FileGetDate

Adam Boduch
FileDateToDateTime
Moduł: SysUtils
function FileGetDate(Handle: Integer): Integer;

Funkcja pobiera datę ostatniej modyfikacji pliku, którego uchwyt określony jest w parametrze Handle. Data zwracana jest w postaci 32-bitowej liczby typu Integer. Do przekształcenia jej na format TDateTime może posłużyć funkcja FileDateToDateTime:

program Foo;
 
uses Dialogs, SysUtils;
 
var
  Date : Integer;
  S : String;
  FileHandle : Integer;
begin
{ wyświetl okno służące do wskazania pliku }
  if PromptForFileName(S) then
  begin
    FileHandle := FileOpen(S, fmOpenRead);
    try
      Date := FileGetDate(FileHandle);
      ShowMessage(DateTimeToStr(FileDateToDateTime(Date)));
    finally
      FileClose(FileHandle);
    end;
  end;
end.

Uchwyt pliku musi być liczbą 32-bitową uzyskaną w wyniku jego otwarcia (funkcja FileOpen) lub utworzenia (FileCreate).

Zobacz też:

0 komentarzy