PDateTime

Adam Boduch

PDateTime - typ wskaźnikowy języka Delphi

PDateTime wskazuje na wartość typu TDateTime:

type PDateTime = ^TDateTime;

Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu TDateTime:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils, DateUtils;
 
var
  P : PDateTime;
begin
  GetMem(P, SizeOf(TDateTime) * 2);
 
  P^ := Yesterday;
  Inc(P);
  P^ := Tomorrow;
 
  Dec(P);
 
  Writeln(DateToStr(P^));
  Inc(P);
  Writeln(DateToStr(P^));
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy