PCurrency

Adam Boduch

PCurrency - wskaźnikowy typ języka Delphi

PCurrency wskazuje na wartość typu Currency:

type PCurrency = ^Currency;

Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu Currency:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 C : PCurrency;
begin
 // przydzielenie pamięci
 GetMem(C, SizeOf(Currency) * 2);
 c^ := 2.45; // przypisanie danych
 Inc(C); // zmiana położenia bloku
 C^ := 4.56; // przypisanie wartości

 Dec(C);

 Writeln(C^); // wyświetli: 2.45
 Inc(C);
 Writeln(C^); // wyświetli: 4.56

 Readln;
 FreeMem(C); // zwolnienie pamięci
end.

Zobacz też:

0 komentarzy