PCurrency

Adam Boduch

PCurrency - wskaźnikowy typ języka Delphi

PCurrency wskazuje na wartość typu Currency:

type PCurrency = ^Currency;

Korzystając z procedur Inc oraz Dec możesz manewrować po blokach wartości typu Currency:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  C : PCurrency;
begin
  // przydzielenie pamięci
  GetMem(C, SizeOf(Currency) * 2);
  c^ := 2.45; // przypisanie danych
  Inc(C); // zmiana położenia bloku
  C^ := 4.56; // przypisanie wartości
 
  Dec(C);
 
  Writeln(C^); // wyświetli: 2.45
  Inc(C);
  Writeln(C^); // wyświetli: 4.56
 
  Readln;
  FreeMem(C); // zwolnienie pamięci
end.

Zobacz też:

0 komentarzy