, aby kontynuowac...");
  while (getchar() != '\n');
#endif
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Glowna funkcja int main(void)              *
 *                             *
 * zadania: wyswietlanie glownego menu programu;      *
 *     wywolywanie odpowiednich funkcji -       *
 *     modulow programu.               *
 *                             *
 * argumenty przekazywane: brak              *
 * argumenty zwracane do systemu: kod pomyslnego      *
 *          zakonczenia programu (EXIT_SUCCESS) *
 *                             *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int main(void)
{
char wybor;

  do /* Petla do-while musi wykonac sie przynajmniej raz */
  {
    /* Menu glowne programu */
    wyczysc_ekran();

    printf("\n  KSIAZKA TELEFONICZNA wersja ANSI-C 0.8d \n\n");

    printf("  [1] Wyswietl wszystkie wpisy w bazie  \n\n"
        "  [2] Przedstaw informacje o osobie   \n\n"
        "  [3] Znajdz wpis w bazie danych     \n\n"
        "  [4] Dodaj wpis do bazy danych     \n\n"
        "  [5] Usun wpis z bazy          \n\n"
        "  [6] Zachowaj baze danych        \n\n"
        "  [7] Zaladuj baze danych        \n\n"
        "  [8] Sortowanie bazy danych       \n\n"
        "  [9] Informacje o programie       \n\n"
        "  [0] Wyjscie              \n\n");

    /* Pobierz dane od uzytkownika */
    printf("  Twoj wybor: ");
    wybor = getchar();
    fflush(stdin);  /* Wyczysc bufor klawiatury */

    wyczysc_ekran();

    /* Wywolanie funkcji w zaleznosci od wyboru uzytkownika */
    switch (wybor)
    {
      case '1' : wszystkie_wpisy();
        break;
      case '2' : dane_osoby();
        break;
      case '3' : szukaj_wpisu();
        break;
      case '4' : dodaj_wpis();
        break;
      case '5' : usun_wpis();
        break;
      case '6' : zachowaj_baze();
        break;
      case '7' : wczytaj_baze();
        break;
      case '8' : sortuj_baze();
        break;
      case '9' : info();
        break;
      case '0' :
        break;
      default :
      {
        printf("\n  Nie ma takiej opcji! \n");
        potwierdzenie();
      }
        break;
    }
  } while (wybor != '0');

  printf("\n  ZAMYKANIE PROGRAMU \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int wszystkie_wpisy(void)              *
 *                               *
 * zadania: wyswietlanie wszystkich wpisow w bazie       *
 *                               *
 * argumenty przekazywane: brak                *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:          *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : baza danych nie jest pusta     *
 * lub                             *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): w bazie nie ma zadnych wpisow *
 *                               *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int wszystkie_wpisy(void)
{
int i;   /* Zmienna pomocnicza - indeks petli */

  printf("\n  WYKAZ WSZYSTKICH WPISOW \n");

  if (numer == 0)  /* Nie ma zadnego wpisu! */
  {
    printf("\n  Baza danych jest pusta"
        " lub nie zostala zaladowana z pliku! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Wyswietl wszystkie osoby wraz z numerami ich indeksow */
  for (i = 0; i < numer; i++)
  {
    printf("\n  %d  %s", i+1, baza[i].personalia);

    /* Zatrzymaj program po zapelnieniu ekranu */
    if ((i + 1)%10 == 0)
    {
      potwierdzenie();
      wyczysc_ekran();
    }
  }
  printf("\n  Koniec danych \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int dane_osoby(void)                 *
 *                                *
 * zadania: wyswietlanie informacje o wpisie           *
 *     odpowiadajacemu podanemu indeksowi          *
 *                                *
 * argumenty przekazywane: brak                 *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:           *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : podany indeks istnieje w bazie    *
 * lub                              *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): podany indeks jest niepoprawny *
 *                                *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int dane_osoby(void)
{
char wpis[INPUT];    /* Tekst wpisany przez uzytkownika */
int index;       /* Wpis do prezentacji       */

  printf("\n  PREZENTOWANIE DANYCH \n");

  printf("\n  Wprowadz indeks osoby: ");
  index = atoi(gets(wpis));  /* Konwersja typu danych */

  if (index < 1 || index > numer) /* Nie ma takiego indeksu! */
  {
    printf("\n  Indeks nie jest poprawny! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }
  /* Drukuj dane na ekranie */
  printf("\n  Nazwisko i imie: %s", baza[index - 1].personalia);
  printf("\n  Miejscowosc:   %s", baza[index - 1].adres);
  printf("\n  Telefon:     %s", baza[index - 1].telefon);

  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int szukaj_wpisu(void)              *
 *                              *
 * zadania: wyszukanie informacje w bazie -         *
 *     podanego nazwiska lub miejscowosci        *
 *                              *
 * argumenty przekazywane: brak               *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:         *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : znaleziono minimum jeden wpis   *
 * lub                            *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): nic nie zostalo znalezione *
 *                              *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int szukaj_wpisu(void)
{
char szukana[30];   /* Szukane nazwisko lub miejscowosc */
int index, k = 0;   /* Zmienne pomocnicze        */

  printf("\n  WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BAZIE \n");

  printf("\n  Wprowadz nazwisko lub miejscowosc do wyszukania: ");
  gets(szukana);
  wyczysc_ekran();
  for (index = 0; index < numer; index++)
  {
    /* Wyswietlanie informacji o wyszukanych wpisach */
    if (strstr(baza[index].personalia, szukana)
      || strstr(baza[index].adres, szukana))
    {
      printf("\n  Nazwisko i imie: %s", baza[index].personalia);
      printf("\n  Miejscowosc:   %s", baza[index].adres);
      printf("\n  Telefon:     %s", baza[index].telefon);
      printf("\n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~");
      k++;
      /* Zatrzymaj program po zapelnieniu ekranu */
      if (k%3 == 0)
      {
        potwierdzenie();
        wyczysc_ekran();
      }
    }
  }
  if (k == 0) /* Brak rezultatow! */
  {
    printf("\n  Nie znaleziono zadnego wpisu! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  printf("\n  To wszystkie wpisy jakie znaleziono! \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int dodaj_wpis(void)               *
 *                              *
 * zadania: dodawanie nowego wpisu do bazy danych      *
 *                              *
 * argumenty przekazywane: brak               *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:         *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : dodano nowe informacje do bazy  *
 * lub                            *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): baza nie zostala zmieniona *
 *                              *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int dodaj_wpis(void)
{
  printf("\n  DODAWANIE WPISU DO BAZY DANYCH \n");

  if (numer >= MAX)     /* Baza danych jest pelna! */
  {
    printf("\n  Baza danych jest pelna! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Pobierz od uzytkownika wszystkie informacje o osobie */
  /* Sprawdz czy wpisy nie sa za dlugie */
  do
  {
    printf("\n  Nazwisko i imie: ");
    gets(baza[numer].personalia);
    if (strlen(baza[numer].personalia) > 48)
      printf("\n  Mozna wpisac maksymalnie 48 znakow! \n");
  } while (strlen(baza[numer].personalia) > 48);

  do
  {
    printf("\n  Miejscowosc:   ");
    gets(baza[numer].adres);
    if (strlen(baza[numer].adres) > 48)
      printf("\n  Mozna wpisac maksymalnie 48 znakow! \n");
  } while (strlen(baza[numer].adres) > 48);

  do
  {
    printf("\n  Telefon:     ");
    gets(baza[numer].telefon);
    if (strlen(baza[numer].telefon) > 18)
      printf("\n  Mozna wpisac maksymalnie 18 znakow! \n");
  } while (strlen(baza[numer].telefon) > 18);

  /* Nic nie wpisano w polu Nazwisko i imie lub Telefon */
  if ((strlen(baza[numer].telefon) == 0)
    || (strlen(baza[numer].personalia) == 0))
  {
    printf("\n  Wpis nie zostal dodany do bazy danych!"
        "\n  Musi zostac podane nazwisko i numer telefonu! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Do kazdego pola dodaj znacznik konca lini */
  strcat(baza[numer].personalia, "\n");
  strcat(baza[numer].adres, "\n");
  strcat(baza[numer].telefon, "\n");

  numer++;  /* Zwieksz liczbe wpisow o jeden */
  printf("\n  Wpis zostal dodany do bazy danych! \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int usun_wpis(void)                *
 *                              *
 * zadania: usuwanie wpisu z bazy danych           *
 *                              *
 * argumenty przekazywane: brak               *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:         *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : usunieto informacje z bazy    *
 * lub                            *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): baza nie zostala zmieniona *
 *                              *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int usun_wpis(void)
{
char wpis[INPUT];    /* Tekst wpisany przez uzytkownika */
int kasuj_nr;      /* Wpis do usuniecia        */

  printf("\n  USUWANIE WPISU Z BAZY \n");

  printf("\n  Podaj indeks wpisu do usuniecia: ");
  kasuj_nr = atoi(gets(wpis));  /* Konwersja typu danych */

  /* Nie ma takiego wpisu! */
  if ((kasuj_nr < 1) || (kasuj_nr > numer))
  {
    printf("\n  Nie ma w bazie wpisu o takim indeksie! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Usuwanie - przeindeksowanie bazy */
  while ((kasuj_nr - 1) < numer)
  {
    baza[kasuj_nr - 1] = baza[kasuj_nr];
    kasuj_nr++;
  }

  numer--;
  printf("\n  Wpis zostal usuniety \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int zachowaj_baze(void)             *
 *                             *
 * zadania: zapisywanie bazy danych do pliku telefony.dbs *
 *                             *
 * argumenty przekazywane: brak              *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:        *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : baza zostala zapisana      *
 * lub                           *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): baza nie zostala zapisana *
 *                             *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int zachowaj_baze(void)
{
FILE *PlikBazy;  /* Wskaznik do pliku bazy */
int i;       /* Zmienna pomocnicza   */
char znak;

  printf("\n  ZAPISYWANIE DANYCH DO PLIKU telefony.dbs \n");

  printf("\n  Jestes pewien? [T]ak/[N]ie ");
  znak = getchar();
  fflush(stdin);
  if (toupper(znak) != 'T')
  {
    printf("\n  Baza danych nie zostala zapisana \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  PlikBazy = fopen("telefony.dbs", "w" ); /* Otworz do pisania */

  /* Nie mozna otworzyc pliku telefony.dbs! */
  if (PlikBazy == NULL)
  {
    printf("\n  Nie mozna otworzyc pliku bazy danych! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Zapisz aktualna liczbe osob w bazie */
  fprintf(PlikBazy, "%d\n", numer);

  /* Zachowaj reszte danych */
  for (i = 0; i < numer; i++)
  {
    fputs(baza[i].personalia, PlikBazy);
    fputs(baza[i].adres, PlikBazy);
    fputs(baza[i].telefon, PlikBazy);
  }

  printf("\n  Baza danych zostala zachowana! \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja int wczytaj_baze(void)             *
 *                             *
 * zadania: wczytywanie bazy danych z pliku telefony.dbs  *
 *                             *
 * argumenty przekazywane: brak              *
 * argumenty zwracane  : kod zakonczenia:        *
 * EXIT_SUCCESS (sukces) : baza zostala zapisana      *
 * lub                           *
 * EXIT_FAILURE (niepowodzenie): baza nie zostala zapisana *
 *                             *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

int wczytaj_baze(void)
{
FILE *PlikBazy;  /* Wskaznik do pliku bazy */
int i;       /* Zmienna pomocnicza   */

  printf("\n  WCZYTYWANIE DANYCH Z PLIKU telefony.dbs \n");

  /* Otworz plik tylko do odczytu */
  PlikBazy = fopen("telefony.dbs", "r");

  /* Nie mozna otworzyc pliku telefony.dbs!*/
  if (PlikBazy == NULL)
  {
    printf("\n  Nie mozna otworzy pliku bazy danych! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Czytaj z pliku aktualna liczbe wpisow w bazie */
  fscanf(PlikBazy, "%d\n", &numer);
  if (numer > MAX)
  {
    printf("\n  W bazie danych jest za duzo wpisow! \n");
    potwierdzenie();
    return EXIT_FAILURE;
  }

  /* Czytaj reszte danych z pliku */
  for (i = 0; i < numer; i++)
  {
    fgets(baza[i].personalia, 50, PlikBazy);
    fgets(baza[i].adres, 50, PlikBazy);
    fgets(baza[i].telefon, 20, PlikBazy);
  }

  printf("\n  Baza danych zostala zaladowana! \n");
  potwierdzenie();
  return EXIT_SUCCESS;
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja void sortuj_baze(void)             *
 *                             *
 * zadania: Sortowanie babelkowe pol            *
 *     personalia z tablicy baza           *
 *                             *
 * argumenty przekazywane: brak              *
 * argumenty zwracane  : brak              *
 *                             *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

void sortuj_baze(void)
{
char temp[50];
BOOL chaos = TRUE;
int i;

  printf("\n  SORTOWANIE BAZY DANYCH \n");

  while (chaos != FALSE)
  {
    chaos = FALSE;
    for (i = 0; i < (numer - 1); i++)
    {
      if (strcmp(baza[i].personalia, baza[i+1].personalia) == TRUE)
      {
        /* Personalia */
        strcpy(temp, baza[i].personalia);
        strcpy(baza[i].personalia, baza[i+1].personalia);
        strcpy(baza[i+1].personalia, temp);
        /* Adres */
        strcpy(temp, baza[i].adres);
        strcpy(baza[i].adres, baza[i+1].adres);
        strcpy(baza[i+1].adres, temp);
        /* Telefon */
        strcpy(temp, baza[i].telefon);
        strcpy(baza[i].telefon, baza[i+1].telefon);
        strcpy(baza[i+1].telefon, temp);

        chaos = TRUE;
      }
    }
  }
  printf("\n  Baza danych zostala posortowana! \n");
  potwierdzenie();
}

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 * Funkcja void info(void)                 *
 *                             *
 * zadania: prezentowanie informacji o programie      *
 *                             *
 * argumenty przekazywane: brak              *
 * argumenty zwracane  : brak              *
 *                             *
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

void info(void)
{
  printf("\n  INFORMACJE O PROGRAMIE \n");

  printf("\n  Nazwa:  Ksiazka telefoniczna wersja ANSI-C 0.8d"
      "\n  Autor:  Piotr Grabowski [email protected] www.kursc.prv.pl"
      "\n  Opis:   Program umozliwia wprowadzanie, usuwanie,"
      "\n       wyszukiwanie, sortowanie oraz przechowywanie"
      "\n       w pliku danych o numerach telefonicznych"
      "\n  Data:   10.2000"
      "\n  Licencja: public domain \n");

  printf("\n  Jeszcze do zrobienia: \n"
      "\n  1) Wybor pliku do zapisu"
      "\n  2) Opcja programu - pomoc \n");

  printf("\n  Poprawiono juz do tej wersji: \n"
      "\n  1) Blad zwiazany z buforem klawiatury"
      "\n  2) Bledy zapisu i odczytu danych z pliku"
      "\n  3) Wiele innych niedociagniec... \n");

  potwierdzenie();
}
/* * * * * * * * * * * * KONIEC PLIKU telefony.c * * * * * * * * * */

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 19:54
_amator
0

Wystarczy sprawdzić to co zostało wprowadzone w funkcji: int dodaj_wpis(void) dla baza[numer].personalia, można to zrobić np w ten spoób:
do
{
printf("\n Nazwisko i imie: ");
gets(baza[numer].personalia);

      if (strlen(baza[numer].personalia) > 48)
          printf("\n  Mozna wpisac maksymalnie 48 znakow! \n");
  } while (strlen(baza[numer].personalia) > 48);

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 19:59
0

Co zrobić, zeby numer telefonu można było wpisywać tylko numerycznie?

  char* ptr;
  do
  {
    ptr=text;
    scanf("%19s",baza[numer].telefon);
    while(isdigit(*ptr)&&*ptr)++ptr;
    if(*ptr)printf("\n  zły format numeru!!! \n");
  }while(*ptr);

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 20:02
_amator
0

sorry mam mały problem z edycja jeszcze raz:
Wystarczy sprawdzić to co zostało wprowadzone w funkcji: int dodaj_wpis(void) dla baza[numer].personalia, można to zrobić np w ten spoób:
do
{

      printf("\n  Telefon:     ");
      gets(baza[numer].telefon);
      if (!sprawdz(baza[numer].telefon))
          printf ("\n Bledny numer \n");
      if (strlen(baza[numer].telefon) > 18)
          printf("\n  Mozna wpisac maksymalnie 18 znakow! \n");
  } while (strlen(baza[numer].telefon) > 18 || !sprawdz (baza[numer].telefon));

int sprawdz (char *ptr) {

  for ()

}

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 20:24
0

idąc metodą 0x666 po wstawieniu kodu do DEV-C++ w linijce

        ptr=text;

program pokazuje komunikat:

In function dodaj_wpis': text' undeclared (first use in this function)

natomiast przy wersji amatora problem pojawia sie w linijce:

int sprawdz (char *ptr) {

a mianowicie chodzi o komunikat "syntax error before ")" token"

co moze tu stanowic prolbem?:/

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 20:44
0
bart87 napisał(a)

idąc metodą 0x666 po wstawieniu kodu do DEV-C++ w linijce


ptr=text;
> 
> program pokazuje komunikat: 
> 
> In function `dodaj_wpis': 
> `text' undeclared (first use in this function)

AAaaa daj
```cpp
char* ptr=baza[numer].telefon;

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 21:15
0

Poprzedni problem zniknął, natomiast pojawił sie problem tego typu: Wystąpił problem z aplikacją Telefony.exe i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty. Mam do wyboru opcje: wyslij raport o błędach albo nie wysyłaj (kto ma XPka to wie o co chodzi ;) )

Pozostało 580 znaków

2007-07-09 22:41
0

Ogólnie to zamiast gets użyj scanf z ograniczeniem string'a (tak jak podałem w kodzie powyżej).

Takie coś:

gets(baza[numer].personalia);
if(strlen(baza[numer].personalia) > 48)
 [...]

przy wpisaniu powyżej 50 znaków spowoduje zapis poza tablicą, a to jest (dość perfidny) błąd.

Pozostało 580 znaków

2007-07-10 10:41
0

czyli zamiast standartowego:

do
    {
        printf("\n  Telefon:     ");
        gets(baza[numer].telefon);
        if (strlen(baza[numer].telefon) > 18)
            printf("\n  Mozna wpisac maksymalnie 18 znakow! \n");
    } while (strlen(baza[numer].telefon) > 18);

powinno być zmodyfikowane:

char* ptr;
    do
    {
        char* ptr=baza[numer].telefon;
        scanf("%19s",baza[numer].telefon);
    if(strlen(baza[numer].telefon) > 10)
        while(isdigit(*ptr)&&*ptr)++ptr;
        if(*ptr)printf("\n  zły format numeru!!! \n");
    }while(*ptr);

tak?

Pozostało 580 znaków

2007-07-10 11:33
0

A po co to:

if(strlen(baza[numer].telefon) > 10)

??? Do tego co napisałem wcześniej nie trzeba żadnych strlen. Można jeszcze jeszcze dodać:

...
if(*ptr)printf("\n  zły format numeru!!! \n");
else if(ptr-baza[numer].telefon<7)
   {
     printf("\n  numer zbyt krótki!!! \n");
     ptr=baza[numer].telefon; //<--- coby nie skończyła się pętelka 
   }

Pozostało 580 znaków

2007-07-10 12:07
0

no ale jak wrzuce to:

char* ptr;
    do
    {
        char* ptr=baza[numer].telefon;
        scanf("%19s",baza[numer].telefon);
        while(isdigit(*ptr)&&*ptr)++ptr;
        if(*ptr)printf("\n  zły format numeru!!! \n");
    }while(*ptr);

to windows wyswietla mi błąd systemu :/

chyba, ze ma być tak:

char* ptr;
    do
    {
        char* ptr=baza[numer].telefon;
        ptr=text;
        scanf("%19s",baza[numer].telefon);
        while(isdigit(*ptr)&&*ptr)++ptr;
        if(*ptr)printf("\n  zły format numeru!!! \n");
    }while(*ptr);

??

ewentualnie co zrobic z tym:

ptr=text;

?

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0