Pi

volgar
PI
Moduł: System
function PI: Extended;

Funkcja zwracająca wartość liczby PI z dokładnością 19 miejsc po przecinku.

Przykład:

begin
  WriteLn(Pi);  // program wyświetli 3.1415926535897932385
end;

Wartość PI to także arcus cosinus liczby -1: [Delphi/ArcCos];

1 komentarz

18 miejsc po przecinku. 19 jest zaokrąglona, bo powinna być 4