SameFileName

Adam Boduch
SameFileName
Moduł: SysUtils
```delphi function SameFileName(const S1, S2: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje dwie nazwy pliku i sprawdza czy są takie same. Funkcja zwraca [[Delphi/True]] jeżeli S1 = S2; [[Delphi/False]] w przeciwnym wypadku. Funkcja nie rozróżnia wielkich/małych znaków. Przykładowo, poniższe wywołanie funkcji:
Writeln(SameFileName('plik.txt', 'PLIK.txt'));

Zwróci wartość True.

Zobacz też:

0 komentarzy