FileCreate

Adam Boduch
FileCreate
Moduł: SysUtils
function FileCreate(const FileName: string): Integer;

Funkcja powoduje utworzenie nowego pliku, którego ścieżka zostanie określona w parametrze FileCreate. Funkcja zwraca uchwyt do pliku jeżeli operacja się powiedzie oraz wartość -1 w przypadku wystąpienia błędu.

Poniższy program realizuje tworzenie pliku, a następnie zapis przykładowego tekstu:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  FileHandle : Integer;
  S : array[0..128] of Char;
begin
  FileHandle := FileCreate('C:\foo.txt');
  try
    S := 'To jest test: Hello World!';
    FileWrite(FileHandle, S, Length(S));
  finally
    FileClose(FileHandle);
  end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy