ThousandSeparator

Adam Boduch
ThousandSeparator
Moduł: SysUtils
```delphi var ThousandSeparator: Char; ``` [[Delphi/Zmienne|Zmienna]] globalna określa znak używany do separowania liczb większyć niż tysiąc. Przykładowo:
var
  Value : Currency;
begin
  ThousandSeparator	:= '/';
  Value := 1544.45;

  Writeln(Format('%m', [Value]));
  Readln;
end.

Taki kod wyświetli na ekranie konsoli napis: 1/544.45 zł.

Zobacz też:

0 komentarzy