Średnia harmoniczna i metoda

0

Witam, to część mojego pierwszego programu, wszystko robię na "czuja" i chciałbym prosić o wytłumaczenie. Pierwsze pytanie to dlaczego w wywołaniu metody "podanieN" w nawiasie musi być jakaś liczba (ja wpisałem 0 bo bez niej pokazuje błąd) i co ona oznacza?
A drugie to dlaczego przy podaniu wartości "a" przykładowo: 0,5 ; 0,3 ; 0,451 itd. wychodzą błędne wyniki? Możliwe że powinienem podawać je z kropką zamiast przecinka ale wtedy działa to jakby niebyły liczbami i nie przepuszcza ich "while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out a))". Serdecznie proszę o pomoc.

namespace ProjektCsharp
{
  class Program
  {
    static ushort podanieN(ushort n)
    {
      

      do
      {
        //wpisanie zaproszenia do podania wartości 'n' 
        Console.Write("\n\tPodaj liczność ciągu liczbowego n = ");

        while (!ushort.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
        {

          Console.WriteLine("\n\tError: w zapisnie wystąpił niedozwolony znak");

          //ponowne wpisanie zaproszenia do podania wartości 'n' 
          Console.Write("\n\tPodaj liczność ciągu liczbowego n = ");


        }

        //n podane poprawnie
        //sprawdzenie warunku wejściowego n > 0 
        if (n <= 0)
          //sygnalizacja błędu
          Console.WriteLine("\n\tError: podana wartość liczności nie spełnia warunku wejściowego: n > 0");
        
      } while (n <= 0);

            
      return n;
      
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //Deklaracje zmiennej dla przechowania kodu naciśniętego klawisza

      ConsoleKeyInfo Wybranaopcja;

      //Wypisanie metryki programu
      Console.WriteLine("\n\n\t\tProgram 'KalkulatorWielkościMatematycznych'");
      //Zapisanie instrukcji do_while, która zapewni powtarzanie obliczeń

      do
      {
        //wypisanie menu programu
        Console.WriteLine("\n\n\tWybierz jedną z poniższych opcji: ");

        Console.WriteLine("\n\tA. Obliczenie średniej harmonicznej wyrazów ciągu liczbowego");

        //podpowiedz dla użytkownika
        Console.Write("\n\n\n\tNaciśnij klawisz aby wybrać jedną z opcji: ");
        //wczytanie klawisza który został wybrany przez użytkownika

        Wybranaopcja = Console.ReadKey();

        //rozpoznanie i obsłużenie wybranej opcji
        if (Wybranaopcja.Key == ConsoleKey.A)
        {

          //potwierdzenie wybranej opcji
          Console.WriteLine("\n\n\n\t\tWybrana funkcjonalność: A. Obliczenie średniej harmonicznej wyrazów ciągu liczbowego");

          //deklaracje lokalne 
          
          float a; //dla przechowania wartości wczytanego wyrazu ciągu liczbowego
          float S; //dla przechowania obliczonej średniej harmonijnej wyrazów ciągu liczbowego

          //wywołanie metody
          ushort n = podanieN(0);  
          
          //obliczenie średniej harmonicznej wyrazów ciągu liczbowego

          S = 0.0F; //ustawienie początkowego stanu obliczeń
                //obliczenie średniej harmonicznej wyrazów ciągu liczbowego według zależności iteracyjnej
          for (int i = 1; i <= n; i++)
          {
            //wczytanie wartości i-tego wyrau liczkowego
            Console.Write("\n\tPodaj wartość {0}-go wyrazu ciągu liczbowego: ", i);
            do
            {


              while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out a))
              {

                //sygnalizacja błędu
                Console.WriteLine("\n\tError: w podanym zapisnie wyrazu ciągu liczbowego wystąpił niedozwolony znak");

                //wczytywanie wartości i-tego wyrazu ciągu liczbowego
                Console.Write("\n\tPodaj ponownie wartość {0}-go wyrazu ciągu liczbowego: ", i);

              }

              //a podane poprawnie
              //sprawdzenie warunku wejściowego a != 0 
              if (a == 0)
              { //sygnalizacja błędu
                Console.WriteLine("\n\tError: podana wartość wyrazu ciągu liczbowego nie może być równa 0");
                //wczytywanie wartości i-tego wyrazu ciągu liczbowego
                Console.Write("\n\tPodaj ponownie wartość {0}-go wyrazu ciągu liczbowego: ", i);
              }

            } while (a == 0);
            //obliczanie średniej harmonicznej wyrazów ciągu liczbowego
            S = S + (1.0F/ a);


          }

          S = n / S;

          //wypiasnie wyniku obliczeń
          Console.WriteLine("\n\tWyniki obliczeń suma {0} wyrazów ciągu liczbowego jest równa {1,10:F5}", n, S);

          Console.WriteLine("\n\tNaciśnij jakikolwiek przycisk aby kontynuować");

          //chwilowe zatrzymanie programu
          Console.ReadKey(true);


        }

      } while (Wybranaopcja.Key != ConsoleKey.X);
    }
  }
}


3

Pierwsze pytanie to dlaczego w wywołaniu metody "podanieN" w nawiasie musi być jakaś liczba (ja wpisałem 0 bo bez niej pokazuje błąd) i co ona oznacza?

Ponieważ twoja metoda, jak wynika z jej sygnatury static ushort podanieN(ushort n) oczekuje, że dostanie przekazaną liczbę, która zostanie nazwana "n". Po co to robi? Nie wiem, bo za chwilę to "n" przekazywane w argumencie jest zastępowane przez "n" podane z klawiatury.

Możesz to wyrzucić, a zamiast tego zrobić sobie zmienną ushort n wewnątrz funkcji podanieN.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1