FileCreate

Adam Boduch
FileCreate
Moduł: SysUtils
```delphi function FileCreate(const FileName: string): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] powoduje utworzenie nowego pliku, którego ścieżka zostanie określona w parametrze FileCreate. Funkcja zwraca uchwyt do pliku jeżeli operacja się powiedzie oraz wartość -1 w przypadku wystąpienia błędu.

Poniższy program realizuje tworzenie pliku, a następnie zapis przykładowego tekstu:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 FileHandle : Integer;
 S : array[0..128] of Char;
begin
 FileHandle := FileCreate('C:\foo.txt');
 try
  S := 'To jest test: Hello World!';
  FileWrite(FileHandle, S, Length(S));
 finally
  FileClose(FileHandle);
 end;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy