SetString

Adam Boduch
SetString
Moduł: System
procedure SetString(var s: string; buffer: PChar; len: Integer);

Rzadko wykorzystywana procedura służy do ustawiania zawartości oraz długości łańcucha. Pierwszym parametrem S musi być zmienna wskazująca na typ String; drugim - Buffer - łańcuch typu PChar. Ostatni parametr (Len) musi określać docelową długość łańcucha (wartość z przedziału 0..255).

Prosty przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : String;
  P : PChar;
  Len : Integer;
begin
  P := PChar('Hello World');
  Len := Ord(P[0]);

  SetString(S, P, Len);

  Writeln(S);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy