Co robie nie tak ? Aplikacja MDI

0

Mam utworzoną klase w osobnym pliku:
class TDraw : public TComponent
{
public:
TForm DrawForm;
...
published:
...
void
fastcall DoMouseMove( TObject
Sender, TShiftState Shift, int X, int Y );
};

Zrobiłem żeby była widoczna dla innych:

extern PACKAGE TDraw *Draw;

Przy tworzeniu formularza typu Child wywala mi błąd:
[Linker Error] Error: Unresolved external '_Draw' referenced from C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\JACEK R\DESKTOP\PROJEKT CAD\BUILDER\DEBUG_BUILD\MAIN.OBJ

Oto kod konstruktora:

void __fastcall TMainForm::CreateMDIChild(String Name)
{
TMDIChild *Child;

//--- create a new MDI child window ----
Child = new TMDIChild(Application);
Child->Caption = Name;
     <b>Child->OnMouseMove = Draw->DrawForm->OnMouseMove;</b>

}
Zmienną Draw tworze w konstruktorze:

__fastcall TMDIChild::TMDIChild(TComponent *Owner)
: TForm(Owner)
{
Draw = new TDraw(this);
}

Chce przypisać zdarzenie OnMouseMove nowo utworzonego formularza zdarzeniu znajdującego się w klasie Draw->DrawForm->OnMouseMove. Jak pozbyć się tego błędu.

0

mam utworzoną klase w osobnym pliku:

w "osobny plik.h" masz deklarację, i tylko deklarację:

extern PACKAGE TDraw *Draw;

w "osobny plik.cpp" wstaw definicję:

 TDraw *Draw;
0

Dzięki pomogło, ale pojawił się inny błąd.
W pliku głównym .cpp zadeklarowałem biblioteke w którym zdefiniowałem klase Draw (plik .h). Przy wykonywaniu funkcji:

void __fastcall TMainForm::CreateMDIChild(String Name)
{
  TMDIChild *Child;

  //--- create a new MDI child window ----
  Child = new TMDIChild(Application);
  Child->Caption = Name;
       <b>Child->OnMouseMove = Draw->DrawForm->OnMouseMove;</b>

}

wywala błąd dostępu do pamięci Access violation. na pewno jest problem ze zmienną Draw, ale nie wiem jak go poprawić.

0

hmmm... hmmm... pogubiłem się w hierarchii twoich klas. Nie mam pojęcia, gdzie tworzysz klasę Draw, do której się odwołujesz. Wewal w onCreate głównej formy:

Draw = new TDraw(this);

to unikniesz tych AccessViolation. Ale tak do końca nie wiem, co ty robisz i w jakim celu. Więc napisz co chcesz uzyskać, a ja się postaram dość inwazyjnie uporządkować ten kod.

0

Staram się przetłumaczyć program napisany w Delphi na C++. Ogólnie mówiąc jest to program graficzny do rysowania wektorowego jak w autocadzie. Rysowanie prostokątów, elips itp. Oto kod źródłowy.
Plik główny:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Classes, Forms, Controls, Buttons,
 CadComp;

type
 TForm1 = class(TForm)
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  SpeedButton2: TSpeedButton;
  SpeedButton3: TSpeedButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  Draw: tDraw;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses CadObjects;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Draw:= tDraw.Create(Self);
end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
 with Draw.Command do
 begin
  Status:= csCreate;
  ObjectType:= tRectangle;
 end;
end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
 with Draw.Command do
 begin
  Status:= csCreate;
  ObjectType:= tEllipse;
 end;
end;

end.

Biblioteka CadComp:

unit CadComp;

interface

uses Classes, Graphics, Types, Forms, Controls;

type

 tDrawComponent = class(tComponent)
 public
  LT, RB: tPoint;
  constructor CreateByPoint(aOwner: tComponent; aPoint: tPoint);
  procedure Paint(aCanvas: tCanvas); virtual; abstract;
  procedure SizeTo(X, Y: Integer);
 end;

 tDrawingClass = class of tDrawComponent;

 tCommandStatus = (csCreate, csNone);

 tCommand = record
  Element: tDrawComponent;
  Status: tCommandStatus;
  ObjectType: tDrawingClass;
 end;

 tMouseData = record
  Pos: tPoint;
 end;

 tDraw = class(tComponent)
 private
  procedure MouseMoveLeft;
 public
  Canvas: tCanvas;
  Command: tCommand;
  DrawForm: tForm;
  Mouse: tMouseData;
  constructor Create(aOwner: tComponent); override;
  function CreateObject(aPoint: tPoint): tDrawComponent;
  procedure FinishCommand;
  procedure Invalidate;
  procedure Paint;
 published
  procedure DoMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure DoMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure DoMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure DoPaint(Sender: TObject);
 end;

implementation

//tDrawComponent

constructor tDrawComponent.CreateByPoint(aOwner: tComponent; aPoint: tPoint);
begin
 inherited Create(aOwner);
 LT:= aPoint;
 RB:= aPoint;
end;

procedure tDrawComponent.SizeTo(X, Y: Integer);
begin
 RB:= Point(X, Y);
end;

//tDraw

procedure tDraw.MouseMoveLeft;
begin
 case Command.Status of
 csCreate:
  if Assigned(Command.Element) then
  begin
   Command.Element.SizeTo(Mouse.Pos.X, Mouse.Pos.Y);
   Invalidate;
  end;
 end;
end;

constructor tDraw.Create(aOwner: tComponent);
begin
 inherited Create(aOwner);
 DrawForm:= tForm(aOwner);
 DrawForm.Color:= clWhite;
 Canvas:= DrawForm.Canvas;
 Canvas.Brush.Style:= bsClear;
 DrawForm.OnMouseDown:= DoMouseDown;
 DrawForm.OnMouseMove:= DoMouseMove;
 DrawForm.OnMouseUp:= DoMouseUp;
 DrawForm.OnPaint:= DoPaint;
 DrawForm.DoubleBuffered:= True;
end;

function tDraw.CreateObject(aPoint: tPoint): tDrawComponent;
begin
 Result:= Command.ObjectType.CreateByPoint(Self, aPoint);
end;

procedure tDraw.FinishCommand;
begin
 Command.Status:= csNone;
end;

procedure tDraw.Invalidate;
begin
 DrawForm.Invalidate;
end;

procedure tDraw.Paint;
var i: Integer;
begin
 for i:= 0 to ComponentCount- 1 do
  tDrawComponent(Components[i]).Paint(Canvas);
end;

procedure tDraw.DoMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 case Command.Status of
  csCreate:
  begin
   Command.Element:= CreateObject(Mouse.Pos);
   Invalidate;
  end;
 end;
end;

procedure tDraw.DoMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 Mouse.Pos:= Point(X, Y);
 if ssLeft in Shift then MouseMoveLeft;
end;

procedure tDraw.DoMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 case Command.Status of
  csCreate: FinishCommand;
 end;
 Command.Status:= csNone;
 Invalidate;
 Command.Element:= nil;
end;

procedure tDraw.DoPaint(Sender: TObject);
begin
 Paint;
end;

end.

i

unit CadObjects;

interface

uses Classes, Graphics, CadComp;

type
 tRectangle = class(tDrawComponent)
 private
 public
  procedure Paint(aCanvas: tCanvas); override;
 end;

 tEllipse = class(tRectangle)
 private
 public
  procedure Paint(aCanvas: tCanvas); override;
 end;

implementation

procedure tRectangle.Paint(aCanvas: tCanvas);
begin
 aCanvas.Rectangle(LT.X, LT.Y, RB.X, RB.Y);
end;

procedure tEllipse.Paint(aCanvas: tCanvas);
begin
 aCanvas.Ellipse(LT.X, LT.Y, RB.X, RB.Y);
end;

end.
0

Może masz jakomś inną koncepcje na zrobienie takiego programu. Musze podkreślić że jestem początkującym w C++.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0