Pi

volgar
PI
Moduł: System
```delphi function PI: Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwracająca wartość liczby PI z dokładnością 19 miejsc po przecinku.

Przykład:

begin
  WriteLn(Pi);  // program wyświetli 3.1415926535897932385
end;

Wartość PI to także arcus cosinus liczby -1: ArcCos(-1);

1 komentarz

18 miejsc po przecinku. 19 jest zaokrąglona, bo powinna być 4