Witam
Mam taki mały problem, wzorując się na szyfrowaniu plików na stronie Microsoftu nie zbyt działa mi poprawnie w aktualnej wersji ma problem przy deszyfracji z odczytem klucza a we wcześniejszej pliki z innej maszyny nie mogły być rozszyfrowane na moim komputrze czy innej maszynie. Nie zbyt wiem dlaczego nie może go znaleźć ponieważ klucz zaszywam w dokumencie xml.

Potrzebowałbym szybkiej pomocy w rozwiązaniu tego problemu z góry dziękuję

Tutaj troche mojego kodu

private static void EncryptXML(XmlDocument Xml, string EncryptElement, string KeyName)
    {
      
      if (Xml == null || EncryptElement == null)
        throw new ArgumentNullException();

      var cspParams = new CspParameters { KeyContainerName = "XML_RSA_FTP_KEY" };
      cspParams.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;

      var rsaAlg = new RSACryptoServiceProvider(cspParams);

      XmlElement element = Xml.GetElementsByTagName(EncryptElement)[0] as XmlElement;

      try
      {
        RijndaelManaged SKey = new RijndaelManaged();
        SKey.KeySize = 256;

        EncryptedXml encryptedXml = new EncryptedXml();
        byte[] encryptedElement = encryptedXml.EncryptData(element, SKey, false);

        EncryptedData ElementData = new EncryptedData();
        ElementData.Type = EncryptedXml.XmlEncElementUrl;

        ElementData.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncAES256Url);
        EncryptedKey ek = new EncryptedKey();

        byte[] KeyToEncrypt = EncryptedXml.EncryptKey(SKey.Key, rsaAlg, false);

        ek.CipherData = new CipherData(KeyToEncrypt);
        ek.EncryptionMethod = new EncryptionMethod(EncryptedXml.XmlEncRSA15Url);

        DataReference dRef = new DataReference();
        dRef.Uri = "#" + 2;

        ek.AddReference(dRef);

        

        var property = new XmlDocument().CreateElement("EncryptionProperty", EncryptedXml.XmlEncNamespaceUrl);

        var Salt = "32324552";


        property.InnerText = RijndaelManagedEncryption.EncryptRijndael(Convert.ToBase64String(rsaAlg.ExportCspBlob(true)), Salt);

        var encProperty = new EncryptionProperty(property);

        ek.AddProperty(encProperty);

        KeyInfoName kin = new KeyInfoName();

        kin.LoadXml(property);

        ek.KeyInfo.AddClause(kin);

        ElementData.KeyInfo.AddClause(new KeyInfoEncryptedKey(ek));

        ElementData.CipherData.CipherValue = encryptedElement;

        EncryptedXml.ReplaceElement(element, ElementData, false);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        throw;
      }
      //ElementData.KeyInfo = new KeyInfo();

      //KeyInfoName KeyInformation = new KeyInfoName();
      //KeyInformation.Value = KeyName;
      //ek.KeyInfo.AddClause(KeyInformation);
      //ElementData.KeyInfo.AddClause(new KeyInfoEncryptedKey(ek));

      //ElementData.CipherData.CipherValue = encryptedElement;

      //EncryptedXml.ReplaceElement(element, ElementData, false);
    }
    private static void DecryptXML(XmlDocument Xml, RSA key, string KeyName)
    {
      if (Xml == null || key == null || KeyName == null)
        throw new ArgumentNullException();

      XmlDocument xmlDoc = Xml;

      CspParameters cspParams = new CspParameters();
      cspParams.KeyContainerName = "XML_RSA_FTP_KEY";
      cspParams.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore;

      RSACryptoServiceProvider ftpkey = new RSACryptoServiceProvider(cspParams);
      var Salt = "32324552";
      var KeyInfo = xmlDoc.GetElementsByTagName("EncryptionProperty")[0].InnerText;
      ftpkey.ImportCspBlob(Convert.FromBase64String(RijndaelManagedEncryption.DecryptRijndael(KeyInfo,
        Salt)));


      EncryptedXml encryptedXml = new EncryptedXml(xmlDoc);
      encryptedXml.AddKeyNameMapping("ftpkey", ftpkey);
      encryptedXml.DecryptDocument();
    }
    #endregion
  }```


```c#
 public class RijndaelManagedEncryption
  {
    #region Consts
    /// <summary>
    /// Change the Inputkey GUID when you use this code in your own program.
    /// Keep this inputkey very safe and prevent someone from decoding it some way!!
    /// </summary>
    internal const string Inputkey = "560A18CD-6346-4CF0-A2E8-671F9B6B9EA9";
    #endregion

    #region Rijndael Encryption

    /// <summary>
    /// Encrypt the given text and give the byte array back as a BASE64 string
    /// </summary>
    /// <param name="text" />The text to encrypt
    /// <param name="salt" />The pasword salt
    /// <returns>The encrypted text</returns>
    public static string EncryptRijndael(string text, string salt)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(text))
        throw new ArgumentNullException("text");

      var aesAlg = NewRijndaelManaged(salt);

      var encryptor = aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
      var msEncrypt = new MemoryStream();
      using (var csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write))
      using (var swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
      {
        swEncrypt.Write(text);
      }

      return Convert.ToBase64String(msEncrypt.ToArray());
    }
    #endregion

    /// <summary>
    /// Checks if a string is base64 encoded
    /// </summary>
    /// <param name="base64String" />The base64 encoded string
    /// <returns>Base64 encoded stringt</returns>
    public static bool IsBase64String(string base64String)
    {
      base64String = base64String.Trim();
      return (base64String.Length % 4 == 0) &&
          Regex.IsMatch(base64String, @"^[a-zA-Z0-9\+/]*={0,3}$", RegexOptions.None);

    }

    /// <summary>
    /// Decrypts the given text
    /// </summary>
    /// <param name="cipherText" />The encrypted BASE64 text
    /// <param name="salt" />The pasword salt
    /// <returns>The decrypted text</returns>
    public static string DecryptRijndael(string cipherText, string salt)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(cipherText))
        throw new ArgumentNullException("cipherText");

      if (!IsBase64String(cipherText))
        throw new Exception("The cipherText input parameter is not base64 encoded");

      string text;

      var aesAlg = NewRijndaelManaged(salt);
      var decryptor = aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
      var cipher = Convert.FromBase64String(cipherText);

      using (var msDecrypt = new MemoryStream(cipher))
      {
        using (var csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
        {
          using (var srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))
          {
            text = srDecrypt.ReadToEnd();
          }
        }
      }
      return text;
    }
    #endregion

    #region NewRijndaelManaged
    /// <summary>
    /// Create a new RijndaelManaged class and initialize it
    /// </summary>
    /// <param name="salt" />The pasword salt
    /// <returns></returns>
    private static RijndaelManaged NewRijndaelManaged(string salt)
    {
      if (salt == null) throw new ArgumentNullException("salt");
      var saltBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(salt);
      var key = new Rfc2898DeriveBytes(Inputkey, saltBytes);

      var aesAlg = new RijndaelManaged();
      aesAlg.Key = key.GetBytes(aesAlg.KeySize / 8);
      aesAlg.IV = key.GetBytes(aesAlg.BlockSize / 8);

      return aesAlg;
    }
    #endregion
  }