PShortString

Adam Boduch

PShortString - typ wskaźnikowy języka Delphi

Typ PShortString wskazuje na wartość ShortString:

type PShortString = ^ShortString;

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : ShortString;
  P : PShortString;
begin
  S := 'Hello World';
  P := @S;

  P^[1] := 'C';

  Writeln(S); // wyświetli: Chello World
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy