średnia i oceny uczniów

0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX 20 // maksymalna liczba studentow
#define LICZBA_ZADAN 6 // liczba ocenianych zadan
#define BUF_SIZE 256 // wielkosc bufora znakowego

char* dane[MAX]; // tablica przechowujaca imiona i nazwiska studentow (czyli wskazniki do tablic znakowych)
float oceny[MAX][LICZBA_ZADAN]; // tablica przechowujaca oceny

int indeks=0; // indeks pierwszej wolnej pozycji w dzienniku

// Funkcja dodajaca nowa osobe do dziennika
int dodaj(char* nowe_imie_nazwisko, float* nowe_oceny)
{
  char* kopia;
  int i;

  if(indeks<MAX-1) // sprawdzanie, czy jest jeszcze miejsce w tablicy
  {
    kopia=malloc((strlen(nowe_imie_nazwisko)+1)*sizeof(char)); // rezerwacja pamieci, adres zarezerwowanego obszaru wpisywany do wskaznika 'kopia'
    strcpy(kopia, nowe_imie_nazwisko); // kopiowanie ciagu znakowego 'nowe_imie_nazwisko' pod adres w 'kopia'
    dane[indeks]=kopia; // element dane[indeks] wskazuje teraz na to samo co 'kopia'

    for(i=0; i<LICZBA_ZADAN; i++)
      oceny[indeks][i]=nowe_oceny[i]; // przepisanie ocen

    return indeks++; // zwraca numer studenta
  }
  else
    return -1; // nie ma juz miejsca w tablicy

}

void wypisz_srednia()
{
  if(indeks==0)
  {
    printf("Brak danych!\n");
    return;
  }

  int i, j;
  float srednia=0;

  for(i=0; i<indeks; i++)
    for(j=0; j<LICZBA_ZADAN; j++)
    {
      srednia+=oceny[i][j];
    }
  srednia/=(indeks*LICZBA_ZADAN);

  printf("\nSrednia: %f\n\n", srednia);
}

void wypisz_srednia_ucznia()
{
  if(indeks==0)
  {
    printf("Brak danych!\n");
    return;
  }
  int i, j, k;
  float srednia=0;
  for(k=0;k<indeks;k++)
  {


  for(i=0;i<indeks;i++)
  {
    for(j=0;j<LICZBA_ZADAN;j++)
    {
    srednia=oceny[i][j]+srednia;
  }srednia=srednia/(indeks*LICZBA_ZADAN);
  printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n",dane[k], srednia);
  }
  }


}// Funkcja wypisujaca oceny z zadan
void wypisz_oceny()
{
  if(indeks==0)
  {
    printf("Brak danych!\n");
    return;
  }

  int i, j;

  printf("\n");

  for(i=0; i<indeks; i++)
  {
    printf("%-30s ", dane[i]); // wypisanie imienia i nazwiska

    for(j=0;j<LICZBA_ZADAN; j++)
      printf("%1.1f ", oceny[i][j]); // wypisanie oceny

    printf("\n");
  }

  printf("\n");
}// Funkcja zwalniajaca pamiec zaalokowana w 'dodaj'
void zwolnij()
{
  while(--indeks>=0)
    free(dane[indeks]); // zwalnianie pamieci zaalokowanej w funkcji dodaj

}


int main()
{
  char bufor[BUF_SIZE];
  float oceny[LICZBA_ZADAN];
  int i;

  int opcja, koniec=0;

  while(!koniec)
  {
    printf("[1] Wprowadzenie danych nowego studenta\n");
    printf("[2] Wypisanie ocen\n");
    printf("[3] Obliczenie sredniej\n");
    printf("[4] Obliczanie sredniej dla kazdego ucznia\n");
    printf("[0] Zakonczenie programu\n");

    printf("Wybierz opcje: ");
    scanf("%d", &opcja);

    while(getchar()!='\n'); // czyszczenie bufora wejsciowego

    switch(opcja)
    {
      case 1:
        printf("Wprowadz imie i nazwisko studenta: ");

        gets(bufor); // wczytanie pojedynczej linii

        for(i=0; i<LICZBA_ZADAN; i++)
        {
          printf("Ocena z zadania %d: ", i+1);
          scanf("%f", &oceny[i]);
        }

        dodaj(bufor, oceny);
        break;

      case 2:
        wypisz_oceny();
        break;

      case 3:
        wypisz_srednia();
        break;
      case 4:
        wypisz_srednia_ucznia();
        break;

      case 0:
      default:
        koniec=1;
        break;
    }

  }

  zwolnij(); //zwolnienie pamiecie zaalokowanej podczas pracy programu

  return 0;
}
 

Mam problem z częścią "wypisz srednia ucznia". Dla jednego ucznia mi działa ale jak wprowadzę ich więcej nie działa jak trzeba. Może ktoś wie gdzie popełniam błąd? Z góry dziękuje.

1

Ten kod nie zachęca do czytania. Weź przepuść przez jakiś formater.

for (k = 0; k < indeks; k++) {
  for (i = 0; i < indeks; i++) {
    for (j = 0; j < LICZBA_ZADAN; j++) {
      srednia = oceny[i][j] + srednia;
    }
    srednia = srednia / (indeks * LICZBA_ZADAN);
    printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n", dane[k], srednia);
  }
}

Pytanie 1: Dlaczego masz 2 pętle lecące po indeksach?
Pytanie 2: gdzie zerujesz średnią po wyliczeniu dla każdego ucznia?

0
for (k = 0; k < indeks; k++) {
  for (i = 0; i < indeks; i++) {
    for (j = 0; j < LICZBA_ZADAN; j++) {
      srednia = oceny[i][j] + srednia;
    }
    srednia = srednia / (indeks * LICZBA_ZADAN);
    printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n", dane[k], srednia);
    srednia =0;
  }
} 

srednia wyzerowałbym tak ? ale nie wiem co zrobić z tym indeksem ?

0

wypisuje imiona i nazwiska, ale zmieniłem kod na taki(za k wstawiłem i) i trochę poprawił ale nadal wartości średniej mi wychodzą 2 razy mniejsze.

	
for (i= 0; i < indeks; i++) {
  for (i = 0; i < indeks; i++) {
    for (j = 0; j < LICZBA_ZADAN; j++) {
      srednia = oceny[i][j] + srednia;
    }
    srednia = srednia / (indeks * LICZBA_ZADAN);
    printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n", dane[i], srednia);
    srednia =0;
  }
} 
0

Ok wykasowałem ją i rzeczywiście nic nie w kodzie nie zmieniała ale i tak program wartości mi złe podaje.

 for (i = 0; i < indeks; i++) {
    for (j = 0; j < LICZBA_ZADAN; j++) {
      srednia = oceny[i][j] + srednia;
    }
    srednia = srednia / (indeks * LICZBA_ZADAN);
    printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n", dane[k], srednia);
    srednia =0;
  }
 
0

Ok wykasowałem ją i rzeczywiście nic w kodzie nie zmieniała ale i tak program wartości mi złe podaje.

 for (i = 0; i < indeks; i++) {
    for (j = 0; j < LICZBA_ZADAN; j++) {
      srednia = oceny[i][j] + srednia;
    }
    srednia = srednia / (indeks * LICZBA_ZADAN);
    printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n", dane[i], srednia);
    srednia =0;
  } 
0

Krótki kurs "debuggowania":

for (i = 0; i < indeks; i++) {
  for (j = 0; j < LICZBA_ZADAN; j++) {
    printf("ocena: %f, ", oceny[i][j]);
    srednia = oceny[i][j] + srednia;
  }
  srednia = srednia / (indeks * LICZBA_ZADAN);
  printf("\nBylo %d zadan", LICZBA_ZADAN);
  printf("\nSrednia ucznia %s wynosi %-8f\n\n", dane[k], srednia);
  srednia = 0;
}

Pytanie: co robi indeks w wyliczeniu średniej?
Pytanie 2: co robi k w wypisywaniu średniej?
Jak nadal błędu nie będziesz w stanie znaleźć to wklej to co "debugger" wypluł.

0

Odp na pyt 1: Indeks okresla ilu mamy uczniów.
odp na pyt 2: zamiast k powinno być i.

0

Zależy od jednego ucznia, już rozumiem bład i mi działa nie potrzebnie dzieliłem przez iloczyn indeksu i liczby zadań

0

I mam do ciebie prośbę mógłbyś mi wyjaśnić na czym polega takie polecenie do tego zadania: mam wprowadzić taka modyfikację że ma być osobne wprowadzanie i przechowywanie imienia i nazwiska (np.: utworzyć tablice char* dane[MAX][2]).

0
char* dane[MAX];

Do tej pory miałeś jedną tablicę, czyli dane[i] to imię i nazwisko i-tego ucznia. A teraz ma być tablica tablic:

char* dane[MAX][2];

czyli dane[i][0] to jest powiedzmy nazwisko, a dane[i][1] to imię. Oczywiście cały kod trzeba przerobić, żeby obsłużył nową postać.

2

A nie możesz tego opakować w struktury, żeby się jakoś kupy trzymało?

1

no właśnie. Zamiast stosować trudne tablice to jak najszybciej poczytaj o strukturach, wskaźnikach i strdup :p

0
#include <iostream>
#include <list> // lista jednokierunkowa tez moze byc...
#include <string>

using std::string;
using std::cout;

typedef const std::string& sT;
namespace settings
{
constexpr size_t iloscZadan = 10;
}

enum status
{
  OK = 0,
  NIE_ZNALEZIONO_UCZNIA,
  ZBYT_WIELE_OCEN,
  UCZEN_JUZ_W_SYSTEMIE
};

class uczen
{
private:
  unsigned oceny[settings::iloscZadan];
  size_t iloscDodanychOcen;
public:
  string imie, nazwisko;
 uczen(sT imie_, sT nazwisko_) : iloscDodanychOcen(0), imie(imie_), nazwisko(nazwisko_) {}
 ~uczen() {}
 status dodajOcene(unsigned ocena)
 {
   if(iloscDodanychOcen == settings::iloscZadan) return ZBYT_WIELE_OCEN;
   oceny[iloscDodanychOcen] = ocena;
   ++iloscDodanychOcen;
   return OK;
 }
 float sredniaOcen()
 {
   float tmp(0.0f);
   for(unsigned x =0; x<iloscDodanychOcen; ++x)
   tmp += oceny[x];
return tmp/static_cast<float>(iloscDodanychOcen);
 }
};

typedef std::list<uczen>::iterator iT;

class szkola
{
  private:
  std::list<uczen> uczniowie;
  inline iT znajdzUcznia(sT nazwisko)
  {
    for( iT u = uczniowie.begin(); u != uczniowie.end(); ++u)
      if(u->nazwisko == nazwisko) return u;

      return uczniowie.end();
  }
  public:
  status dodajOcene(sT nazwisko, unsigned ocena)
  {
  iT i = znajdzUcznia(nazwisko);
  if(i == uczniowie.end()) return NIE_ZNALEZIONO_UCZNIA;
  return i->dodajOcene(ocena);

  }

  status dodajUcznia(sT imie, sT nazwisko)
  {
    iT u = znajdzUcznia(nazwisko);
    if(u != uczniowie.end()) return UCZEN_JUZ_W_SYSTEMIE;
    uczniowie.push_back(uczen(imie, nazwisko));
    return OK;
  }
  float sredniaUcznia(sT nazwisko)
  {
    iT u = znajdzUcznia(nazwisko);
    if(u == uczniowie.end()) return 0.0f;
    return u->sredniaOcen();
  }
  float sredniaSzkoly()
  {
    float s(0.0f);
    for(auto u : uczniowie)
    {
      s+=u.sredniaOcen();
    }
    return s/uczniowie.size();
  }
};

string przetlumacz(status status)
{
  const string st[] = {
  {""}, // ok
  {"Nie znaleziono podanego Ucznia.\n"},
  {"Uczen posiada zbyt wiele ocen.\n"},
  {"uczen juz w systemie!\n"},
  };

  return st[status];
}

int main()
{
szkola szkola;
cout << przetlumacz(szkola.dodajUcznia("Adam", "Kowalski"));
cout << przetlumacz(szkola.dodajUcznia("Jan", "Nowak"));
cout << przetlumacz(szkola.dodajOcene("Nowak", 1));
cout << przetlumacz(szkola.dodajOcene("Nowak", 6));
cout << przetlumacz(szkola.dodajOcene("Kowalski", 6));
cout << "Srednia szkoly " << szkola.sredniaSzkoly();
}

Tak z nudów zrobiłem... może mały feedback? :D

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1