PExtended

Adam Boduch

PExtended - wskaźnikowy typ danych języka Delphi

PExtended wskazuje na typ Extended:

type PExtended = ^Extended;

Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu Extended:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 E : PExtended;
begin
 // przydzielenie pamięci
 GetMem(E, SizeOf(Extended) * 2);
 E^ := 2.45; // przypisanie danych
 Inc(E); // zmiana położenia bloku
 E^ := 4.56; // przypisanie wartości

 Dec(E);

 Writeln(E^); // wyświetli: 2.45
 Inc(E);
 Writeln(E^); // wyświetli: 4.56

 Readln;
 FreeMem(E); // zwolnienie pamięci
end.

Zobacz też:

0 komentarzy