Cześć,
mam otóż taki problem - gdyż nie wiem jak w bazie Oracle zaktualizować wiersze w tabeli i wykorzystać do tego klauzule RETURNING INTO.
Otóż mam tą klauzulę zastosować (dla WHERE CURRENT OF działa mi poprawnie, lecz nie wiem jak zrobić to dla RETURNING INTO).
Tabela ma nazwę OCENA i w niej jest pole ocena.

Podaje mój kod:

SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
 CURSOR zmi IS
  SELECT s.nazwisko, o.ocena
  FROM student s, ocena o, zajecia z, przedmiot p, wykladowca w
  WHERE s.ID_STUDENT = o.ID_STUDENT AND z.ID_ZAJECIA = o.ID_ZAJECIA AND z.ID_PRZEDMIOT = p.ID_PRZEDMIOT AND z.ID_WYKLADOWCA = w.ID_WYKLADOWCA 
  AND p.nazwa = 'ALGEBRA' AND w.nazwisko = 'MALISZEWSKI' FOR UPDATE;
 nocena ocena.ocena%TYPE;
BEGIN
 FOR li IN zmi LOOP
  dbms_output.put_line('Przed: ' || li.nazwisko || ' ' || li.ocena);
  IF(li.ocena = 4.0) THEN
  nocena := 5.0;
 ELSIF(li.ocena <> 2.0) THEN
  nocena := li.ocena - 0.5;
  END IF;
  UPDATE ocena SET ocena = nocena** RETURNING ocena INTO ?????**;
  dbms_output.put_line(li.nazwisko || ' ' || **ta_nowa_ocena**);
 END LOOP;
END;