Skrypt SQL jak stworzyć baze

Odpowiedz Nowy wątek
2011-06-09 21:14
Jano
0

Witam
Muszę napisać program (wspólnie z znajomym). Owy znajomy miał stworzyć bazę danych i mi ją podesłać.
Podesłał mi taki skrypt (mówi że to mi wystarczy):

USE [master]
GO

/****** Object:  Database [retekdb]    Script Date: 05/26/2011 01:05:24 ******/
CREATE DATABASE [retekdb] ON  PRIMARY 
( NAME = N'retekdb', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\retekdb.mdf' , SIZE = 3072KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON 
( NAME = N'retekdb_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\retekdb_log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100
GO

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [retekdb].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET ANSI_NULLS OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET ANSI_PADDING OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET ANSI_WARNINGS OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET ARITHABORT OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET AUTO_CLOSE OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET AUTO_SHRINK OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET  DISABLE_BROKER 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET TRUSTWORTHY OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET  READ_WRITE 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET RECOVERY SIMPLE 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET  MULTI_USER 
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM  
GO

ALTER DATABASE [retekdb] SET DB_CHAINING OFF 
GO

Teraz czy ktoś mi może powiedzieć co to jest?, bo ja się nie orientuję zupełnie. Tzn według mnie taki skrypt powinien zawierać coś w rodzaju "CREATE DATABASE, CREATE TABLE, SELECT itp. natomiast tu nic takiego nie ma. Kolega natomiast uparcie twierdzi że z tego mam utworzyć sobie bazę (ciężko z nim się dogadać). Więc może tu się dowiem, czy faktycznie mam coś zrobić z tym skryptem, czy też to kolega nie ma racji.

Pozostało 580 znaków

2011-06-09 21:39
0

bazę stworzy, ale tabel żadnych nie :p. Generalnie nie minął się z prawdą :D


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2011-06-09 21:45
Jano
0

Tzn? to będzie pusta baza?? czy jak.

Pozostało 580 znaków

2011-06-09 21:50
0

Tak,
w skrycie nie ma żadnych definicji tabel.

Pozostało 580 znaków

2011-06-09 21:50
Jano
0

A jeśli ten skrypt nic nie tworzy, to po co mi przesłał... hmmm. Coś mi się zdaję że skorzystał z jakiegoś automatu co tworzy skrypty

Pozostało 580 znaków

2011-06-09 22:22
0

Na pewno skorzystał z jakiegoś toola. I jest duża szansa, że to ci nic nie zrobi poza zwróceniem błędu. Nie podawaj tak ścieżek, bo jest duża szansa, że nie będą istnieć.
Ten fragment:

CREATE DATABASE [retekdb] ON  PRIMARY 
( NAME = N'retekdb', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\retekdb.mdf' , SIZE = 3072KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON 
( NAME = N'retekdb_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\retekdb_log.ldf' , SIZE = 1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)

ma takie samo działanie jak:

CREATE DATABASE retekdb

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0